Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 november 2016

Middelburg Raadsrelaas november 2016

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg november 2016

Afgelopen 7 en 8 november was de gemeenteraad bijeen om de begroting 2017 van de stad vast te stellen en om nog over 28 andere onderwerpen te besluiten. Ook werden de zogenaamde Algemene Beschouwingen gehouden door de politieke partijen.

Aan het begin van de vergadering werd Paul van Niftrik, ons kersverse raadslid, beëdigd door Burgemeester Harald Bergmann. Veel succes Paul!

Begroting

De fractie van D66 keurde de begroting niet goed. “Ook de gemeente moet uitkomen met haar inkomen”, zo stelde onze fractievoorzitter, en opnieuw was dit bij deze begroting niet het geval. Er wordt een greep uit de algemene reserves gehaald van 4.2 miljoen om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Onze fractie vroeg bij deze Algemene Beschouwing ook aandacht voor begrijpelijke communicatie naar inwoners en ondernemers. “Tante Stien uit de St. Janstraat moet correspondentie en raadstukken van de gemeente ook meteen snappen”.

Bestuurlijke vernieuwing

Verder wilden we de handen op elkaar krijgen voor een opdracht aan het College van B&W om bestuurlijk vernieuwend en intensiever samen te werken met buurgemeente Vlissingen. Vlissingen en Middelburg immers zijn als enige in Zeeland aangewezen als stedelijk gebied en bovendien is Zeeland landelijk proeftuin voor bestuurlijke vernieuwing. Op naar Walcheren-stad, zo dacht de fractie (en ruim 8 ton besparen op overheadkosten bij de gemeente) Raar maar waar: de enige partij die daar géén voordeel van heeft (de lokale partij Middelburg , LPM), was ook de enige die dit D66 initiatief steunde! Het College overigens zei al intensief met Vlissingen samen te werken. (Maar ruziet verder over ieder stukje te bebouwen grond met Vlissingen…)

Actieve Grondpolitiek

In deze raadsvergadering werd ook besloten om na 14 jaar afscheid te nemen van wat we noemen: actieve grondpolitiek. Deze politiek was jaren lang speeltje van PvdA en CDA en is o.a. de oorzaak van de 230 miljoen euro schuld die de gemeente meetorst. Vanaf nu kunnen bouwers en ontwikkelaars weer gewoon grond kopen (als de gemeente geen gebruik maakt van haar voorkeursrecht) en daar plannen voor indienen. De gemeente gaat verder met het afstoten van onroerend goed. Zo wordt volgende maand besloten of Middelburg het in haar bezit zijnde crematorium verkoopt. Er zijn een aantal gegadigden voor die ook nog eens een goede prijs willen betalen. Een verkoop zou de schuldenlast van Middelburg met al gauw 2,5 miljoen verminderen. Het crematorium behoudt haar functie voor de regio, maar wordt straks dan niet meer door ambtenaren gerund.

Het crematorium behoudt haar functie voor de regio, maar wordt straks dan niet meer door ambtenaren gerund.

Oostkerk

De gemeenteraad stuurde verder het College van B&W op pad om er voor te zorgen dat de volgend jaar 350 jaar oude Oostkerk, een markant ikoon van onze stad, niet gaat verloederen. Na 1 januari 2017 vinden in deze kerk geen diensten meer plaats en is de kerk buiten gebruik. Het College moet partijen gaan vinden die deze kerk een nieuwe functie gaat geven en waar mogelijk in eigendom overneemt van de Protestantse Gemeente Middelburg.

Noot: Inmiddels heeft geheel onverwachts het college, vooruitlopend op het overleg, zoals unaniem overeengekomen in de raad, besloten om 500.000 euro uit de monumentenpot vrij te maken voor de Oostkerk. Dit getuigt in onze optiek van weinig ontzag voor de voltallige gemeenteraad al valt niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld het CDA en PvdA hierin een dubbele agenda hadden.

Beroep bij zorgvragen

Onze fractie diende ook met andere partijen een motie in om ervoor te zorgen dat mensen die voor zorg een beroep moeten doen op de gemeente een van de gemeente onafhankelijke adviseur kunnen inschakelen. Het College wilde een adviseur van de Stichting Welzijn Middelburg. De gemeenteraad (behalve de PvdA in 1e instantie) vond dat deze organisatie, bijna geheel afhankelijk van gemeentelijke subsidie, hier niet de juiste instelling voor is. De motie werd aangenomen.

Veiligheidsregio

Onze fractie stemde niet in met de visie van het College op de begroting van de Veiligheidregio Zeeland ( VRZ). De VRZ is een wettelijke verplichting, o.a. de brandweer en calamiteitenzorg zijn daar ondergebracht. Eerst was de gemeente hier zelf voor verantwoordelijk. Middelburg moest dat

“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht” aldus onze fractievoorzitter echter onderbrengen in de VRZ en was meteen 5 ton extra armer. De VRZ is momenteel een bestuurlijk wespennest, met een bedenkelijke rol van de dagelijks bestuurders, waaronder de burgemeester van Middelburg. Men doet geheimzinnig over onderzoeken, ondanks meerdere verzoeken van SP en D66 tot open(baar)heid. Omdat er geen inzicht wordt gegeven over de interne problematiek daar (en de financiële gevolgen ervan), stemde D66 tegen de zienswijze over de begroting van de VRZ. Wij vonden en vinden dat je als volksvertegenwoordiger alleen verantwoordelijkheid kunt dragen over zaken waar je goed inzicht in hebt. En dat is er niet.

Zusterplein

Tot slot nog het Zusterplein in Middelburg. Wat we zien is dat Plein 40 netjes opnieuw werd ingericht maar nu op veel momenten een veredelde fietsenstalling is geworden. Dat was niet de bedoeling. Het College van B&W moet nu van de gemeenteraad op pad om te bekijken of het vlabij gelegen Zusterplein die fietsenstallingsfunctie kan overnemen. Het Zusterplein was onderdeel van de Pleinenvisie van de stad maar nog niet aangepakt. Trouwens, midden in hartje stad is ook nog een hartstikke onbenutte fietsparkeerplaats, het Walplein (achter de Lange Delft). Daar gaat ook meer aandacht aan besteed worden.

Rutger Schonis, kandidaat Tweede Kamerlid

En dan D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Op de kandidatenlijst staat op nummer 23 ons Middelburgs D66 lid Rutger Schonis. Wij hebben er vertrouwen in dat wij Rutger op weg kunnen helpen richting Tweede Kamer!

Rutger op het journaal, 2e van rechts onder, o.a. Alexander, Pia, Wouter en Vera op links

Op 19 december is de volgende gemeenteraadsvergadering. De fractie is ter voorbereiding hierop op 5 december om 20.00 uur aanwezig in het stadskantoor. Pakjesavond voor moties en amendementen! Dus, ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom, bel even met 0620617590 als je voor de deur staat want die staat niet standaard open. (Stadskantoor, zijde tankstation.)

Volgende fractievergadering: maandag 5 december 2016, 20.00 uur

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:

 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter) Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid

 Paul van Niftrik

Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein

 Ad van der Kreeke

Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

Door het vertrek van Anje, Heidie en Wouter en het aantreden van Paul vindt op dit moment een herschikking plaats in het fractieassistentschap, hierover zou nu meer duidelijkheid worden gegeven maar het plaatje is nog niet helemaal rond, de volgende keer hopelijk wel.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie. Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2016 en 2017 downloaden: https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad