Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juli 2016

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg juni juli 2016

 

Makkie

De D66 fractie, en trouwens de hele gemeenteraad, hadden een makkie in Juni. Het ging in de gemeenteraad over de Veiligheidsregio Zeeland, de in te voeren reclamebelasting in het buitengebied en de investeringsagenda tot 2020.

Investeringsagenda tot 2020

Bij dit laatste punt wilde onze fractie met name meer geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs in de stad. Alleen VVD en de lokale partij waren het met ons eens, en dat waren te weinig stemmen voor een meerderheid.

Veiligheidsregio

De gemeenteraad was wél duidelijk en eensgezind over de kosten van de Veiligheidsregio Zeeland, haar begroting voor 2017 werd afgewezen en een tegenvaller van ruim twee ton in 2016 moet zij zelf binnen haar begroting opvangen. Bij de Veiligheidsregio speelt iets wat je in veel organisaties ziet: zo gauw ze opgericht zijn gaan ze de eigen organisatie optuigen met allerlei niet-kerntaken. De gemeenteraad van Middelburg trapte er niet in. Nu maar hopen dat de burgemeester als portefeuillehouder voor Middelburg standhoudt in die Veiligheidsregio. Eerder lukte hem dat niet…

Reclamebelasting

Tot slot in juni: de gemeenteraad besloot uiteindelijk om niet in te stemmen met het heffen van reclamebelasting buiten de binnenstad. Te ingewikkeld, te weinig opbrengsten.

24 besluiten op één avond

Onze fractie stemde in met het ontwikkelen van een 2e AZC in de stad. De VVD had hierbij nog een motie voor de bühne over een communicatieplan (dat er al lang ligt) en waar wij dus tegenstemden. (Eigenlijk wil de VVD helemaal geen vluchtelingenopvang in de stad).

2

De gemeenteraad besloot ook op initiatief van D66 definitief een punt te zetten achter het theater en Molenwaterpark. De contracten voor renovatie, exploitatie en huur van de Schouwburg zijn rond, het budget voor de aanleg van een nieuw Molenwaterpark vastgesteld. Dus dat wordt een gewone uitvoeringstaak, business as usual. En geen zogenaamd strategisch project, zoals het tot nu was. Het D66 voorstel werd unaniem aangenomen.

De VVD had hierbij nog een motie voor de bühne over een communicatieplan

(dat er al lang ligt) en waar wij dus tegenstemden.

D66 maakte zich ook sterk voor het wegwerken van een irritatie bij veel inwoners/weggebruikers: de snelheidsgrens van 50 km op, o.a., de Schroeweg. Ondanks degelijke argumenten kregen we dat helaas niet voor elkaar. Alleen de lokale partij zag die irritaties ook van inwoners en steunde ons voorstel. Jammer!

Wat wel gaat lukken is de herinrichting van de Pottenbakkerssingel, u weet wel, dat drukke onoverzichtelijke stukje straatstenen voor Albert Heijn aan het water. De plannen lagen er al, maar Albert werkte nog niet mee. We steunden het initiatief om hier tot een voetgangersgebied te komen.

2017 betere en milieuvriendelijke onkruidbestrijding

Met andere partijen samen diende onze fractie ook een motie in om in 2017 betere en milieuvriendelijke onkruidbestrijding te realiseren. Eerder al steunde de raad ons initiatief om de gemeente te laten kijken naar goede voorbeelden hiervoor elders in het land. De wethouder zei dat de mede door D66 ingediende motie “niet uitvoerbaar was”. De gemeenteraad dacht daar echt anders over en nam de motie aan.

Duurzaamheid verankeren in gemeentebeleid

Ook besloot de raad om duurzaamheid verder te verankeren in het gemeentebeleid: duidelijke indicatoren, informatiebijeenkomsten en aanhaken bij landelijke subsidies voor particuliere woningverbetering. D66 vond bij dit onderwerp bondgenoten in CDA, Groen Links PvdA, SP en Christen Unie. Aangenomen maatregelen dus!

Ontwikkelvisie Cleene Hooge

En dan was er nog de ontwikkelvisie Cleene Hooge, het eeuwenoud kreekrug gebied langs de Walcherseweg en het Laurens Stommespad van waaruit je zo op de duinen kijkt. Indertijd

3

aangekocht op initiatief van CDA, PvdA en VVD als reserve woningbouwlocatie. Daar moest nu dus een ontwikkelvisie voor worden vastgesteld. Echter, in december jl. had een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder coalitiepartij Christen Unie, al laten weten eigenlijk dit gebied ongerept te willen laten, weg dus met die “ontwikkelvisie”, want die zou waarschijnlijk alleen maar gaan over de inpassing van (dure) woningen in dit gebied. Cleene Hooge is een financieel probleem voor de gemeente. Als het niet ontwikkeld wordt moet de kassier van de gemeente zo’n 10 miljoen afschrijven, als het verkocht wordt aan bijvoorbeeld Stichting het Zeeuwse Landschap zo’n 4 miljoen. En als er huizen gebouwd worden is er voor de volgende generatie geen kreekruggenlandschap/vergezicht meer in Middelburg. De D66 fractie stemde vóór een voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken van verkoop van dit gebied aan een natuurorganisatie. En dan een financieel afboekingsplan maken. De Collegepartijen CDA, PvdA, SGP, VVD en , jawel Christen Unie, stemden echter voor de ontwikkelvisie. Dus is er nog steeds een kans dat Cleene Hooge bebouwd gaat worden. D66 zal zich hier met alle democratische middelen tegen blijven verzetten!

Dus is er nog steeds een kans dat Cleene Hooge bebouwd gaat worden. D66 zal zich hier met alle democratische middelen tegen blijven verzetten!

Zomer!

En dus tijd voor een paar weken vrij van politiek!

26 september worden de gemeenteraadsvergadering hervat. Waar u ook bent, wij wensen u, ondanks roerige tijden, een goede en gezonde zomer met veel inspiratie voor de rest van het jaar.

Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom, bel even met 0620617590 als je voor de deur staat want die staat niet standaard open. (Stadskantoor, zijde tankstation.)

Volgende fractievergadering: maandag 12 september 2016, 20.00 uur

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:

 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door René Romeijn Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid

 Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein

 Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik

Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

4

Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2016 downloaden.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie.