Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2015

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg november 2015

Deze maand stond de gemeentepolitiek in de schaduw van de begroting 2016 voor de gemeente en de meerjarenraming tot 2019. Een begroting van een gemeente gaat minder over centjes maar veel meer over het beleid waar die centen voor nodig zijn. Dus alle kans dat daar een stevig robbertje over gevochten wordt door de politieke partijen. Dat gebeurde ook. Een kort verslag van de insteek van D66.
Succesje voor D66
Afgelopen maart diende D66 een motie in met als inzet onze gemeente onder het preventief financieel toezicht van de provincie weg te krijgen door een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Wij wilden dat inwoners onherroepelijk konden vertrouwen op besluiten van de gemeenteraad. Die motie kreeg meteen ondersteuning van de christelijke partijen en in de discussie in de gemeenteraad werd de motie aangenomen. Het College van B&W presenteerde deze maand dus netjes een sluitende begroting en dat was wat we wilden. Succesje dus weer voor D66.
Aardgasbaten en subsidiekaders
Een sluitende meerjaren begroting maakt bezuinigingen noodzakelijk. Onze insteek was dat de weerstandskas van de gemeente op oorlogssterkte moet komen. Als enige partij voorzien wij de komende jaren forse ingrepen vanuit het kabinet als gevolg van de halvering van de aardgasbaten in Nederland. “Gasgeld wordt nooit meer kasgeld”, verwoordde D66. Dit kabinet zal, met 2e Kamerverkiezingen in aantocht in 2017, die tekorten in aardgasbaten niet via inkomstenbelasting gaan repareren omdat dit impopulair maakt en dus zal naar alle waarschijnlijkheid de bijdrage aan gemeentefondsen verder worden verlaagd. Het Collegevoorstel om fors te bezuinigen steunde D66. Omdat dat in 2016 nog niet strikt nodig was, vond de fractie dat eerst, met moderne uitgangspunten en kaders, naar subsidies van de gemeente aan organisaties in Middelburg gekeken moest worden. Dat had het College op ons verzoek toegezegd in 2014 maar een raadsvoorstel daarover was er nog niet. Dus werd het voor de gemeenteraad ongeleid prijsschieten op subsidies. Jammer!
Raadsvergadering 9 november 2016, “De begroting”
Amendementen D66
D66 had een aantal amendementen ingediend bij de begroting. De 3 belangrijkste waren:
1. Bij de subsidies eerst nieuwe kaders en uitgangspunten, dan de uitvoering (i.p.v. andersom)
2. Geen goed geld naar kwaad geld gooien: dus geen verdere bezuiniging op schoonmaak en onderhoud van de stad (fiets-en voetpaden, wegen o.a)
3. Niet eenzijdig een rekening leggen bij huiseigenaren door de Onroerend Zaak Belasting met 15% te verhogen
Ook andere partijen waren actief met wijzigingsvoorstellen op de begroting. Het College van B&W stelde 92 bezuinigingsvoorstellen voor, daarop lagen meer dan 80 amendementen.
Vanwege dit aantal werden in het presidium van de gemeente (vooroverleg van burgemeester en fractievoorzitters) goede afspraken gemaakt om al die amendementen te ordenen voor bespreking in de raad. De fractievoorzitters ondernamen daartoe 2 dagen voor de raadsvergadering ook nog een helaas mislukte poging.
Tot onze verbijstering werd er, ondanks bovenstaande afspraken 3 uur voor het begin van de raadsvergadering op 9 november een amendement verzonden van de coalitiepartijen. Wij hebben het nauwelijks kunnen lezen. Dat was tegen alle afspraken in het presidium, het werd niettemin ingediend. En natuurlijk aangenomen, de coalitiepartijen hebben immers een meerderheid van stemmen in de gemeenteraad. Zo’n 2/3 van de bezuinigingen werd terug gedraaid met geld dat er niet is en met lastenverhogingen. Dit werd door ons als een overval ervaren en dat wreekte zich op dinsdag 10 november toen de rest van de amendementen in stemming kwam, er was nog enige financiële ruimte. De coalitiepartijen stelden voor die amendementen niet in stemming te brengen, zij hadden immers al een allesomvattend amendement ingebracht en aangenomen. Daarmee kwam er een verbod op denken en discussiëren in de gemeenteraad en, omdat er geen andere instrumenten voorhanden waren, stapte D66 samen met de andere oppositie partijen, om die reden even uit de vergadering met de boodschap “welkom in Noord Korea”.
Een dag later bood de PvdA haar excuses aan voor haar machtspolitiek, voor de vorm, het leed was al geschied. Per saldo geen fraaie gang van zaken. Omdat er met het aannemen van de coalitie-amendementen een begroting ontstond met garanties op volgend jaar weer saneren en plagen van gesubsidieerde instellingen, stemde D66 uiteindelijk tegen deze begroting. Het verhaal van zachte heelmeesters beviel ons niet.
Foto: Ad, Rob en Anje “not amused”Maurits Sep, PZC
Daarmee kwam er een verbod op denken en discussiëren in de gemeenteraad en, omdat er geen andere instrumenten voorhanden waren, stapte D66 samen met de andere oppositie partijen, om die reden even uit de vergadering met de boodschap “welkom in Noord Korea”.
Een dag later bood de PvdA haar excuses aan voor haar machtspolitiek, voor de vorm, het leed was al geschied.
3
Vervoerscentrale
Verder was er een voorstel van het College van B&W over de vervoerscentrale die opgericht is voor het vervoer dat nodig is voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is een Walcheren brede centrale. Genuanceerd als altijd stelde D66 via een amendement voor de financiële verdeelsleutel te doen op basis van een gewogen gemiddelde van oppervlakte van gemeente en inwoneraantal i.p.v. alleen inwoneraantal, zoals het College voorstelde. Na al het financiële geweld bij de begrotingsbespreking vond een meerderheid van fracties dat toch te geleerd.
Presentatie, één gemeente Walcheren
Tijdens deze gemeenteraad liet de D66 fractie een presentatie zien, waarbij alle Walcherse plaatsen en kernen het gemeentebordje hadden voorzien van de tekst “Gemeente Walcheren”. In de presentatie reed ook een bus rond met D66 logo. Zie hier de door René Romeijn kunstig in elkaar gezette Prezi presentatie. We wilden hiermee accent geven aan ons verkiezingsprogram, dat uitgaat van één gemeente op Walcheren. Geen 3 maar 1 burgemeester, geen 11 maar 5 wethouders, geen 75 raadsleden maar 39 etc… Het scheelt de inwoner op Walcheren per jaar € 1.240.136 , bijna 5 miljoen dus per raadsperiode. Daarmee kun je heel wat voorzieningen in stand houden. En niemands leven op Walcheren verandert erdoor, behalve dan dat van huidige politici, die moeten maar zien dat ze herkozen worden…
Daarmee kun je heel wat voorzieningen in stand houden. En niemands leven op Walcheren verandert erdoor, behalve dan dat van huidige politici: die moeten maar zien dat ze herkozen worden…
4
HUIDIGE FRACTIE
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
 Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
 Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik: Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 30 november 2015, 20.00 uur
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie