Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 oktober 2010

Protestmars ziekenhuis loopt de verkeerde kant op………?

Toekomstvaste ziekenhuiszorg in
noord/midden-Zeeland

1)     Samenvatting

Een ziekenhuis bouw je voor 3 á 4
generaties. De toekomstige patiënt gaat vermoedelijk fors meer betalen voor
zijn/haar gezondheidszorg en tegelijk daar aan om die reden hoge eisen stellen
aan de kwaliteit en bejegening. Die toekomstige patiënt wil ook goede zorg
dicht bij huis. Dat immers was er niet en aanleiding indertijd voor de
ziekenhuisdiscussie in Zeeland Noord: de ziekenhuiszorg die de meeste Zeeuwen
dicht bij huis kunnen krijgen is hooguit gemiddeld, maar te vaak beneden de
maat en moet en kán beter.

Die patiënt van straks kijkt ook waar die
beste zorg te krijgen is, het internet staat bol van vergelijkingsites van
ziekenhuizen en specialisten. De meest gangbare zorg echter zal kort bij huis
gevonden blijven worden.

Door internet breder in de
huisartsenpraktijk in te voeren zal een fors deel van het huidige polibezoek
aan ziekenhuizen vervallen en ook het aantal behandelmogelijkheden kort bij
huis, in de huisartsenpraktijken, kunnen gaan plaatsvinden. Op kwalitatief hoog
niveau en de specialist in het nieuwe ziekenhuis kijkt mee en behandelt mee, in
die praktijk.   

In Zeeland boven de Westerschelde
is dan  ruimte voor één hoogwaardig
behandelcentrum van beperkte omvang, circa 300 bedden.

Waar dat nieuwe behandelcentrum het
beste kan verrijzen … dat laten wij graag over aan de mensen die daarover gaan.
Maar ergens aan een bestaande afslag van de A58 ligt voor de hand.

Belangrijker dan dat is echter dat
de discussie over het ziekenhuis in Zeeland Norod wordt verlegd naar een
aansprekende visie op de huisartsenpraktijk van de toekomst waar met behulp van
nieuwe (ICT) technologie straks het overgrote deel van de verlangde zorg wordt
geboden, goed en kort bij.

2) De patient

De patiënt wil goede zorg dicht bij
huis. Daar ontbrak het aan in Zeeland Noord. Hij of zij wil ook toegang tot
specialistische zorg op het hoogste niveau en afstand is daarbij geen probleem.
Soms zal topklinische zorg ook in Zeeland kunnen ( In ziekenhuis Terneuzen of
Zeeland Noord) en dat is afhankelijk van de aanwezigheid van ambitieuze
specialisten. De patiënt stelt vertrouwen in behandelaars die voldoende  ervaring en routine hebben om de kwaal te
verhelpen. Dat vereist een bepaald volume aan zorgvragen. 

De patiënt vraagt ook een sluitende
communicatie tussen hem/haar en de behandelaars en voor een kwaal wordt het dan
one stop shopping. Voor veel kwalen zal dat kort bij huis kunnen, mede door introductie
van telediagnose en rechtstreekse beeldverbindingen vanuit de
huisartsenpraktijken naar het ziekenhuis of andere behandelcentra.

De patiënt is ook steeds meer
zorgtoerist. Dat treft in deze provincie. Medische Welness is straks volop
aanwezig, in Zeeland Noord, in Zeeuws Vlaanderen.

Tot slot is de patiënt vaker een
ouder persoon, het aantal (hoog)bejaarden neemt in Zeeland fors toe en juist
die patiënten zoeken de beste zorg kort bij huis. Doen zij het niet dan hun
kinderen wel. 

Ook in de gezondheidszorg geldt dat
je naam krijgt en goede omzet als je een paar dingen goed doet, focus dus en
buiten die focus gun je anderen omzet. Gelet op de bevolkingssamenstelling over
een paar generaties zou gerontologie als focus voor Zeeland wel eens kansrijk kunnen
zijn.

3) De voorzieningen

Aan het begin van de behandelketen
blijft de huisarts staan. In de
huidige ziekenhuisdiscussie wordt daar weinig aandacht aan besteed terwijl er
spectaculaire ontwikkelingen aandienen, passend bij de Zeeuwse situatie.

Steeds meer jonge huisartsen en
specialisten kiezen niet meer voor een 80 urige werkweek maar willen een betere
balans in belastbaarheid en belasting, in professie en privé. Bovendien, de
uitstroom uit de opleidingen voor artsen bestaat dadelijk voor ruim de helft
uit vrouwen, die op enig moment kunnen kiezen voor bijvoorbeeld moederschap in
combinatie met medisch werk.

De praktijk van de huisarts in stad
en platteland  is of wordt een
groepspraktijk en meer praktijken vormen een huisartsenpost met mensen die
gespecialiseerde HBO-opleidingen hebben gevolgd en betere apparatuur hebben
voor diagnostiek en behandeling. Er komen hulpartsen en verpleegkundigen bij,
zij hebben een EHBO-functie, met een speciale rol voor drie posten voor
spoedeisende hulp (Koudekerke , Zierikzee, Goes). De techniek helpt. De medisch
specialist uit het ziekenhuis kijkt zo nodig via internet of een
videoconferencingsystem mee en adviseert de huisarts en of nurse practitioner,
allerlei functiebepalingen worden gedigitaliseerd. Zodoende zal steeds meer
diagnosestelling bij de huisarts kunnen gaan plaatsvinden.

De informatie/communicatie
technologie ontwikkelt zich snel. Nu al is het mogelijk om bijvoorbeeld op
grote afstand mee te kijken met diagnoses of operaties en zo nodig instructies
te geven. Zelfs opereren op grote afstand bestaat al en wordt toegepast.

Door deze ontwikkelingen is de
functie van een polikliniek verschoven naar de huisartsen.

Trotse professionals, betere zorg
en wat ons betreft dus in een hele goede samenwerking met de omliggende
ziekenhuizen.

Het nieuw te bouwen ziekenhuis in Zeeland Noord heeft
straks  twee belangrijke functies:

·        
deskundigheid en ondersteuning ter beschikking
stellen aan de huisartsen

·        
Diagnostiek en behandelen van ernstig zieken en
het uitvoeren van operaties, van de meest voorkomende aandoeningen, en mogelijk
een Zeeuwse specialisatie.

In dit centrum werken goed
toegeruste medisch- en verpleegkundig specialisten. Aan de kwaliteit van de
artsen en het verplegend personeel in het ziekenhuis van de toekomst worden
hoge eisen gesteld, want er liggen alleen nog “zware patiënten” in dat
ziekenhuis. Dat is pittig, maar ook zeer motiverend.

Door de vernieuwende inzet in dit
behandelcentrum, zoals meekijken en meedoen in de eerstelijns-zorg, willen
artsen en specialisten in opleiding graag hun stages in Zeeland komen lopen en
gaan denken over definitieve vestiging in Zeeland.

De medisch en verpleegkundig
specialisten werken samen met collegae in ziekenhuis ZorgSaam en verder in den
lande, en door goede werkverdeling hebben zij veel ervaring/routine en daarmee
het vertrouwen van de Zeeuwse patiënten.

De ligduur in het ziekenhuis wordt
met het jaar korter. Ingrepen worden verfijnder en minder ingrijpend, waardoor
het herstel sneller gaat. De forse snee van toen is vervangen door twee of drie
gaatjes. Observeren en “uitzieken” doen we steeds minder in een ziekenhuis,
maar steeds meer in daartoe ingerichte zorghotels of “wellnesscentra”, die voor
het op krachten komen beter en goedkoper zijn. Dat soort centra past heel goed
in Zeeland. 

4) Waarom deze keus

Over de ziekenhuiszorg boven de
Westerschelde zijn al vele rapporten geschreven en nog zijn we niet verder.
Jammer bovendien, dat al die rapporten en plannen met de rug naar de toekomst
zijn gemaakt. D66 zegt: Veranderen, Ja, maar anders.

“Men schrijft er maar op los”, en
dat nog wel “zonder enige kennis van zaken”, meldt de top van het Admiraal de
Ruyter Ziekenhuis in de PZC van 27 maart 2010. Wij zijn zo vrij een ander
toekomstbeeld te schetsen.    ( ja,
inderdaad, door “er op los te schrijven”, geheel volgens het GBV systeem (
gezond boerenverstand).

5) Van A naar B(eter)

Als we dit beeld neerzetten kan de weg daar naartoe worden geplaveid. Dat
begint met het investeren in en vasthouden van de artsen, verpleegkundigen en
ander personeel die het nieuwe behandelcentrum mede zullen gaan opbouwen.
Opbouw motiveert, afbraak niet. Een vernieuwende en realistische visie geeft
uitzicht terwijl het vasthouden aan achterhaalde principes kramp en negatieve energie
veroorzaakt.

Het plan
kan  invoegen in de huidige plannen, die
dan gaan fungeren als tussenfase, echter het zal op onderdelen moeten worden
aangepast omdat de financiën zullen worden geïnvesteerd in zorg-dicht-bij-huis
(huisartsen) in plaats van in dure ziekenhuisvoorzieningen. Voorwaarde is ook dat onmiddellijk gestopt
wordt met het rare plan van scheiding van planbare en onplanbare zorg in dit
dun bevolkt gebied en dat afscheid genomen wordt van het in gebruik houden van
3 ziekenhuislocaties in Noord/Midden Zeeland. We betalen niet voor gebouwen
maar voor zorg, toch? Voorts is goed overleg met de huisartsen(vereniging)
geboden om te bepalen wie en waar en wanneer men er aan toe is om te investeren
in de huisartspost nieuwe stijl ( ICT-support vanuit
behandelcentrum/specialist, meer disciplines onder één dak, hulpartsen,
gespecialiseerd verpleegkundigen). Eerst dat plan besproken en in tijd gezet,
tegelijk de ziekenhuisplannen daar op afstemmen.

Laatste voorwaarde is dat het
huidige Admiraal de Ruyter Ziekenhuis flink gaat sparen en zoveel vertrouwen
bij financiers en patiënten weet te wekken,dat zij op acceptabele voorwaarden
een hypotheek kan krijgen voor dat ene nieuw te bouwen behandelcentrum in
Midden Zeeland.

Al met al: Stop met het huidig
plan, investeer in kwaliteit, herwin vertrouwen van patiënt en verzekeraar, en
spaar voor één nieuw behandelcentrum, als eindpunt van een sluitende
diagnose/behandelketen die begint bij de huisartsenpraktijken in Noord/Midden
Zeeland.

En het gebouw van ziekenhuis
Vlissingen? Schitterende campus te zijner tijd 
voor HZ-studenten. Gebouw Oosterschelde Ziekenhuis? Ondernemend Goes
krijgt er een mooi bedrijfsverzamelgebouw bij! ( of een geheel andere bestemming
die past bij de tijd dan)

6) Effecten voor patiënt,
dokter en verpleegkundigen
………

Goede werkverdeling in-en-tussen de
2 Zeeuwse ziekenhuizen maken dat

arts en verpleegkundige ruim
voldoende verrichtingen kunnen uitvoeren om hoogwaardige zorg te leveren in hun
vakgebied. “High care”in het behandelcentrum en “Low care”daarbuiten heeft ook
tot gevolg, dat arts en verpleegkundige zich maximaal erkend weten, ze kunnen
hun vak aan de bovenkant uitvoeren met de minst mogelijke oneigenlijke taken..
Dus maximaal efficiënt.

De huisartsen worden nóg
belangrijker, hun poortwachtersfunctie blijft maar hun behandelfunctie neemt
toe, mede mogelijk gemaakt door de specialisten “back-office” in het
behandelcentrum, die ieder moment online mee kunnen kijken en mee kunnen
diagnosticeren indien gewenst.

De patiënt komt slecht sporadisch
in het nieuwe behandelcentrum, immers, uitgebreide zorg en ook de
polikliniekfunctie wordt dichter bij huis geboden in de huisartspraktijken
nieuwe stijl. Het zal hem/haar mede daarom geen zorg zijn wáár het nieuwe
behandelcentrum komt.

De patiënt weet zich ook verzekerd
van betere zorg op deze manier. En dat was de bedoeling.

 

7) Toezien of Toezicht?

De ziekenhuiskwestie boven de
Westerschelde sleept zich voort, kritiek blijft en slechts een deel daarvan bereikt
de openbaarheid. En de Zeeuwen om wie het gaat zien lijdzaam toe.

We moeten het maar eens om gaan
draaien:

Zeeuwen zien niet meer toe maar
gaan toezicht houden
,

en wel op de uitwerking van de visie op zorg waar we mee
vooruit kunnen, omdat gerekend wordt met trends en afgerekend met gevestigde en verouderde
opvattingen over wat een ziekenhuis moet betekenen, in relatie tot huisartsen en
andere 1e lijnswerkers. We willen een breed samengestelde Raad voor Zorginnovatie die over de
huidige belangen heen kijkt en die uitsluitend patiëntgericht denkt. Technologiebedrijven doen
mee hierin. Er zijn voorbeelden van vernieuwende ziekenhuiszorg, ook in Nederland al.

Er van leren is het minste wat de
Zeeuwse patiënt verdient.