Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 juli 2016

Laten we de Regiocommissie ballen geven!

Laten we de regionale commissie Walcherse aangelegenheden (Regiocommissie) ballen geven! Dat was een instemmende opmerking vanuit de raad op onze motie: versterken bestuurskracht op Walcheren.

Een korte schets

Voor diegene die niet zo goed op de hoogte zijn een korte schets van de situatie.

De gemeenten op Walcheren werken samen in een aantal gemeenschappelijke regelingen: Porthos voor de zorgtoeleiding en Orionis voor wat betreft de Participatiewet. Die samenwerking maar ook de samenwerking op andere beleidsonderdelen is vormgegeven in de zogenaamde regionale commissie Walcherse aangelegenheden. Een commissie waarin informatie wordt gedeeld maar die in de huidige vorm en taakstelling geen direct toegevoegde waarde heeft. Eerlijk gezegd, tot op heden is de toegevoegde waarde van de Regiocommissie alleen een toename van vergaderdruk aan de toch al zo volle agenda’s van de raadsleden.

Voorstel van de griffiers op Walcheren

De griffiers van de drie gemeenten op Walcheren hadden dit ook in de gaten en hebben in het voorjaar een memo opgesteld waarin zij pleiten voor een pilot waarin de regiocommissie meer het karakter krijgt van een reguliere raadscommissie. De regiocommissie is dan een commissie voor de gezamenlijke raden en vooral voor die onderwerpen waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid. Dus, veelal gemeenschappelijke regelingen.

Deze memo werd op 21 april behandeld in de regiocommissie Walcheren. Tijdens het vooroverleg met Marion van Stiphout en Anje Bareman werd het ons al snel duidelijk dat deze memo de richting aangeeft voor de vorming van één gemeente op Walcheren. Hoe dan ook, de oplossingsrichtingen in de memo geven de afzonderlijke raden hun uitvoeringsorganisaties als Orionis en Porthos de ruimte een eenduidige Walcherse aanpak te ontwikkelen; Een Walchers beleid en dus niet een apart Vlissings, Middelburgs of Veers beleid.

csm_Raadzaal_panorama_83f7ae5d21

Koudwatervrees

Bij de behandeling bleek al snel dat de overige partijen deze memo wilden afdoen als onnodig en onverstandig. En, omdat de regiocommissie geen beleidsvoorbereidende commissie is bleef de memo in het luchtledige hangen, wachtend op een initiatiefvoorstel, motie of diepe la.

In overleg met de griffier van de gemeente Vlissingen, Floor Vermeulen, besloot ik de handschoen op te pakken. Ik had het voorstel van de raadsgriffiers immers ook tijdens de behandeling in de regiocommissie van harte ondersteund. Er bijna letterlijk een lans voor gebroken. Zij zou mij op de hoogte houden en een eventueel voorstel doorsturen in de hoop dat D66 Walcheren dit zou oppakken en ervoor zou lobbyen.

Onze Walcherse aanpak

Het plan was om de motie die tekstueel was voorbereid door de griffier van de gemeente Middelburg, Edwin Israël, zo gelijktijdig mogelijk maar zeker in juli in te brengen in de afzonderlijke gemeenteraden. Bij dreigend afstemmen zou de motie worden ingetrokken om op een later tijdstip weer opnieuw te proberen. In Veere heeft Marion van Stiphout tijdens de behandeling van hun voorjaars- of kadernota een warm pleidooi gehouden en gehoord de reacties van de overige partijen besloten de motie op een later tijdstip opnieuw in te dienen.

In Vlissingen leek de motie eenzelfde ontvangst te krijgen als in Veere. In het presidium was men in eerste aanleg niet positief. Toch besloten we een poging te wagen en de overige fracties in de raad een reactie te vragen. Die bleken verbazingwekkend instemmend. Een van de leden herhaalde zelfs de woorden die fractievoorzitter, Dina Verbrugge-Wormgoor, ook in het presidium had gebruikt: ‘Laten we de commissie nu eindelijk eens ballen geven!’

Hopelijk geldt nu ook voor de overige raadsleden en gemeenten op Walcheren het spreekwoord: ‘Als er een schaap over de dam is….’

 

Pieter van Eck.