Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 januari 2013

Verantwoording standpunten Raadsfractie 2e helft 2012

  • Een College-voorstel  om een uitbreiding van de capaciteit bij de afdeling Handhaving en Toezicht te realiseren met 2 fulltimers werd kritisch bekeken door D66. Nu er flink bezuinigd moet worden bij de overheid is het de vraag of dit wel te verantwoorden was. Er tekende zich echter een meerderheid vóór het voorstel af in de Raad. D66 diende op basis daarvan een amendement in om deze uitbreiding van formatie uitsluitend in te zetten op die zaken die door inwoners vaak als overlast benoemd worden: hondenpoep , (fiets)parkeeroverlast en fysieke verloedering. Dit amendement werd aangenomen, waardoor de formatie-uitbreiding op die 3 specifieke punten herkenbaar moet zijn voor inwoners.
  • De raadsfractie van D66 stemde vóór een voorstel om Nehalennia middelen te geven om te kunnen uitbreiden en tégen een voorstel om het Waterpark Veerse Meer een garantstelling van € 500.000 te verlenen. Nu bij de banken in Nederland een andere wind waait kwam het Waterpark ( een commerciële onderneming) in de problemen en klopte bij de gemeente Middelburg aan. D66 snapte de motieven maar vond tegelijk dat de lokale overheid teveel risico zou lopen én een oneigenlijke taak op zich nam. We konden niet goed inzien waarom in een volgend geval aan een bedrijf dat om een garantstelling zou vragen in deze tijd, goedkeuring onthouden zou moeten worden. Kortom: Overheid blijf bij je leest!
  • In de Griffioen is een particulier initiatief dat floreert: Speelhof Hoogerzael. Voor de buurt heeft het een belangrijke functie, maar ook voor scholen en natuurverenigingen. D66 steunde het initiatief om geld te verstrekken om het Speelhof af te maken met enkele verblijfsruimten, waaronder opslag en kas.
  • Middelburg wil haar haven verder ontwikkelen en ook een functie geven in de toerismebevordering en stadspromotie.  Het plan van het College was om dit project openbaar aan te besteden, waarbij de huidige watersportvereniging de Arne natuurlijk mee kon dingen naar beheer en exploitatie van de haven. Een goede inspraak vanuit de vereniging  leidde, na discussie in de raad, plots tot een geheel ander voorstel van het College, te weten: beheer en exploitatie van de Middelburgse haven gunnen aan De Arne.   Hoewel het De Arne meer dan gegund werd door D66, stemden we toch tegen, immers, als raad wisten we niet welke kansen Middelburg voorbij liet gaan door direct te gunnen in plaats van meerdere partijen te laten inschrijven. Geen goed bestuur en dus geen akkoord bij D66.
  • Bij de begrotingsbespreking voor 2013 zagen we als fractie dat Middelburg inmiddels op 20 gebieden samenwerkt met andere gemeenten, een goede zaak!  Ook zagen we dat het financieel zware tijden worden voor de gemeente en er opnieuw bezuinigd wordt. D66  vond dit, in combinatie met zaken die de komende 2 jaar uit “Den Haag” naar de gemeenten komen, een goede aanleiding om het College te verzoeken onderzoek te doen naar meer of intensievere samenwerking op Walcheren, waarbij het samengaan van 3 gemeenten naar 1 niet uitgesloten moest worden. Dit deden we in de vorm van een motie, en deze werd ook in Veere  tegelijk ingediend. Wat bleek: het sentiment tegen het samengaan is vele malen groter dan de rationele afwegingen. Alleen een onderzoeksvraag  in dit geval deed bij andere fracties de haren rijzen en het voorstel haalde het dus niet. Ons idee blijft dat we beter bij dit soort ontwikkelingen vóóraan kunnen staan in plaats van een opgedrongen herindeling.
  • Nu de gemeenteraad in November in meerderheid besloot om de bouw van een nieuwe schouwburg te annuleren kwam er in december een voorstel van het College om € 150.000 te gaan besteden aan onderzoek naar een andere locatie of constructie voor het theater. Het zoveelste onderzoek, vonden we, met vermoedelijk wéér een verdeelde Raad bij de resultaten van dit onderzoek. We stemden tegen, met uitzondering van de aanleg van het Molenwaterpark in 2013. Eigenlijk wilde dat het College iets anders ging doen dan hetgeen al 3 keer tot een mislukking leidde ( nog steeds geen ander theater, terwijl het huidige theater vanaf 2017 weer veel geld gaat kosten) We kregen hierbij steun van Groen Links en Christen Unie. Het theaterbudget is inmiddels gedaald naar 13.8 miljoen euro. Dat kan niet anders dan een smoezelig theatertje worden. Kortom, je doet het niet of je doet het goed. Deze discussie komt in januari 2013 terug in de raad. Elders op deze pagina een analyse vanD66 over hoe het toch zo mis kon gaan met een theater in Middelburg. D66 neemt ook deel in een onderzoekcommissie naar de overdracht in 2012 van de stichting Stadsschouwburg Middelburg naar Lievense BV.
  • D66 heeft het laatste volle jaar voor de boeg voor er weer nieuwe verkiezingen zijn. We hebben al veel gerealiseerd uit ons verkiezingsprogram  en gáán in 2013 voor de laatste nog niet gerealiseerde punten!

De Raadsfractie D66  Middelburg wenst iedereen een succesvol jaar toe!

Anje Bareman

Rob van Eijkelenburg