Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 mei 2012

DE TERING NAAR DE NERING

allonge op het coalitieakkoord 2010-2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Twee jaar geleden is deze raad aangetreden en stelde zich in meerderheid achter het coalitieakkoord Vlissingen, op weg naar evenwicht en duurzaamheid. Een akkoord op hoofdlijnen met daarin een aantal richtinggevende voorstellen voor de bestuursperiode 2010 – 2014. Halverwege deze periode – mede ingegeven door de aanhoudende economische crisis, de invloed daarvan op het lokale beleid van de gemeente Vlissingen en de gewijzigde lokale politieke verhoudingen – hebben de Lokale Partij Vlissingen (LPV), de Partij Souburg Ritthem (PSR), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), het Christen Democratisch Appel (CDA) en Democraten 66 (D66) met elkaar afspraken gemaakt over het prioriteitenprogramma De tering naar de nering van het college van B&W tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Informeren, communiceren en transparant samen werken zijn voorwaarden om tot een adequate uitvoering van het prioriteitenprogramma te komen. Daarnaast weten wethouders en burgemeester zich gebonden aan het coalitieakkoord Vlissingen, op weg naar evenwicht en duurzaamheid dat leidend blijft, evenals vastgestelde beleidsnota’s en de begroting 2012. Binnen deze kaders en de beleidsthema’s zoals vastgelegd in het prioriteitenprogramma weet het college van B&W zich voorts gesteund door ambtenaren zoals de raadsleden zich gesteund weten door de griffie. Pro-actief, planmatig, kritisch en coöperatief.

1.      Financiën

Een structureel solide financiële positie is noodzakelijk om ambities en doelstellingen, nu én in de toekomst, te kunnen realiseren. Daarom dient met prioriteit uitvoering gegeven te worden aan het terugbrengen van de schuldenlast van de gemeente ter beperking van de rentelasten. De begroting 2012 wordt hierop doorgelicht. In samenspraak met de toezichthouder wordt een actieplan en een beheersprogramma inclusief mandateringen opgesteld dat bij de begroting 2013 wordt voorgelegd en waarbij de kredietnorm toegroeit naar maximaal 80% netto schuld ten opzichte van het begrotingstotaal. Risicomanagement en benoeming van de tien meest risicovolle zaken maakt vanaf heden integraal deel uit van onze beleidscyclus.

2.      Grondexploitatie

Bijzondere aandacht gaat uit naar het grondbeleid want de schuldpositie van de gemeente bestaat voor het belangrijkste deel uit financiering van investeringen ten behoeve van grondexploitaties. Aanbevelingen en verbetervoorstellen voor de grondexploitatie van Deloitte zijn per 1 januari 2013 geïmplementeerd binnen de beleidscyclus van de gemeente waarbij de motie grondbeleid passief en strikte regelgeving omtrent (rente)kosten worden meegenomen en vastgelegd in beleid waarbij we het principe hanteren van ‘money in, money out’ – de tering naar de nering. Nieuwe grondexploitaties worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

3.      Scheldekwartier

Het Scheldekwartier drukt onevenredig zwaar op de grondexploitatie. Bij de kadernota 2013 komt het college met voorstellen om de toenemende rentedruk en de plankosten te verminderen bijvoorbeeld door het opsplitsen in deelgebieden. In de begroting 2013 worden kansen voor het zuidelijk deel van het Scheldekwartier benoemd, hiertoe wordt een second opinion gevraagd bij de toezichthouder.

Vanuit het besef dat de economische crisis directe gevolgen heeft voor de visie op en de planontwikkeling van het Scheldekwartier, is het noodzakelijk alle initiatieven nadrukkelijk een kans te bieden. Ideeontwikkeling en planvorming komen in beginsel voor rekening van de ontwikkelende partij. Versnelde en gefaseerde ontwikkeling op het Scheldekwartier kan prima impulsen geven voor de lokale economie, het toerisme en niet in de laatste plaats het Scheldekwartier zelf. Wij denken daarbij aan een jachthaven en het industrieel erfgoed.

4.      Sociale Veiligheid

Een integraal veiligheidsbeleid vereist samenhang tussen repressie, preventie en het bieden van perspectief. Onze inzet is: schoon, heel veilig. Als centrumgemeente heeft Vlissingen zich altijd verantwoordelijk getoond voor kwetsbare doelgroepen ‘zorgelozen’ die door psychiatrische problemen, middelengebruik en delictgedrag voor maatschappelijke onveiligheid zorgen. Het zijn deze en andere kwetsbare bijzondere doelgroepen die ook te maken hebben met de kortingen in de maatschappelijke opvang en de transities in de jeugdzorg, de AWBZ begeleiding, het passend onderwijs en de wet werken naar vermogen. De gemeente staat voor de taak de financiële, personele en de sociaal maatschappelijke risico’s in kaart te brengen, zich hierop voor te bereiden en de raad hierover elk kwartaal te informeren. Actieve communicatie op te zetten met onze inwoners over de maatschappelijke veranderingen.

5.      Personeel

Door bezuinigingen enerzijds en transities van het rijksbeleid naar gemeenten anderzijds is inzicht in de benodigde personele formatie vereist. We organiseren onze processen Lean waarbij we de organisatie efficiënt en transparant organiseren. De afbouw van personeel niet in loondienst wordt doorgezet. De vrije formatieruimte (peildatum 31-12-2011) wordt in beginsel bevroren, vacaturemeldingen worden voor akkoord voorgelegd aan het college.

6.      Wonen en zorg

De verkeersontsluiting binnenstad en de afname van de verkeersdruk in de Gravestraat wordt bevorderd door een aansluiting tussen de Aagje Dekenstraat – Koningsweg. De asfaltering van de Burgemeester Stemerdinglaan wordt in 2013 gerealiseerd.

Bouwen op het Scheldekwartier heeft prioriteit maar laat onverlet dat elders in de gemeente meegewerkt wordt aan de vraag van de markt, bijvoorbeeld starterswoningen Ritthem, vrije kavels Scheldekwartier en welstandsvrij bouwen.

Mogelijkheden zijn er voor een zorgboulevard en zorgtoerisme, bijvoorbeeld nabij de Kenniswerf en het Scheldekwartier.

7.      Economie & toerisme

De gemeente stimuleert en faciliteert een gezond winkelbestand met name in de binnenstad van Vlissingen en de kern van Oost-Souburg. Werkgelegenheid, vernieuwing en innovatie zijn noodzakelijk om de  economie in de toekomst vitaal te houden. Hiervoor is continuering van de  samenwerking tussen overheid bedrijfsleven en onderwijs van groot belang.

Een spoedige ontwikkeling van de locatie rond het voormalig hotel Britannia is noodzakelijk voor de kwaliteit van de Boulevards. Ingezet wordt op twee  sporen waarbij enerzijds het juridisch traject wordt voortgezet en anderzijds actief wordt gezocht naar marktpartijen die willen investeren én exploiteren.

8.      Onderwijs

Bereikbaar onderwijs is van eminent belang voor de leefbaarheid van wijken en dorpen en speelt een preventieve rol bij sociale veiligheid. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid wat betreft de huisvesting, nauwe samenspraak met en draagvlak van belanghebbenden is essentieel.

Vlissingen wil een aantrekkelijke studentenstad zijn. Samen met het onderwijs (HZ, ROC, Maritiem Onderwijs en Roosevelt Academy), het bedrijfsleven, de provincie en de gemeente Middelburg wordt hier blijvend op ingezet. Huisvesting is daarbij aandachtspunt.

9.      Samenwerking

Verdergaande samenwerkingsverbanden op Walcheren en binnen Zeeland, maar mogelijk ook op landelijk en zelfs Europees niveau leiden niet alleen tot besparingen maar ook tot het verwerven van meer subsidies en fondsen.

10.  Informeren, communiceren en transparant samen werken

De communicatie tussen raad en college is meer dan het voldoen aan de actieve informatieplicht. Het college bestuurt en legt verantwoording af, de raad stelt kaders en controleert. Samen koers bepalen, met elkaar communiceren, elkaar informeren, samen optrekken en samen afspraken nakomen, zijn voorwaarden om de gemeente Vlissingen verder te ontwikkelen zonder dat de financiële positie verder in gevaar komt.