Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 mei 2012

INITIATIEFVOORSTEL PRIORITEITENPROGRAMMA

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Onderwerp: Prioriteitenprogramma “De tering naar de nering”

De raad wordt voorgesteld om te besluiten:

In te stemmen met het prioriteitenprogramma “de tering naar de nering”.

Samenvatting:

Halverwege deze raadsperiode zijn de aanhoudende economische crisis, de invloed daarvan op het lokale beleid van de gemeente Vlissingen en de gewijzigde lokale politieke verhoudingen mede aanleiding geweest om afspraken te maken over het programma van het college van B&W tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Inleiding:

Twee jaar geleden is deze raad aangetreden en stelde zich in meerderheid achter het coalitieakkoord “Vlissingen, op weg naar evenwicht en duurzaamheid”. Een akkoord op hoofdlijnen met daarin een aantal richtinggevende voorstellen voor de bestuursperiode 2010 – 2014. Halverwege deze periode – mede ingegeven door de aanhoudende economische crisis, de invloed daarvan op het lokale beleid van de gemeente Vlissingen en de gewijzigde lokale politieke verhoudingen – hebben de Lokale Partij Vlissingen (LPV), de Partij Souburg Ritthem (PSR), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), het Christen Democratisch Appel (CDA) en Democraten 66 (D66) met elkaar afspraken gemaakt over het prioriteitenprogramma “De tering naar de nering” van het college van B&W tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Beoogd resultaat:

Het prioriteitenprogramma “De tering naar de nering” is een allonge op het coalitieakkoord “Vlissingen, op weg naar evenwicht en duurzaamheid” dat door het college met voorrang zal worden uitgevoerd in de periode tot 2014.

Informeren, communiceren en transparant samen werken zijn voorwaarden om tot een adequate uitvoering van het prioriteitenprogramma te komen. Daarnaast weten wethouders en burgemeester zich gebonden aan het coalitieakkoord Vlissingen, op weg naar evenwicht en duurzaamheid dat leidend blijft, evenals vastgestelde beleidsnota’s en de begroting 2012. Binnen deze kaders en de beleidsthema’s zoals vastgelegd in het prioriteitenprogramma weet het college van B&W zich voorts gesteund door ambtenaren zoals de raadsleden zich gesteund weten door de griffie. Proactief, planmatig, kritisch en coöperatief.

Argumenten:
De aanhoudende economische crisis heeft een dusdanige invloed op het lokale beleid van de gemeente Vlissingen en de gewijzigde lokale politieke verhoudingen dat keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld om de bedrijfsvoering cq. dienstverlening van de gemeente Vlissingen te kunnen continueren en ambities nu én in de toekomst, te kunnen realiseren.

 

Bijlage(n):

Prioriteitenprogramma “De tering naar de nering” allonge op het coalitieakkoord 2010-2014


Afdeling, auteurs: M. Weug (LPV), L. Waterman (PSR), M. Reinders-Stijnman (VVD ), R.J. Suurmond (CDA) en J. Elloitt-Elverdink (D66)

RAADSBESLUIT

Registratienummer:

De raad besluit:

In te stemmen met het prioriteitenprogramma “de tering naar de nering”.

Vlissingen, 19 april 2012

De raad voornoemd,