Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 maart 2013

Jaarverslag 2012 D66 Vlissingen

Beste leden

Via deze opsomming willen wij u laten zien wat wij in 2012 hebben

 gedaan voor Vlissingen en voor D66.

Het was een zeer druk en bewogen jaar.

Na de inslingerperiode 2011 is 2012 een jaar geworden waar we de

eerste oogst hebben binnengehaald.

Erkenning binnen de Raad voor onze bijdrage en opstelling: duidelijk,

pragmatisch en over de dijk denkend.

Een jaar waar Josephine op 3 maart, precies de dag van 2 jaar in de

Raad, het fractievoorzitterschap heeft overgenomen van Niek.

Een jaar waarin we meestemden met de motie van wantrouwen tegen

 wethouder Polderman en het jaar waar we onze verantwoordelijkheid

niet uit de weg gingen door als enige oppositiepartij wel het gesprek

aan te gaan met de coalitie die ontstond na het vertrek van de PvdA

uit het College.

Duidelijk is onze invloed te zien in het toen ontstane Vlissingse

Lenteakkoord: de allonge op het Coalitieakkoord.

Een jaar waarin we de schuldenlast van Vlissingen op de agenda hebben

 gezet, en wel zo dat alle andere partijen dit ineens ook belangrijk vinden.

Een jaar waarin we afscheid hebben genomen van Ton de Nooij, gewaardeerd

collega van Groen Links.

In de onderstaande samenvatting krijgt u een beeld van wat uw fractie heeft

gedaan in de Raad. Niet alles wat we inbrachten haalde de eindstreep, maar

alles wat we inbrachten is wel in de Raad besproken en nu weten de “anderen”

 wat wij ervan vinden.

2013 wordt HET jaar van de voorbereidingen voor de

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

(noteer 9 maart 2014 alvast in de agenda).

Als U niet langer langs de zijlijn wilt staan, maar meedoen en meedenken,

bent u van harte  welkom bij de fractievergaderingen, of kom eens kijken

bij een raads- of commissievergadering in het stadhuis.

2013 wordt het jaar waarin wij ons verder gaan profileren en de gedachten

 van D66 verder uitdragen. Waar we nog meer samenwerken met

D66 Middelburg en D66 Veere.

‘Wij’ bestaat niet alleen uit Josephine en Niek, maar ook uit de steunfractie

Hans, Bo, Tom A, Tom E en Dina. En onze steun: het bestuur van Walcheren,

Heidie, Paul en Heleen.

Zonder hen kunnen wij het niet.

Hartelijke groet

Josephine Elliott en Niek Peters

Raadsvergaderingen / Moties / Amendementen

http://www.vlissingen.nl/Gemeenteraad/Gemeenteraad/Vergaderingen/Kalender-en-documenten/2012.htm

2 februari 2012

Motie UMTS mast op Nollehoofd > De motie van D66 om de UMTS mast

te verwijderen en een integraal UMTS masten overzicht te maken voor de

gemeente Vlissingen wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van

8 maart 2012.

8 maart 2012

Motie van Wantrouwen – D66 steunde de motie van wantrouwen tegen

wethouder P. Polderman (PvdA) met portefeuille Ruimtelijke Ordening,

Milieu en Havens.

19 april 2012

Lenteakkoord "De tering naar de nering" (allonge) opgesteld door LPV, CDA,

VVD, PSR en D66 wordt aangenomen in de raad met volledige oppositie (PvdA,

GL,SP,CU,POV)  tegen.

Benoeming wethouder

Het amendement van D66 – GL – SP – CU om met 3 wethouders door te gaan

 wordt met de stemmen van SP , CU , D66, GL voor, verworpen.

Vervolgens wordt als nieuwe Wethouder Jacques Damen benoemd.

Motie D66 UMTS mast Nollehoofd

De motie wordt ingetrokken omdat de wethouder toezegt dat de mast op

straffe van boete wordt verwijderd. De mast is toen daarna ook verwijderd.

Helaas loopt er nu een aanvraag voor een andere mast, we houden de zaak

 in de gaten.

Motie D66 Ruyterplein blikvrij

Motie wordt ingetrokken vanwege nieuw winterregime parkeren. We vragen

binnenkort om een evaluatie van het winterregime, anders dienen we de motie

opnieuw in.

Motie D66 – PSR – GL – SP 100 jaar VNG

De motie wordt met de stemmen van de VVD, LPV, POV, CU, PvdA tegen,

aangenomen.

De motie besluit

1. De kosten voor het deelnemen aan dit VNG feest voor leden van de

Gemeenteraad en het

college van B&W geheel voor eigen rekening zijn

2. Er geen beroep gedaan mag worden op gemeenschapsgelden, zoals

gesuggereerd in de

uitnodiging van het VNG om via de Griffie kosten (reis- en hotelkosten) te

declareren.

3. Schriftelijk aan het VNG te laten weten dat het geen pas geeft om dit soort

exorbitante feestjes te organiseren, wanneer burgers worden verwacht te

besparen en te bezuinigen

Motie PSR – PvdA- LPV – CDA- VVD – POV – CU – SP – GL – D66

Plaatsing witte borden West Souburg met historisch onderschrift.

De motie wordt unaniem aangenomen.

De motie besluit naar aanleiding van bovengenoemde overwegingen de

schenking van de Stichting Aldegonde zoals deze is omschreven in de

brief van 21 oktober 2011 te aanvaarden.

Akkoord te gaan met de plaatsing van de borden bij de ingangen van het

“oude” dorp.

31 mei 2012

IK-eiland Oost-Souburg: het raadsbesluit van 26 mei 2005 (Watertoren-Oost-Souburg/registratienummer

SL/MO/4802) onder nummer 1, namelijk "het recht op de schenking van de

heer Van Munster te aanvaarden", in te trekken.

Dit raadsvoorstel is gekomen nav vragen van D66 (zie artikel 41 vragen). D66 heef

met het raadsvoorstel ingestemd ook al vinden wij het jammer dat dit college met

een voorstel komt wat afwijkt van een besluit van de raad uit 2005. Dat betreuren

wij. Wij vinden het ook jammer omdat de schenking die in dat voorstel uit 2005 zo

mooi verwoord was, een unieke kans was om eigenaar te kunnen worden van prachtige hedendaagse kunst die alom wordt gewaardeerd en zeker ook financieel behoorlijk

sterk staat. Dat was één van de argumenten in 2005 waarom de raad voor gestemd

heeft. De waarde van die kunstwerken werd toen veel groter ingeschat dan de waarde

van de Watertoren en intussen zijn we wel een aantal jaren verder. Wij zien dit voorstel

 dan ook een beetje als penny wise, pound foolish.

26 juni 2012 Kadernotitie*

* Een kadernotitie (ipv Kadernota) werd opgesteld als richtinggevend nav het

Lenteakkoord van Vlissingen, omdat een Ombuigingsnota werd voorbereid.

Motie leningen

D66 steunde motie van VVD die met de stemmen van de LPV, VVD  PvdA  en CU voor,

 werd aangenomen om:

het college van B & W in beginsel bij het aangaan van leningen de raad voorafgaand

  • actief te informeren en in de gelegenheid te stellen zijn wensen, op –
  • of aanmerkingen kenbaar te maken;
  • hiertoe een raadsvoorstel tot aanpassing van de financiële verordening voor te
  • bereiden
  • deze gelijktijdig met de ombuigingsnota 2013 in september 2012 ter
  • besluitvormingvoor te leggen

Motie D66- GL – PvdA Veilig fietsen

De motie wordt na de toezegging van wethouder van Dooren om dit aspect

mee te nemen

in een nieuw verlichtingsplan ingetrokken.

D66 Kadenamen Scheldekwartier- Jan Weugkade

De motie wordt na de toezegging van wethouder van Dooren dat hij deze

suggestie

meeneemt naar de straatnamencommissie ingetrokken. De Jan Weugkade is

 inmiddels op 31 januari geopend!

13 september 2012

Motie Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Motie wordt ingetrokken – geen meerderheid 

27 september  2012 Ombuigingsnota*

* De Ombuigingsnota is ook een resultaat van het Vlissingse Lenteakkoord

De raad besluit met de stemmen van de voltallige oppositie tegen:

1. De voorstellen zoals in de ombuigingsnota 2013 opgenomen vast te stellen t.w.:

a. de resultaten van de kadernotitie 2013, de resultaten van de

bestuursrapportage 2012 en de resultaten van de huidige bezuinigingen op te

nemen in de bezuinigingsopdracht (hoofstuk 1 van de ombuigingsnota);

b. de huidige buffer voor rijksbezuinigingen op te heffen en vanaf 2013 gefaseerd

een nieuwe structurele buffer te vormen voor het opvangen van de financiële

gevolgen van de rijksbezuinigingen met betrekking tot de algemene uitkering te

weten voor 2013 € 0,3 miljoen en vanaf 2014 € 0,5 miljoen;

c. binnen de huidige grondexploitatie te blijven streven naar verdere

kostenreductie. Voor het Scheldekwartier zijn de ambities al bijgesteld met

betrekking tot de Timmerfabriek en de asbestsanering tot een bedrag van € 1,6

miljoen;

d. de weerstandscapaciteit te verhogen zodat in het jaar 2018 een

weerstandscapaciteit wordt bereikt van tenminste de omvang van de financiële

risico's (€ 23,5 miljoen) door onder andere:

– vanaf 2013 tot en met 2028 € 1,0 miljoen vanuit de programmabegroting toe te

voegen aan de Reserve Extra Risico's;

-vanaf 2014 rente toe te voegen aan de reserves die ingezet worden voor de

weerstandscapaciteit; -vanaf 2013 de algemene reserve te verhogen met

gemiddeld € 0,2 miljoen

door verkoop van onroerend goed;

-de reserve grondexploitatie in 2012 eenmalig te verhogen met € 0,9 miljoen

door een onttrekking aan de reserve stadsvernieuwing;

-de reserve grondexploitatie in 2012 met € 1,6 miljoen te verhogen als gevolg

van het bijstellen van de ambities met betrekking tot de Timmerfabriek en de

asbestsanering;

-de algemene reserve in 2012 eenmalig te verhogen met € 3 miljoen door een

onttrekking aan de reserve cruisekade (effectuering na besluit cruisekade).

e. op basis van bovenstaande punten (a t/m d) een ombuigingsopdracht vast te

te stellen van structureel circa € 3 miljoen.

f. In te stemmen met de invulling van de ombuigingsopdracht zoals opgenomen in

hoofdstuk 4 van de ombuigingsnota 2013.

g.alleen plankosten te maken voor onderdelen die daadwerkelijk in de komende

vijf jaren tot ontwikkeling zullen worden gebracht;

2. De Ombuigingsnota 2013 evenals de Kadernotitie 2013 als uitgangspunt te nemen

voor de programmabegroting 2013-2016.

3. Op basis van het bovenstaande een Reserve Extra Risico's in te stellen.

Motie D66 Sportraad

Motie tot opheffing van de Sportraad wordt aangehouden tot de begrotingsraad

Motie D66 salarisstrook

Motie wordt ingetrokken omdat de digitale salarisstrook er in 2013 komt.

11 oktober 2012

Motie UMTS/GSM mast op Nollehoofd

De motie wordt met de stemmen van D66 en PvdA voor, verworpen. Inmiddels is de

mast wel verwijderd, maar geen integraal overzicht opgesteld.

8 november 2012 Begrotingsraad

Verordening Forensenbelasting

D66 stemt als enige tegen

Motie D66 Sportraad

De motie om de Sportraad af te schaffen en rechtstreeks met de sportverenigingen in

gesprek te gaan, wordt met de stemmen van de D66 , LPV  en de VVD  voor, verworpen.

Motie LPV – PSR – VVD – CDA – D66 Rem op de grexen

Meer en regelmatige informatie aan de raad over de grexen –  wordt aangenomen

Motie D66 Strandbeheer

Motie wordt ingetrokken nav toezegging wethouder tot een gesprek.

Motie D66 Één gemeente Walcheren

De motie om de beslissing in een referendum aan de inwoners over te laten wordt

ingetrokken omdat in Vlissingen geen referendumverordening bestaat. D66 gaat eerst

 werken aan een referendumregeling en dan weer de motie indienen.

D66 Forenzenbelasting

De motie wordt met de stemmen van D66 voor, verworpen.

20 december 2012

Motie D66 Kunst in de openbare ruimte

Motie wordt unaniem aangenomen.

De gemeenteraad van Vlissingen verzoekt het College van B&W om de huidige

procedure met betrekking tot het aanschaffen, gunnen, plaatsen en onderhoud van

kunst in de openbare ruimte te herzien. De bevindingen hiervan met de raad van

Vlissingen te delen en opnieuw een nieuwe procedure vast te stellen.

Art. 41 vragen* (schriftelijke vragen die binnen 6 weken moeten worden beantwoord)

Vragen en antwoorden kunnen worden http://www.vlissingen.nl/Gemeenteraad/Gemeenteraad/Vergaderingen/Raadsvragen/

Beantwoorde-art.-41-vragen.htm

Timmerfabriek tot Kunsthal   – Gepubliceerd op 21 augustus 2012

D66 stelt het college vragen over het omvormen van de Timmerfabriek tot een centrum voor beeldende kunst.

Fonteynekwestie                     – Gepubliceerd op 1 juni 2012

D66 stelt het college vragen over de Fontyenekwestie.

Nieuwbouw Middelburg         – Gepubliceerd op 1 juni 2012

D66 stelt het college vragen over de samenwerkingsvisie Middelburg-Vlissingen 2010-2020

IK-Eiland Oost-Souburg        – Gepubliceerd op 3 februari 2012

D66 stelt het college vragen over het zogenaamde IK-Eiland te Oost-Souburg.

Werkbezoeken

Ook in 2012 hebben we, in wisselende samenstellingen, verschillende werkbezoeken georganiseerd of aan deelgenomen. Een kleine opsoming:

Marinierskazerne met Wassila Hachchi

Opening Brede school de Combinatie

Opening Scheldekraan

Thermphos met Gerben-Jan Gerbrandy en Stientje van Veldhoven

Veiligheidsbijeenkomst Arsenaal Vlissingen

Decentralisatie Gezondheidszorg

ADRZ – toekomstplannen

Orionis – voortgang samenvoeging SDW, GKB en SW

Fietsersbond Fietstocht door Ritthem en Souburg

Fort Rammekens – voortgang consolidatie

Muzeeum en Kazematten

Witte Huis daklozenopvang

Terneuzen BioFuel met Sophie in ‘t Veld

Euregio Scheldemond in Gent

Deskundigheidsbevordering

D66 – cursussen debatteren, gemeentefinanciën, social media

Raad op Zaterdag – workshops WMO, gemeentebegroting, burgerparticipatie

Gemeente Vlissingen – mediatraining

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?>