Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 mei 2016

Middelburg – Raadsrelaas april 2016

D66 Duidelijkheid

Welstandseisen en APV (Algemeene Plaatselijke Verordening)

Onze fractie is een groot voorstander van duidelijkheid. Daarom ontstond er in de raad een meerderheid voor versimpeling van de welstandseisen en de algemene plaatselijke verordening (APV).

Heldere subsidiekaders We namen het initiatief om heldere kaders te scheppen voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling tot nu was een berg van hobbyisme van wethouders en partijen. Daar komt verandering in, de gemeenteraad nam onze motie voor herdefiniëring van subsidiekaders aan.

Resultaten in het sociale domein We wilden ook vooral resultaten zien in het sociaal domein, niet alleen financiele staatjes. Onze motie daarover, “wat is concreet bereikt voor inwoners” werd aangenomen en uitgevoerd.

Vast contactpersoon voor ondernemers Ook onze motie om duidelijkheid naar ondernemers te scheppen over hun vaste contactpersoon bij de gemeente werd breed aangenomen in de gemeenteraad. (Het college van B&W voert deze overigens niet uit naar de letter van de motie, maar daar hoort zij nog van!)

Bestemmingsplan binnenstad

Duidelijkheid bereikten we ook over “wat kan”in de Middelburgse binnenstad. We constateerden dat het bestemmingsplan de nodige flexibiliteit miste. Het College van B&W kwam met een variant, een flexibel plan, en dat steunden wij van harte.

Stadsschouwburg Over de Middelburgse schouwburg, inmiddels verworden tot een moerasput dankzij CDA en PvdA, waren we ook duidelijk: stoppen met die handel en het gebouw te koop zetten. Met name de partijen die diep in dat moeras zaten hielden die optie helaas tegen.

2

Eén gemeente Walcheren De lijn naar 1 gemeente Walcheren droeg de fractie uit bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad en vervolgens door positief in te stemmen met uitbreiding van samenwerkingsvormen van ambtenaren van de 3 gemeenten. Dit kan o.i. niet ver genoeg gaan. Wij veronderstellen dat de vergaande samenwerking uiteindelijk zal resulteren in 1 gemeente Walcheren op basis van democratische argumenten….

Huurwoningen sociale sector Wij wilden dat de woningbouwcorporatie nou eens ging doen waar ze voor opgericht werd: sociale sector huurwoningen realiseren. Den Haag hielp ons hiermee, de corporatie werd financieel gekortwiekt, moest flink saneren en gaat vanaf nu alleen tot de huurgrens woningen bouwen.

Wettelijke taken gemeente Tot slot: D66 wilde dat de gemeente inwoners duidelijk maakt wat de gemeente in alle gevallen en altijd moet doen ( en wat zij zelf al die jaren er zelf bij verzon, maar geen wettelijke taak is). Een initiatief hiertoe in een eerdere raadsperiode sneefde, dat is oud Nederlands voor sneuvelde . Nu gelukkig niet, ons initiatief dat is gaan heten “heroriëntatie gemeentelijke taken”, werd aangenomen en is volop, in uitvoering, bij bestuur, ambtenaren en in de stad. Resultaten worden eind dit jaar verwacht.

D66 Democratisering

Jongeren meer betrekken bij besluitvorming in politiek Onze fractie nam het initiatief om jongeren meer bij besluitvorming in de politiek te betrekken. Met Groen Links en de lokale partij bouwden we aan een initiatiefvoorstel en dat is aangenomen door de gemeenteraad. Een voorzichtig begin van verdere democratisering is gemaakt!

Burgerparticipatie D66 in Middelburg nam in een eerdere raadperiode het initiatief om tot burgerparticipatie over te gaan. Dat werd goed gevonden in de gemeenteraad en hierover werd een verordening aangenomen. Inmiddels wordt daar gebruik van gemaakt.

Overheidsparticipatie Ook besloot de raad tot een andere vorm van democratisering over te gaan: overheidsparticipatie. Geen beleid echter maar een gelegenheid: herinrichting van een stadspark door een groep inwoners. Onze fractie miste het een en ander aan controleerbaar beleid en stemde als een van de weinigen (verdeeld) tegen.

3

Bomenkap Loskade

Bij gebrek aan een correctief referendum deed D66 mee aan een actie om bomenkap te voorkomen op een beeldbepalende plek in Middelburg, de loskade tegenover het NS station. We stemden uiteraard tegen die kap maar het raadsvoorstel daarover werd niettemin aangenomen. Samen met 3 andere partijen haalden we 5200 handtekeningen tegen dat besluit op en realiseerden een extra raadsvergadering. De zittende macht werd er niet koud of warm van helaas en de dag na de raadsvergadering legden de bomen het loodje op basis van oneigenlijke argumenten.

Wet bescherming persoonsgegevens

Democratisering gaat over menselijke betrokkenheid bij bestuur en groei daarin. Je komt dan ook kort bij privacy van inwoners. Om die reden slaagde ons initiatief om de accountantscontrole op de gemeente ook de naleving van de wet bescherming persoonsgegevens te laten beslaan. Dit gebeurt vanaf 2016.

D66 Dukaten

Door een gebrek aan controle bij de raad (met name CDA en PvdA fracties gedroegen en gedragen zich als wethouderspartijen) kocht de gemeente vanaf 2004 veel grond aan, voor allerlei plannen, die vervolgens niet gerealiseerd werden. Dat grondbezit moet nu boekhoudkundig worden afgeboekt en dat kost een lieve cent. Samen met moerasput van de schouwburg en de rijksoverheidsbezuinigingen maakt dit dat Middelburg financieel niets meer te makken heeft. En zelfs onder preventieve financiele controle staat van de provincie. Dat is slecht voor het vertrouwen dat inwoners in haar gemeente mogen stellen en om die reden nam D66 het initiatief om financieel weer zelfstandig te worden, de financiën op orde te krijgen. Een motie van die strekking werd aangenomen in de gemeenteraad en het ziet er naar uit dat het financieel toezicht dit jaar van de baan is.

De heroriëntatie op gemeentelijke taken, de herijking van subsidieverstrekking en deze aangenomen motie, dat zijn 3 successen van D66 voor een financieel betrouwbare overheid.

En daar hoorde een garantstelling van Middelburg voor rente en aflossing van een lening die Delta aan wilde gaan voor haar verlieslijdende activiteiten niet bij. Tijd om afscheid te nemen van deze aandelen, zo vond en vindt onze fractie, niet van deze tijd en zeker geen overheidstaak. Inmiddels is dat Delta zelf ook wel duidelijk: ze staat in de verkoop.

D66 Duurzaamheid

Duurzame woningbouw Over successen gesproken, een initiatief van D66 samen met CU en Groen Links voor een apart

4

politiek café over duurzaam bouwen mondde uit in een raadsbreed aangenomen motie om vanaf nu alleen nog duurzame woningen te bouwen in Middelburg. ” nul op de meter” woningen. Dat gaat dus gebeuren. En niet alleen dat: ook nieuwe bestemmingsplannen krijgen het etiket Duurzaam qua materiaalgebruik, ligging van woningen, inrichting openbare ruimte, fietsvriendelijkheid etc.. Hier maakt Middelburg vooral door onze inbreng, grote slagen.

Cleene Hooghe Bij duurzaamheid hoort ook het zuinig zijn op door de eeuwen gevormd landschap en in Middelburg is dat het gebied dat langs de weg ligt naar Grijpskerke, Cleene Hooghe geheten, een kreekruggengebied. Het College had plots plannen om dit gebied als bouwlocatie te bestempelen. In goed overleg en samenwerking met belangengroeperingen en enkele politieke partijen bereikte D66 dat dit plan in de koelkast gaat met als definitieve bestemming de vrieskist.

D66: nog veel te doen in 2e helft

De fractie wil voor de verkiezingen in 2018 nog bereiken dat culturele ondernemers in de stad vrijstelling krijgen van bepaalde belastingen. We willen ook dat de gemeente bijdraagt aan gezonde leefstijl van inwoners en dat Middelburg meedingt naar de prijs van de groenste stad. In de verdere samenwerking op Walcheren willen we dat de afvalinzameling door de 3 gemeenten samen wordt uitgevoerd en bij voorkeur uitbesteed. Tot slot wil D66 dat enkele chagrijnige snelheidbeperkingen in het wegennet opgeruimd worden en dat de corporatie enkele jaren 70 wijken gaat renoveren, uiteraard op duurzame manier. We hebben nog 2 jaar… En wordt het gezelliger in de stad? Ja, ook, we kregen een motie aangenomen om de horecasluitingstijden te verruimen…