Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 december 2013

Schriftelijke vragen Wet Revitalisering Generiek Toezicht

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet vereenvoudigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de desbetreffende volksvertegenwoordiging de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveel als mogelijk zelf controleert. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie in principe de enige verticale toezichthouder op de gemeente is en dat de gemeente en de gemeenteraad primair verantwoordelijk worden voor de controle op medebewindstaken.

Ruimtelijke ordening, milieu, water, huisvesting, monumenten, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werken naar vermogen, bijstand, horeca en sociale veiligheid. Het zijn maar enkele beleidsterreinen waarbij gemeenten taken van Rijk en provincies uitvoeren in medebewind. Het toezicht op de taken die gemeenten uitvoeren is vereenvoudigd door de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Daar is onder andere een grotere rol weggelegd voor de raad: de raad treedt voortaan zo veel mogelijk op als controleur en het Rijk en provincies stellen zich terughoudend op

Aan de wijziging van het interbestuurlijk toezicht zijn twee belangrijke randvoorwaarden verbonden: de controlerende positie van de raad moet in zijn kracht gezet worden en de verantwoording moet  zoveel mogelijk transparant en openbaar zijn. Dit is niet nieuw, met de dualisering van de gemeentewet is de controlerende rol van de raad al een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsstructuur van de gemeente. Juist met deze wijzigingen in het toezicht wordt er nu gerekend op de kracht van de controlerende rol van de raad.

  • In 2014 treedt een nieuwe raad aan, worden de decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verder gerealiseerd en wordt het primaat van het toezicht bij de gemeente gelegd.Op welke wijze zal het college bevorderen dat de raad voldoende informatie heeft om de controle op medebewindstaken uit te voeren?
  • Er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de gemeente als het gaat om de kwaliteitszorg voor informatievoorziening en archiefzorg. Deze verantwoording vormt de basis voor het toezicht door het college van Gedeputeerde Staten.Welke beleidsaanpassingen verwacht het college te moeten invoeren als gevolg van het toezicht op medebewindstaken en welke gevolgen hebben deze beleidsaanpassingen voor de controlerende taak van de raad?
  • Welke financiële gevolgen heeft deze nieuwe werkwijze voor de begroting van 2014?
  • De site waarstaatjegemeente.nl wordt uitgebreid met prestatie-indicatoren die voor het interbestuurlijk toezicht van belang zijn. De informatie die uit deze indicatoren voortkomt is voor de raad van belang om te beoordelen of gemeenten aan hun verplichtingen uit  medebewind voldoen. Ook voldoen deze indicatoren zoveel mogelijk aan de informatievraag van de verticale toezichthouder die op hoofdlijnen informatie van gemeenten nodig heeft om haar rol invulling te geven. Daardoor hoeven zij de ontsloten informatie niet meer opvragen bij de gemeenten, wat een hoop tijd en dus geld zal schelen. De informatie is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor inwoners en voor media.Is het college van plan hiervoor gebruik te maken van www.waarstaatjegemeente.nl ?Zo nee, waarom niet?Hoogachtend,

D66 Walcheren              

Josephine Elliott

Niek Peters