Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 juni 2015

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg mei / juni 2015

Afgelopen 8 en 9 juni behandelde de gemeenteraad 37 agendapunten, enkelen daarvan waren echte discussiepunten. Die tref je onderstaand aan met de insteek erbij van de D66 fractie.
Jaarstukken en energieneutraal wonen
We spraken over de beleidsverantwoording van de gemeente over 2014 ( jaarstukken). De financiële positie van de gemeente Middelburg is ronduit slecht. Het eigen vermogen neemt af en zo ook de reserves. We staan diep in het rood en zitten in de top 10 van gemeenten met de hoogste schuldenlast. Vier maanden geleden al nam D66 het initiatief, samen met SGP, het college opdracht te geven een sluitende meerjarenbegroting af te leveren, men had liever nog even gewacht. De gemeenteraad was het daarmee mee eens en in november aanstaande zien we de resultaten. In de jaarstukken was ook te lezen dat de milieudoelstellingen niet gehaald werden. En opnieuw nam D66 het voortouw, gesteund door Groen Links en Christen Unie, om dat te repareren. We organiseerden een politiek café en van de uitkomsten daarvan maakten we een motie. Doel was in Middelburg (en tegelijk in heel Zeeland) initiatieven van de grond te krijgen om energieneutraal te kunnen wonen (nul op de meter-woningen) en daarin samen te werken met het landelijk project Stroomversnelling (www.stroomversnelling.nl).
Deze motie werd vervolgens door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Dat was mooi, immers, wij zijn de laatste generatie die iets aan de versnelde klimaatverandering kan doen…
Grondbedrijf
Ook kwam de positie van het grondbedrijf van de gemeente aan de orde, een “speeltje “van PvdA en CDA. Ooit bedoeld om met winsten andere beleidsdoelen van de gemeente te steunen. Inmiddels is het grondbedrijf van flappentap naar een Klaagmuur gegroeid, de gemeente schrijft miljoenen euro’s af, een debacle. Een werkgroep uit de Raad verdiepte zich erin en kwam met aanbevelingen om de financiële positie van het grondbedrijf te verbeteren. Doordat alle partijen aan de werkgroep deelnamen, werd het onderwerp gedepolitiseerd en, zo vond D66, ging het voorstel een echte focus missen. Wij wilden dit met een amendement repareren: concrete voorstellen graag voor verkoop van gronden en de formatie van ambtenaren op dit gebied saneren. Voor de meeste partijen in de raad was dit te geleerd helaas, het amendement haalde het niet. Voor de beeldvorming, de forse afdeling grondbedrijf van de gemeente is in FTE’s nog (nagenoeg) even groot als voor de crisis terwijl er sinds 6 jaar nauwelijks meer is gebouwd.
We staan diep in het rood en zitten in de top 10 van gemeenten met de hoogste schuldenlast.
Ook kwam de positie van het grondbedrijf van de gemeente aan de orde, een “speeltje “van PvdA en CDA.
Grondbedrijf van “flappental tot klaagmuur”
2
Gemeentelijke plannen periode 2016 – 2020
Vervolgens werden de plannen van de gemeente voor de periode 2016-2020 besproken (kadernota). Daar kunnen we kort over zijn, de gemeente heeft niets te makken, er resteren alleen saneringsplannen. D66 heeft hier, opnieuw met SGP, structuur aan gegeven. De gemeente brengt haar wettelijke , deels wettelijke en niet-wettelijke taken in beeld en langs die weg wordt bepaald waar er gesaneerd kan worden en daarover wordt gesproken met vertegenwoordigers uit de Middelburgse samenleving. Alle taken staan ter discussie maar D66 heeft aangegeven niet te willen bezuinigen op onderhoud van publieke ruimte, straten, paden en wegen. Enkele andere partijen hadden zo ook enkele piketpaaltjes geslagen. Geen van die voorstellen echter werd aangenomen, de meeste partijen wilden hun kruit droog houden tot de begrotingsbespreking 2016.
Opvallend was dat coalitiepartij VVD voorstelde 50% te gaan bezuinigen op de subsidieverstrekking door de gemeente. In november jl. stelde het CDA al voor om daar 25% op te bezuinigen. D66 zag hierin een wedstrijdje ver plassen en omdat we geen idéé hadden van de prostaatkwaliteiten binnen beide fracties stemden we tegen… zo meldde fractievoorzitter Rob van Eijkelenburg aan de collega partijen in de raad. Maar het kon nog erger! Ook stelde VVD en CDA voor de Onroerend Zaak Belasting ( OZB) maar alvast te gaan verhogen. Toen werd D66 boos: het zijn, met uitzondering van anderen, juist deze partijen die met hun wethouders de financiële ellende van nu hebben veroorzaakt en om dan als eerste reflex de rekening bij de burger te gaan leggen vond de fractie ongehoord. Gelukkig haalde hun voorstel het niet mede dankzij onze felle toon.
OLAZ (Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland)
Wat het College van B&W ook voorstelde was een overname van de milieustraat door OLAZ. OLAZ zou daartoe 99% van de aandelen van de huidige eigenaar gaan kopen. OLAZ is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Zeeland, een ambtenarenbedrijf dus… In de ogen van D66 is afvalverwerking inmiddels een wereldmarkt, met high tech logistiek en middelen. Muis OLAZ moet de olifant ( huidige eigenaar) overnemen. Spyker Cars nam Saab over, vergelijkbaar, met als resultaat dat Saab failliet ging en Spyker in staat van faillissement verkeert. Bovendien heeft de muis OLAZ nul reserve en daarmee komen tegenvallers direct op het bordje van de gemeente, je belastinggeld dus. Deze argumenten konden helaas andere partijen niet overtuigen, het voorstel werd aangenomen en zo organiseerde de gemeenteraad haar eerstvolgend financieel debacle.
Geen van die voorstellen echter werd aangenomen, de meeste partijen wilden hun kruit droog houden tot de begrotingsbespreking 2016.
3
Middelburg ook vriendelijk voor ondernemers
Een ondernemersvriendelijke gemeente is Middelburg nog steeds niet echt, zo concludeerde D66 uit berichten van ondernemers. We dienden een motie in om binnen de gemeente een medewerker aan te wijzen die ondernemers door de brei van documenten en vergunningen leidt en doorzettingsbevoegdheden heeft. Dit was ook een punt uit ons verkiezingsprogramma. Wouter Versluijs bereidde de motie voor, Ad van de Kreeke verdedigde deze in de Gemeenteraad. Het vakwerk van beide heren overtuigde de raad, al strubbelde het College van B&W nog wat tegen. Alleen SGP, CU en VVD ( vroeger een ondernemersvriendelijke partij) stemden tegen. De motie werd aangenomen en Middelburg is weer wat vriendelijker voor ondernemers die hier zich willen vestigen en blijven!
HUIDIGE FRACTIE
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
 Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
 Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik: Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 29 juni 2015, 20.00 uur
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie.
Alleen SGP, CU en VVD ( vroeger een ondernemers-vriendelijke partij) stemden tegen