Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 april 2016

Middelburg – Raadsrelaas maart 2016

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg maart 2016

Compensatiedemocratie

Deze maand werd de vergadering van de gemeenteraad over 2 avonden gespreid omdat er 2 onderwerpen waren die veel tijd (en verdeeldheid) opleverden. Er kon gelukkig ook nog gelachen worden, Christen Unie diende een motie in om op enkele plaatsen in de stad notenbomen/fruitbomen te planten. Diezelfde Christen Unie noemde vorige maand nog de petitie van 5200 mensen tégen het kappen van abelen op de Loskade in Middelburg een “petitiedemocratie”, waar zij niet aan mee wenste te werken. Kappen dus die bomen. Dus was het niet vreemd dat D66 over die motie van notenbomen/fruitbomen opmerkte dat Christen Unie wél hield van een “compensatiedemocratie”, waarbij we de suggestie deden om vijgenbomen te planten, die bladeren immers kun je gebruiken als schaamlapje… voor het eerdere stemgedrag van CU om bomen op de Loskade te rooien. De motie werd niettemin aangenomen in de gemeenteraad.
Adam en Eva plukken verboden vruchten bij de vijgenboom

Delta Nutsbedrijven

Een ander onderwerp in de gemeenteraad betrof Delta Nutsbedrijven. Delta stevent op een faillissement af, door de laagblijvende energieprijzen én de verplichte afsplitsing van het netwerkbedrijf. Een faillissement is op meerdere manieren te voorkomen óf netjes te regelen. Het College van B&W stelde de raad één optie voor en werkte andere opties niet uit. De optie was: herfinanciering van Delta. Ontdaan van alle poeha komt dat er op neer dat Delta een aparte holding opricht die 200 miljoen euro van de banken leent. Die 200 miljoen wordt dan gestopt in de zwaar verliesgevende energietak, die verzelfstandigd wordt. Het voorstel van het College van B&W was om garant te staan voor rentebetaling en aflossing van die lening. In de Middelburgse situatie zou dat betekenen dat de gemeente opnieuw gaat speculeren en nu voor een bedrag van 10 á 12 miljoen, die de banken kunnen claimen bij Middelburg als Delta niet meer aan haar verplichting naar de bank kan voldoen. D66 schat die kans als reëel in. We zochten tevens uit dat aandelen die Middelburg heeft in Delta voor € 211.000 op de balans staan van de gemeente. Het voorstel van het College betekende dus in onze ogen: voor de kans op een verlies van € 211.000 (gemeenschapsgeld) stelt het College de gemeenteraad voor een risico te gaan lopen op een claim van 10 á 12 miljoen (gemeenschapsgeld). “Wie is er hier gek?”, zo vroeg D66 zich af in de raadsvergadering.
Voor de kans op een verlies van € 211.000 (gemeenschapsgeld) stelt het College de gemeenteraad voor een risico te gaan lopen op een claim van 10 á 12 miljoen (gemeenschapsgeld)
2
Daarnaast informeerde het College aantoonbaar bewust de gemeenteraad onvolledig en selectief en stelde bovendien de raad iets voor, namelijk een garantstelling, wat diezelfde raad enkele jaren geleden had verboden. Zo kon D66 geen vertrouwen meer stellen in de wethouder die namens Middelburg de aandeelhouderspositie vertegenwoordigt. Een motie met die strekking haalde het overigens niet.

Waterpark Veerse Meer

In dezelfde sfeer (speculatie) zit het belang van Middelburg in een inmiddels failliet verklaard recreatiebedrijf aan het Veerse Meer (Waterpark Veerse Meer). De Rekenkamer, het orgaan dat de gemeenteraad helpt bij haar controlerende taak, deed een nazorg-onderzoek naar aanleiding van eerdere besluiten van de gemeenteraad over aanbevelingen voor betere controle door B&W op dat park. De Rekenkamer concludeerde in haar nazorg-onderzoek dat B&W, 2 jaar ná dato, nog niet veel gebakken had van die aanbevelingen.
Dat nazorg-onderzoek, en de conclusies en aanbevelingen erbij , stond deze maand ook op de agenda van de raad. Veel partijen in de raad waren kritisch naar het College van B&W en met name naar de 2 wethouders die Waterpark in hun portefeuille hebben. 4 partijen, SP, Groen Links, D66 en de lokale partij Middelburg dienden een motie van wantrouwen in tegen deze, onbekwaam gebleken, wethouders. Alle partijen die een wethouder hebben in het College van B&W verwierpen die motie. Kortom, de onbekwaamheid mag voortduren.
Omdat het stemgedrag van coalitie/oppositie in Middelburg inmiddels meer lijkt ingegeven door partijpolitieke keuzes dan door stadsbelang of inhoudelijk onderbouwde keuzes, nam D66 het initiatief om de verhoudingen in de gemeenteraad maar eens te bespreken met elkaar. Die uitnodiging werd aangenomen. Zo blijft D66 hopen op, én werken aan een verstandiger stadsbestuur… Ruzie is er al genoeg in de wereld!

Onkruidbestrijding

Onze fractie let altijd op kwaliteit, van wat dan ook. Deze maand was dat ook, en nu de beeldkwaliteit van wegen, fiets/voetpaden en trottoirs in de stad. Het College van B&W stelde voor , nu het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup verboden gaat worden, een andere methode van onkruidbestrijding te gaan hanteren. Gevolg hiervan zou zijn dat de beeldkwaliteit van al die wegen en paden in 2017 naar het laagste niveau zou zakken. Wij dienden een motie in om eerst bij andere gemeenten in Nederland te informeren naar betere alternatieven en dan kunnen we voor de begroting 2017 altijd nog besluiten over een fatsoenlijke manier van onkruidbestrijding die wél hoort
Stemgedrag lijkt inmiddels meer ingegeven door partijpolitieke keuzes dan door stadsbelang of inhoudelijk onderbouwde keuzes bij een mooie stad als Middelburg. Die D66 motie werd aangenomen door de gemeenteraad. Op dat gebied dus even geen verdere verloedering van openbare ruimten.
Als fractie zitten we nu op de helft van deze raadsperiode. Wij zullen volgende maand een overzicht geven van bereikte resultaten in die eerste helft.

Huidige Fractie

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik
Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 4 april 2016, 20.00 uur
Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2016 downloaden.
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas?

Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie.