Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 juli 2015

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg juli 2015

1

De gemeenteraad van Middelburg was op 13 juli bijeen om over 27 agendapunten te besluiten. Dat lukte, en met een redelijk succes voor de D66 fractie. Onderstaand de belangrijkste onderwerpen van deze maand.
Schouwburg Middelburg
Over de schouwburg in Middelburg werd raadsbreed besloten niet tegemoet te komen aan de wens van de exploitant voor een ton extra subsidie over een lange reeks van jaren. De exploitant (Frans Lievens) wilde dit omdat hij naar eigen zeggen schade loopt doordat de gemeenteraad nieuwbouw van het theater in 2011 afblies. Over die nieuwbouw was een overeenkomst met de gemeente Middelburg en nu de basis daarvan weggevallen is, moet die overeenkomst worden ontbonden. De gemeente wil dat doen met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, en daar wordt, nu de exploitant zoveel meer subsidie eist, geen akkoord over bereikt. D66 vindt dat de exploitant dan een schadeprocedure moet starten ( aantoonbare schade zal heel moeilijk reëel te begroten zijn) en dat de gemeente tegelijk in Nederland naar een andere theaterexploitant moet gaan kijken. Dat laatste wordt voorbereid.
Cultureel Profiel
In het verlengde van deze discussie diende D66 een motie in waarin het College van B&W wordt opgedragen een nieuw cultureel profiel voor podiumkunsten in de stad te maken. Het oude dateert van 2001. Onze motie werd door de hele raad ondersteund en in september ligt er een raadsvoorstel over dat profiel. Ideeën daarover, meld het ons! (Met de zoekwoorden “cultureel profiel Middelburg”in een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, vindt je het huidige profiel.)
Kapdrift
We dienden samen met GroenLinks, PvdA en de Lokale Partij Middelburg een motie in om de kapdrift van bomen door de gemeente in te perken. De gemeente gaat hier iets te enthousiast mee om…..( Loskade, Rooseveltlaan). Wij vinden het een slecht signaal als je hiermee als gemeente niet heel zorgvuldig omgaat. De motie hield onder meer in dat de“Tuin van Zeeland”als belangenbehartiger gekend zal worden in kap/rooiplannen van de gemeente. Ook deze motie werd aangenomen.
4 partijen dienden een motie in om de kapdrift van bomen door de gemeente in te perken
2
Agendering Walcherse gemeenteraden
Samen met de Christen Unie dienden wij een motie in om te bevorderen dat op Walcheren de drie gemeenteraden qua tijdstippen en onderwerpen gelijktijdig gaan besluiten. Dat zou goed zijn nu op ambtenarenniveau en in Gemeenschappelijke Regelingen steeds intensiever samengewerkt wordt. De politiek zou dat moeten supporteren door óók meer samen te werken. Dat was voor traditionele partijen als CDA, PvdA, VVD, SGP en ook voor de SP nog iets te geleerd, deze motie haalde het net niet.
Onveilige fietsroute bij de Koestraat/Beenhouwerssingel
We maakten ons verder druk over de onveilige fietsroute bij de Koestraat/Beenhouwerssingel. Fietsers hebben hier voorrang maar de situatie is onduidelijk en dit levert onveilige situaties op voor met name fietsers. De gemeente moet hier maatregelen nemen, zo vond de hele raad op SGP en VVD na. De situatie is inmiddels aangepast. De Christen Unie refereerde hierbij nog aan het initiatief dat D66 enkele jaren geleden nam om Middelburg beste fietsstad van Nederland te maken…
Foto: Middelburgse Bode
Aantal wijkagenten
Het CDA diende een motie in om het aantal wijkagenten in Middelburg op de landelijke norm te krijgen. Voor Middelburg zou dat 9 wijkagenten betekenen, waar dit er nu 4 zijn. Maar, zo zag D66, die 4 worden geholpen door 8 wijkagenten met een bepaalde specialisatie en die direct beschikbaar zijn in de wijken. Op onze vraag of het CDA nu Bromsnor terug in de wijk wilde, antwoordde het CDA bevestigend en dat was voor ons, en de meeste andere partijen reden om tegen te stemmen. Daarbij speelt voor D66 ook het principe dat veiligheidsbeleving niet exclusief oplosbaar is door meer blauw op straat.
Dat was voor traditionele partijen als CDA, PvdA, VVD, SGP en ook voor de SP nog iets te geleerd
Op onze vraag of het CDA nu Bromsnor terug in de wijk wilde, antwoordde het CDA bevestigend
3
NIOZ en Delta
D66 stemde als één van de weinige partijen tegen moties om het onderzoeksinstituut NIOZ in Yerseke en Delta te behouden voor Zeeland. (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is het oceanografische instituut voor Nederland.) We constateerden dat over het NIOZ feitelijk landelijk de pap al gestort was, de motie zou mosterd na de maaltijd zijn en bij Delta moet de raad, zo vindt D66, niet varen op lokaal/provinciaal sentiment, de energiemarkt is mondiaal. We hebben al eerder de raad uitgenodigd te stemmen voor verkoop van de aandelen Delta, daar was toen geen meerderheid voor, terwijl er wel goud betaald werd voor energie-aandelen (Gelderland, Overijsel en Brabant zijn er rijk van geworden). Laat hier de markt haar werk maar doen, zo meende de fractie. Overigens, kort na de gemeenteraadvergadering heeft het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) de intentie uitgesproken om onderzoeksinstituut NIOZ voor Zeeland te willen behouden. Na de zomer valt het finale besluit. Al jaren (!) wordt er gelobbyd door provincie, kennisinstellingen, natuurclubs en kamerleden om het NIOZ te behouden. Als mosterd na de maaltijd kwam er in juli vanuit de politiek in Middelburg ook een motie. Goed bedoeld, maar zinloos. D66 is er geen voorstander van om moties te ondersteunen die opkomen voor de belangen van individuele, subsidieafhankelijke bedrijven. Komt allemaal sympathiek over, maar de vraag is wie bereid is om jaarlijks een miljoen euro op tafel te leggen om het NIOZ in Yerseke overeind te houden. De provincie? Gemeente Reimerswaal? D66 Middelburg gaat niet voor de bühne maar voor de nuchtere realiteit. Wel zo eerlijk.
Orionis
Opnieuw werd ook het reilen en zeilen van Orionis Walcheren besproken. Orionis is een fusie van het sociaal werkvoorzieningsschap, de kredietbank van de gemeente en de Sociale Dienst en is een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling ( GR) op Walcheren. Voor de gemeentelijke financiën is het een bleeder, er gaan bakken met geld heen en steeds zijn er forse tekorten. Fractiegenoot Anje Bareman liet in de discussie het woord GRexit vallen… Een motie om 10% te bezuinigen op Orionis werd aangenomen, we twijfelen echter of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, inderdaad, Griekse toestanden… Overigens heeft de gemeenteraad eerder al wel een motie aangenomen om alternatieven aan te geven voor die GR, de motie is aangenomen en er is een onderzoeksrapport klaar. Het ging D66 met name om het grote“Democratische tekort bij GR-en”. Waarschijnlijk wordt in september het rapport in de raad besproken.
D66 Middelburg gaat niet voor de bühne maar voor de nuchtere realiteit. Wel zo eerlijk.
Orionis is een bleeder, er gaan bakken met geld heen en steeds zijn er forse tekorten.
Fractiegenoot Anje Bareman liet in de discussie het woord GRexit vallen…
4
Bestemming stuk grond Arnemuiden
De PZC publicatie van Maurits Sep over ons stemgedrag bij de motie over plannen met een stuk grond waar voorheen het Chinese restaurant in Arnemuiden gevestigd was, werpt een volstrekt verkeerd beeld op onze argumenten. In de krant staat dat er een motie is ingediend om samen met de bewoners van Arnemuiden een plan te maken om het nu braakliggende stuk grond een beter aanzien te geven. D66 stemde hier tegen. Ons argument was dat het stuk grond van een andere eigenaar is die wat ons betreft eerst benaderd zou moeten worden met de vraag of hij instemt met een dergelijke handelswijze. Immers, als hij niet zou instemmen dan wek je niet realiseerbare verwachtingen bij de inwoners. Raadslid Ad heeft Maurits hier op aangesproken. Hij is het er mee eens dat het artikel een verkeerd beeld kan oproepen ten aanzien van onze stellingname. D66 is vanzelfsprekend voor betrokkenheid van bewoners maar tegen het wekken van niet realiseerbare verwachtingen.
Uitnodiging Middelburgse D66 borrel bij Rob!
HUIDIGE FRACTIE
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
 Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
 Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik: Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
5
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 14 september 2015, 20.00 uur
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie.
Fijne vakantie!