Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2016

Middelburg – Raadsrelaas december 2015

De laatste gemeenteraadsvergadering van 2015 stond in het teken van centjes, héél veel centjes.
Belangrijkste agendapunt namelijk was het punt wat te doen met het grondbezit van de gemeente.
Sinds 2000 kocht de gemeente veel grond aan omdat zij een kwaliteitsatlas voor Middelburg uit
ging voeren, een atlas die een route gaf naar de
uitbreiding van de stad. Inmiddels is die visie bijgesteld
naar de stand van nu en die bijstelling betekent dat de
gemeente heel veel grond heeft die oorspronkelijk
bestemd werd voor bouwgrond (en met die waarde ook in
de boeken staat) maar nu afgewaardeerd moet worden
naar landbouwgrond, en, waar mogelijk, verkocht. Het ging om heel veel geld, zo’n 130 miljoen
euro. De gemeenteraad wilde van het College van B&W een actieplan om van die grond af te
komen. Een werkgroep binnen de gemeenteraad gaf ingrediënten aan voor dat actieplan en B&W
vertaalde dat naar een raadsvoorstel waarover nu besloten moest worden. Zoals vaak bij complexe
onderwerpen komt er in de discussie hierover met maatschappelijke organisaties en met raadsleden
steeds een focus bovendrijven, en in dit geval was dat het plan van het College van B&W om het
gebied Cleene Hooge te gaan bebouwen. Dit aantrekkelijke (wandel)gebied met trekpontjes ligt aan
de Walcherseweg en is aangemerkt als Nationaal Landschap. D66 heeft in haar verkiezingsprogram
staan dat we als stad niet uitbreiden richting kust. En Cleene Hooge ligt richting kust…
Belangrijkste agendapunt
namelijk was het punt wat te
doen met het grondbezit van de
gemeente. Het ging om heel
veel geld, zo’n 130 miljoen euro.
2
PvdA en CDA (wethouders van beide partijen namen de afgelopen 15 jaar initiatieven tot al die grondaankopen) wilden beton en stenen in dit Nationaal Landschap, de VVD ook maar alleen voor dure huizen. SGP wilde ook wel geld zien en CU zat klem: ook zij hadden in hun program staan dat Cleene Hooge niet bebouwd moest worden. Met deze partijen hebben we meteen de coalitie te pakken. Die dus verdeeld was. De oppositie was eensluidend in haar opvatting: niet bouwen in Nationaal Landschap. De uiteindelijk gekozen oplossing, door D66 gesteund, hier hield in dat het College van de gemeenteraad de opdracht kreeg om scenario’s uit te werken waarbij voorkomen wordt dat dit gebied bebouwd gaat worden en daar uiterlijk juli 2016 voorstellen voor te doen. Dus: Collegevoorstel dankzij oppositie van de baan, CU kan binnen het College blijven en alternatieven worden voornbereid. Zie ook dit PZC artikel over de Cleene Hooge.
Verder is besloten dat er concrete plannen gemaakt worden door de gemeente om grond te verkopen en bestaande bouwlocaties beter in de markt te zetten. Op deze wijze moet Middelburg langzaam van haar schuld af komen.
Woonvisie Middelburg
De gemeenteraad behandelde deze maand ook de Woonvisie voor Middelburg. Er is voor een model gekozen waarbij feitelijk de Welstandscommissie wordt afgeschaft. Meer ruimte dus voor architectuur en minder regels. Er is wél toezicht georganiseerd, maar nu op Walchers niveau, een wens van D66. Dit toezicht wordt uitgevoerd door een Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit. Wij wilden hierbij geborgd hebben dat in dit team ook vrouwelijke deskundigen opereren. Collegepartijen en de lokale partij vonden dat overbodig, helaas, die motie van D66 haalde het niet.
Kabelbelasting
De gemeente Middelburg volgt andere gemeenten in het heffen van belasting op ondergrondse leidingen op haar grondgebied van met name Delta. Daar lag een raadsvoorstel voor. Die belasting gaat Middelburg zo’n 9 ton opleveren. Delta zal dat bedrag omslaan naar haar aansluitingen bij particulieren en bedrijven. D66 steunde hierbij een motie die het College opdracht gaf om hierbij te bekijken hoe de belastingdruk voor inwoners van Middelburg verlaagd kan worden, nu zij zelf voor hogere kosten komen te staan vanwege een mogelijk hogere energierekening als gevolg van die doorbelasting. Het was wat spijtig, zo vond de fractie van D66, om aan het einde van de raadsvergadering moties te moeten behandelen die raadsbesluiten van de maand november deels terugdraaiden. Niet onze stijl, maar de (populistische) lokale partij LPM kreeg de (opportunistische) VVD en het CDA mee om bezuinigingen terug te draaien op kinderboerderij de Klepperhoeve. D66 houdt niet zo van zachte heelmeesters, want dat
3
een einde komt in Middelburg aan bijdragen aan allerlei niet-wettelijke taken van de gemeente, lijkt ons wel duidelijk. En als fractie geven wij eerlijkheid prioriteit boven zieltjes winnen bij verkiezingen…
Budgetrecht omzeild
Wat ook spijtig was dat de gemeenteraad onze waarneming niet volgde dat het College van B&W echt fout zat met haar voorstel om zelfstandig geld toe te zeggen aan een initiatief om een boekje uit te gaan geven bij de gelegenheid van Middelburg 800 jaar stadsrechten in 2017. De gemeenteraad had voor álle festiviteiten dat jaar een bedrag van € 250000 goedgekeurd. Er lag nu een voorstel voor besteding van dat geld aan allerlei door Middelburgers ingediende initiatieven. Door de toezegging van het College echter werd dit bedrag “slechts”€ 230000. Hiermee werd naar ons idee het budgetrecht van de gemeenteraad onderhands omzeild. Een principieel, niet partijgebonden punt, zo vonden wij. Alleen de LPM en de SP volgden ons standpunt, Groen Links vond dit eigenlijk ook maar had haar hoofd al in de schoot geworpen, de coalitiepartijen zouden toch wel tegen een motie hierover stemmen, zo dacht men daar. En helaas bleek dat ook, waarmee de gemeenteraad zich als lam in plaats van als leeuw gedroeg in het openbaar bestuur…
Energie neutrale bouwers als eerste uitgenodigd
Tot slot een mooie jaarafsluiting: D66 organiseerde in april dit jaar, samen met CU en Groen Links, een “klimaatdebat” en kreeg een motie aangenomen om het initiatief te omarmen van Stroomversnelling, een methode om energieneutraal woningen en gebouwen te realiseren. Nu in december heeft de gemeenteraad mede op ons initiatief besloten om bij nieuwbouw als eerste bouwbedrijven uit te nodigen die bouwplannen invullen met energie neutrale woningen en dat woningbouwcorporaties pilots starten met renovaties van bestaande woningvoorraad met als doel om ook daar energieneutraal woningen te gaan verbouwen. In genoemde bijeenkomst van april jl. werd o.a. gezegd dat wij de generatie zijn die nog iets aan het tegengaan van de opwarming van de aarde kunnen doen. Met onze motie leverden wij als fractie boter bij de vis. De motie werd aangenomen.
Filmpje Omroep Zeeland, 1 juni 2015: “In één dag gebouwd en geen energienota”in Kapelle.
Nieuwjaarswens
We blijven u als fractie in 2016 informeren over het wel en wee in de lokale politiek en over de realisatie van ons verkiezingsprogramma en hopen hierbij op gezonde tegenspraak of instemming. Wij wensen u allen een gezond 2016!
Hiermee werd naar ons idee het budgetrecht van de gemeenteraad onderhands omzeild.
4
Nieuwjaarsbijeenkomst D66 Regio Zeeland
2016 gaan we goed beginnen. Op zaterdag 16 januari van 16.00-18.00 uur zal de nieuwjaarsbijeenkomst van de regio Zeeland plaatsvinden. Gerard Brunsveld, onze regiovoorzitter geeft aan twee toezeggingen te hebben van landelijke partijprominenten. Houd de uitnodiging in de gaten die jullie volgende week in de mailbox vinden.
Huidige Fractie
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
 Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
 Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik: Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 11 januari 2016, 20.00 uur
Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2016 downloaden.
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie.