Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2015

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg september 2015

De gemeenteraad behandelde de afgelopen maand maar 2 echte agendapunten en een aantal moties. Aardig is wel dat de twee agendapunten door D66 via eerdere moties dit jaar werden afgedwongen.
Schuldpositie
Het eerste agendapunt betrof de schuldpositie van de gemeente. De gemeente geeft bakken geld uit aan rente ( 6 miljoen per jaar) vanwege de torenhoge schulden. Met dat geld kun je ook maatschappelijk nuttige taken uitvoeren i.p.v. het aan banken te geven. Het College van B&W overhandigde de gemeenteraad een nota over die schuldpositie. Landelijk ligt de schuld per inwoner van een gemeente op € 2390. Middelburg zit op nagenoeg 2,5 keer dit bedrag. De netto schuld van Middelburg komt uit op 231 miljoen euro. De schulden komen vooral voort uit de kooplust van Middelburg van grond en vastgoed en de lokale partij ( LPM) deed daarbij de juiste constatering, Middelburg dankt haar abominabele schuldpositie met name aan de“regentenpartijen”. Quote SP: “PvdA en CDA hadden de afgelopen 20 jaar wethouders op het grondbedrijf en financiën.” De “nota schuldpositie” staat op de website van de gemeente. Zij biedt een aardig inzicht in het ontstaan van de schulden. D66 reageerde kort op de nota: “deze geeft een goed inzicht in hoe we onze nering naar de tering hielpen” en diende met enkele andere partijen het (aangenomen) amendement in om in december, waarin in de Gemeenteraad de nota Grondbedrijf besproken en besloten wordt, een saneringsplan vast te stellen. Bedoeling is om te komen tot een forse afbouw van de schuldpositie (en ook om geen nieuwe grondverwerving te doen). Dit amendement werd aangenomen.
Cultureel profiel
Het tweede agendapunt ging over het cultureel profiel van de stad, waarbij podiumkunsten centraal stonden. We hebben als partij lang aangedrongen op een nieuw profiel. Van het College van B&W kwam echter een raadsvoorstel met het uit 2001 stammende profiel met een nieuw datumstempel. Bovendien ontbrak een analyse van de ontwikkeling van de podiumkunsten, en daarmee een focus. We hebben in eerste instantie geprobeerd dit raadsvoorstel van de agenda te krijgen om het College gelegenheid te bieden de grote manco’s en volstrekte visieloosheid te repareren. De andere partijen wilden het toch deze maand bespreken. Daar had D66 rekening mee gehouden en daarom hadden we 2 amendementen klaar liggen. We wisten dat de huidige exploitant van de schouwburg veel waarde hecht aan het vaststellen van het cultureel profiel. Hij kan daarmee 100 gesubsidieerde producties programmeren. Diezelfde exploitant houdt echter ook nog een claim in de lucht naar de gemeente vanwege het missen van de nieuwbouw van een theater.
De gemeente geeft bakken geld uit aan rente ( 6 miljoen per jaar) vanwege de torenhoge schulden. Met dat geld kun je ook maatschappelijk nuttige taken uitvoeren i.p.v. aan banken geven.
We hebben in eerste instantie geprobeerd dit raadsvoorstel van de agenda te krijgen om het College gelegenheid te bieden de grote manco’s en volstrekte visieloosheid te repareren.
Het D66 amendement om het cultureel profiel vast te stellen op voorwaarde dat de exploitant die claim van de baan haalt, resulteerde in een raadsbrede meerderheid voor dat amendement. Én we wilden ook vernieuwing van het aanbod van podiumkunsten door slimme en uitdagende samenwerking met andere kunstinstellingen op Walcheren. En wel zó dat daar binnen het subsidiebedrag geld voor werd geoormerkt. Dat leek heel geleerd te worden voor de andere partijen, we proefden echter wel sympathie voor de insteek van D66 en toen we merkten dat die partijen liever zagen dat dit amendement omgebouwd werd tot een motie, deden we dat. Ook die motie werd aangenomen, D66 had haar 2 belangrijke punten binnen. Maar eerlijk gezegd, het bleven reparaties op een heel slecht raadsvoorstel over het cultureel profiel. We stemden dus tegen dat raadsvoorstel.
Gemeentelijke communicatie-uitingen
D66 diende ook nog een motie in met als doel de gemeentelijke communicatie-uitingen begrijpelijk en eenvoudiger te maken. En daar géén externe bureaus voor in te huren, maar de ambtenaren hierin ( opnieuw) op te voeden en op de huid te zitten. Juist die moeten weten voor wie ze werken: de inwoners! Deze motie werd ook aangenomen dus hadden wij een maximale score in de gemeenteraadsvergadering van 28 september.
Debat
Dit najaar wacht de gemeenteraad een forse opgave: ruim 8 miljoen bezuinigen alleen al in 2016, zo’n 6% van de begroting. Over het hoe en waar willen we actief D66-ers in de stad betrekken en wij organiseren daarom nog dit jaar een debat. Een deskundige van de Van Mierlostichting zal ons helpen en inspireren. Dit doen we samen met de SP, die ook een inleider zal leveren. En dan debat! We laten bijtijds en via aparte mail weten wanneer, waar en hoe laat. De fractie zal de rode lijnen uit het debat zeker gebruiken bij het raadsvoorstel over die bezuinigingen!
Nieuwe RAADSRELAAS rubriek
Het leek ons aardig om het raadsrelaas op te vrolijken door zo nu en dan, wij streven naar minstens 4 keer per jaar, een Middelburgs D66, meestal nieuw lid, aan u voor te stellen in de rubriek “7 vragen aan Middelburgs D66 lid…”
Wie ben je? Ik ben Jenny Dekker geboren in Schoondijke, opgegroeid in een Nederlands hervormd gezin. Mijn vader en 5 ooms zaten allen in gemeenteraden en 2 ooms in de Provinciale Staten voor de CHU. Ik ben werkzaam geweest op de gemeente secretarie van Oostburg tot ik ben trouwde met Jaap Kools. Ik ben van Oostburg geëmigreerd naar Middelburg, zo denkt men in Zeeuws-Vlaanderen, je bent naar “de overkant”, dat kan Vlissingen zijn maar ook Amsterdam.
“7 vragen aan Middelburgs D66 lid Jenny Dekker”
Juist die (ambtenaren) moeten weten voor wie ze werken: de inwoners!
Wanneer en waarom werd je lid van D66?
In 1975 vroeg opeens mijn oudste zoon, “Mam je denkt heel anders dan je stemt wat vind je van D66?”. Kortom bij de volgende stemming ging ik voor D66 al was ik nog geen lid. Ondertussen was ik vrijwilliger bij de UVV, Unie van Vrijwilligers in Middelburg, in een bestuursfunctie. Door de subsidieaanvraag kwam ik in contact met Dini Goedegebuur die begrip had voor onze UVV problemen. Toen dacht ik wat flauw om geen lid te worden. Dus ben ik in 1990 lid geworden totdat D66 voor de uitzending van een legereenheid naar Afghanistan stemde. Ik bleef wel D66 stemmen, met de fractie Middelburg ben ik het over het algemeen wel eens. Vorig jaar ben ik echt lid geworden. Ook mijn kleinkinderen zitten in de politiek en stemmen D66.
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik huisvrouw, moeder van 3 zoons en echtgenoot van een man met een heel drukke baan. Nu hebben we 6 kleinkinderen in leeftijd variërend van 26 tot 9 jaar. Dus heel vaak oppas en in de vakanties logeeradres. Ik woon in een wijk met heel veel ouderen die heel vaak hulp nodig hebben. Dus de ene dag zit je met de buurman bij de oogarts en de andere dagen heeft iemand wel boodschappen nodig enzovoorts enzovoorts. Met de UVV zijn we gestopt maar het vrijwilligerswerk gaat gewoon door o.a. in het Gasthuis bijvoorbeeld met de bingo helpen, pannenkoeken bakken of met de bewoners naar de modeshow. Na de fractiecommissie ben ik wel betrokken gebleven bij de wijktafel ’t Zand – Stromenwijk. Ik ben nu nog betrokken bij de verkeersgroep West met als taak het kijken naar de gevaren en de mogelijkheden in de wijk. Kortom de dagen vliegen om.
Wat zijn jouw idealen en levensmotto?
Wat spreekt je aan van Zeeland in het algemeen en Middelburg in het bijzonder? Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw. Middelburg is een fijne stad om te wonen, Middelburg probeert nu en dan wel naar de bewoners te luisteren, o.a. Park Toorenvliedt, dat plan is wel iets aangepast. Het is een groene long aan de rand van de stad. Hetzelfde geldt voor Park Molenwater. Ik vraag me wel af waarom we nog geen gemeente Groot Walcheren hebben. Je krijgt dan een meer gemixte bevolking.
Wat zou je willen verbeteren in Middelburg?
Meer mogelijkheden voor jongeren zodat zij na hun studie terug kunnen keren naar de streek om zodoende de vergrijzing tegen te gaan wat weer een volgend probleem is.
Wat is jouw levensmotto?
Er uithalen wat er in zit. Geniet van het leven wat heel waardevol is.
“Je leeft niet alleen voor je zelf, probeer ook voor een ander open te staan. De wereld kun je niet alleen verbeteren maar wel proberen te doen wat je kunt. Probeer bruggen te bouwen door mensen met elkaar in contact te brengen.”
In het archief van Jenny troffen wij deze verkiezingsposter. Weet u nog uit welk jaar en herkent u deze personen nog?
HUIDIGE FRACTIE
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
 Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
 Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik: Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 19 oktober 2015, 20.00 uur