Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 mei 2012

uitnodiging fractiebijeenkomst door Rob van Eijkelenburg

Beste democraten,

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Onderstaand de agenda voor de gemeenteraadvergadering van volgende week dinsdag 29 mei 2012. De fractie van D66 bespreekt deze komende donderdagavond 24 mei 2012 vanaf 20.00 uur in het stadskantoor, ingang aan de zijde van het benzinestation en dan kamer 13.13, net voorbij de raadszaal rechts en vóór de deur.

Een ieder is welkom. Wethouder De Graaf zal om 20.00 u even aanschuiven om zijn portefeuille toe te lichten en kwesties daarbinnen bespreken. Direct daarna bespreken we de raadsagenda. Deze is ook te raadplegen op www.middelburg.nl

Een ieder is welkom natuurlijk.

Met vriendelijke groet namens de fractie

Rob van Eijkelenburg

Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2

Vaststellen notulen raadsvergadering dd 16 april 2012

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2012 120.0Kb

12-00 Notulen raadsvergadering 16 april 2012 250.5Kb

3

Alle

Ingekomen stukken (12-59)

12-59 Raadsvoorstel Ingekomen stukken gemeenteraad 26 mei 2012 78.0Kb

12-59 Bijlage 1. Alle raadscommissies 3.4Mb

12-59 Bijlage 2. Raadscommissie Maatschappelijke zaken 1.3Mb

12-59 Bijlage 3. Raadscommissie Ruimte 984.5Kb

12-59 Bijlage 4. Raadscommissie Algemeen bestuur 3.4Mb

4

MZ

Exploitatie Stadsschouwburg: Vereffening TEZ/SSM/SBMG (12-76)

12-76 Raadsvoorstel vereffening TEZ-SSM-SBMG 139.4Kb

12-76 Bijlage 1. Verklaring overdracht exploitatie theaters 48.0Kb

12-76 Bijlage 2a. Jaarverslag 2010-2011 TEZ 97.3Kb

12-76 Bijlage 2b. Jaarverslag 2010-2011 SSM 92.9Kb

12-76 Bijlage 2c. Jaarverslag 2010-2011 SBMG 107.8Kb

12-76 Bijlage 2d. Jaarverslag 2010-2011 VW Rapportage algemeen 78.2Kb

12-76 Bijlage 3. Consequenties gemeente Middelburg agv liquidatie SSM 9.3Kb

12-76 Bijlage 4. Resultaten en Eigen Vermogen in historisch perspectief 32.5Kb

5

MZ

Uitgenodigde vluchtelingen (12-71)

12-71 Aangepast raadsvoorstel uitgenodigde vluchtelingen 88.5Kb

12-71 Raadsvoorstel uitgenodigde vluchtelingen 112.2Kb

12-71 Bijlage 1. Collegebesluit van 5 oktober 2011 335.3Kb

12-71 Bijlage 2. Brief Vluchtelingenwerk Zeeland 186.7Kb

12-71 Bijlage 3. Antwoorden college op CDA vragen 288.3Kb

12-71 Bijlage 4. Overzicht inschatting te maken kosten 157.8Kb

12-71 Bijlage 5. Kopie van kostenraming uitgenodigde vluchtelingen 195.6Kb

12-71 Bijlage 6. Aanvullende informatie 5.0Kb

6

MZ

Sociale Dienst Walcheren: Zienswijze jaarstukken 2011 (12-60)

12-60 Raadsvoorstel zienwijze jaarstukken 2011 SDW 154.7Kb

12-60 Bijlage 1. Brief aanbieding jaarstukken 2011 SDW 90.5Kb

12-60 Bijlage 2. Jaarstukken 2011 SDW 1.2Mb

7

MZ

Vrijwilligerswerk: Opnemen premie vrijwilligerswerk in het gemeentelijk minimabeleid (12-61)

12-61 Raadsvoorstel opnemen premie vrijwilligerswerk in minimabeleid 85.1Kb

8

RM

OLAZ: Zienswijze jaarrekening 2011 (12-72)

12-72 Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening 2011 OLAZ 82.0Kb

12-72 Bijlage 1. Jaarrekening 2011 826.7Kb

12-74 Bijlage 2. Brief college inzake jaarrekening 2011, eerste begrotingswijziging 2012 en begroting 2013 OLAZ 8.3Kb

9

RM

OLAZ: Zienswijze begrotingswijziging 2012 (12-73)

12-73 Raadsvoorstel eerste begrotingswijziging 2012 OLAZ 83.7Kb

12-73 Bijlage 1. Eerste begrotingswijziging 2012 OLAZ 175.4Kb

10

RM

OLAZ: Zienswijze begroting 2013 (12-74)

12-74 Raadsvoorstel zienswijze begroting 2013 OLAZ 86.0Kb

12-74 Bijlage 1. Ontwerpbegroting 2013 1.0Mb

11

AB

Grondbedrijf (12-77)

12-77 Raadsvoorstel grondbedrijf 72.5Kb

12-77 Bijlage 2. Overzicht Grondbeleid en Grondbeleid Middelburg 1-1-2012 2.7Mb

12-77 Bijlage 3. Eindrapportage Analyse grondpositie en risicobeheersing Ernst & Young 288.9Kb

12-77 Bijlage 4. Reactie provincie 104.2Kb

12-77 Bijlage 5. Memo gevolgen advies Ernst & Young vor doorrekening grondbedrijf 525.7Kb

12-77 Bijlage 6 Managementrapportage Benchmark Grondbedrijfstaken 1.5Mb

12-77 Bijlage 7. Memo toelichting op Benchmark Grondbedrijfstaken 3.3Mb

12-77 Bijlage 8. Accountsverslag jaarrekening 2011 2.0Mb

12

RM

Toorenvliedt: Ontwerp park (12-75)

12-75 Raadsvoorstel ontwerp park Toorenvliedt 150.5Kb

12-75 Bijlage 1. Schetsontwerp park Toorenvliedt 6.3Mb

13

RM

Mortiere: Vijfde Allonge (12-62)

12-62 Raadsvoorstel Vijfde Allonge Mortiere 112.9Kb

14

RM

Ramsburg (deellocatie Stadsambachtweg): Herziene exploitatieopzet (12-63)

12-63 Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Ramsburg Stadsambachtsweg 88.0Kb

15

RM

Compagnieplein: Herziene exploitatieopzet (12-64)

12-64 Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Compagnieplein 80.7Kb

16

RM

Grenadierweg 31: Herziene exploitatieopzet (12-65)

12-65 Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Grenadierweg 31 79.3Kb

17

RM

Veerseweg zuid: Herziene exploitatieopzet (12-66)

12-66 Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Veerseweg zuid 82.2Kb

18

RM

Winkeltijden Middelburg: Vaststellen verordening (12-67)

12-67 Raadsvoorstel vaststellen Verordening winkeltijden Middelburg 91.6Kb

19

AB

Fractieondersteuning: Vaststelling van de bijdragen 2011 (12-68)

12-68 Raadsvoorstel tot vaststelling van de bijdragen fractieondersteuning over 2011 87.9Kb

20

AB

Gemeentebegroting 2012: Voorstel tot wijziging (12-69)

12-69 Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 2012 83.4Kb

21

Uilenburch: Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA over de dreigende sluiting van de Uilenburch en over de krimp van het leerlingenaantal in het basisonderwijs (12-70)

12-70 Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA over de dreigende sluiting van de Uilenburch en over de krimp van het leerlingenaantal in het basisonderwijs 97.1Kb