Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 januari 2017

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg december 2016

1
Allereest de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Mogelijk treffen wij elkaar nog tijdens de nieuwjaarsreceptie waarvoor het regiobestuur u van harte uitnodigt. Onze landelijke voorzitter Letty Demmers en Wouter Koolmees, naar wij hopen de volgende minister van financiën, zijn ook aanwezig op zaterdag 21 januari van 16.30 tot 18.30 bij hotel v.d. Valk Goes.
Op 19 december jl. vond de laatste gemeenteraadsvergadering van 2016 plaats en anders dan eerdere vergaderingen van de raad werden heel veel agendapunten doorgeschoven naar januari. Er waren dan ook enkele “zware”agendapunten te bespreken, en dat vroeg tijd. Onderstaand deze zware punten, de D66 insteek daarbij en het definitieve raadsbesluit.
Wel of geen begraafplaatsen en crematorium in overheidshanden houden
Als gevolg van een aangenomen motie van D66 bracht de gemeente in beeld wat haar wettelijke en semi-wettelijke taken zijn, én wat zij vervolgens ook nog aan niet wettelijk taken uitvoerde. Ambtenaren zijn daar druk mee geweest en de eerste resultaten kwamen in december op de agenda van de gemeenteraad. Het ging over inning van verschillende belastingen en over begraven en cremeren. Dat belastinginning ook gebeurt door de instantie die de belastingen heft, leek ons als fractie niet zo vreemd. Middelburg werkt op dit gebied samen met een aantal andere gemeenten en dat gaat overwegend goed. Uitbesteden van deze taak leverde geen meerwaarde of kostenbesparing op. Zo houden leek ons goed en zo werd ook besloten.
Dat lag anders bij het onderwerp begraven en cremeren. Voor begraven heeft de gemeente wél een wettelijke taak, namelijk grond daarvoor bestemmen. Bij cremeren kent een gemeente géén verplichtingen. Niettemin stelde het, verdeelde, College van B&W voor om het crematorium van
Middelburg moest de flexibiliteit behouden waar enkele uitvaartondernemers in de stad hoog over opgaven. Dit impliceerde dat Dela, Monuta en/of Yarden starre ondernemers zijn en ambtenarenorganisaties niet.
2
Middelburg maar zelf te blijven runnen. En dat terwijl er serieuze belangstelling was van partijen als Dela, Monuta en Yarden. De geschatte opbrengst bij verkoop van het crematorium zou zo’n 4,5 miljoen zijn (de VVD fractie schatte 6 miljoen). Het crematorium heeft een boekwaarde bij de gemeente van 2,3 miljoen. Dikke winst dus en wij stelden voor om met die winst de schuldenlast van de gemeente te verlagen (waardoor er minder rente betaald wordt en er dus geld vrijkomt in de begroting voor andere taken van de gemeente). Omdat er ook een crematorium op stapel staat in Goes (opening eind 2017) was nu het moment om te verkopen. Straks wordt het door meer concurrentie minder winstgevend, of, weer verliesgevend.
Het D66 amendement tot verkoop werd gesteund door SGP en VVD. De andere partijen vonden in ons beleven verkoop zielig voor de 8 ambtenaren die er werken of vonden dat Middelburg de flexibiliteit moest behouden waar enkele uitvaartondernemers in de stad hoog over opgaven. Dit impliceerde dat Dela, Monuta en/of Yarden starre ondernemers zijn en ambtenarenorganisaties niet. Overigens was ook bedongen dat bij verkoop wel werkgaranties zouden worden afgegeven, niemand zou zijn of haar baan verliezen. Ook CDA en PvdA stemden tegen verkoop (en dus tegen verlaging van de schuldenlast) wat onze fractievoorzitter boos maakte: “bij uitstek de partijen die de afgelopen 10 jaar leiding gaven aan het proces dat leidde tot een torenhoge schuldenlast, vinden het prima die schuld zo hoog te laten, hoe is het mogelijk”. Ons amendement haalde het dus niet. Een enorme gemiste kans op rond de 5 miljoen euro verdiensten.
Porthos
Porthos verzorgt in de gemeente, samen met Veere en Vlissingen, alle zaken die met WMO en Jeugdzorg te maken hebben. Er lag een raadsvoorstel op tafel om vanaf 2017 een forse personeelsuitbreiding goed te keuren. Er lagen ook enkele onderzoeksrapporten naar Porthos, die worden in januari besproken. Er is nogal wat mis bij Porthos, zo blijkt uit die onderzoeken, en dus is verscherpt toezicht nodig én een evaluatie over de kerntaken van Porthos. Met onze collega-fracties in Veere en Vlissingen hadden we afgestemd dat het collegeverzoek voor de personele uitbreiding tijdelijk (2 jaar) en onder voorwaarden gehonoreerd moest worden, het zou anders een puinhoop worden voor de medewerkers aldaar en voor toekenning van verstrekkingen aan inwoners. Collega fracties vonden de situatie bij Porthos ook ernstig en wel in die mate dat zij op korte termijn meer structurele maatregelen wilden en om die reden snellere evaluatie en ook maar voor één jaar geld voor uitbreiding. Een motie
3
daarover werd raad breed aangenomen, wij wilden niet achterblijven, vooral niet omdat we enkele weeffouten bij Porthos zagen, men doet teveel en bemoeit zich als leken met zaken waarvan men geen verstand heeft. En dat vraagt dus extra personeel, extra overleg, kortweg, een heleboel extra…
Naar mening van D66 moet Porthos, in opdracht van de 3 gemeentes, de taken uitvoeren die de gemeenten op hun bordje kregen vanaf 2015 bij WMO en Jeugdzorg, niet de taken die bij de gezondheidszorg liggen. Die taken van de gemeente zijn: informatie geven over toegang tot zorg en zorgvoorzieningen, zorg inkopen van zorgaanbieders, aangevraagde verstrekkingen en indicaties toetsen op de verordeningen en nota’s controleren en betalen.
De weeffout is dat er impliciet een model gekozen is van hulp aanbieden op basis van een familienetwerk waarin de gemeente de kar trekt. Dat betekent o.a. dat bij Porthos zogenaamde gespreksleiders (voor zo’n familienetwerk) aangesteld moeten worden en betaald. Normaal stelt een huisarts, psycholoog, psychiater of maatschappelijk werk vast hoe en op welke wijze passende zorg verleend wordt. In het Walchers model spelen die echter niet die rol. En dat moet hersteld worden zo meent onze fractie. En dat gaan we bij de evaluatie ook propageren: ambtenaren (of in dit geval Porthos medewerkers) blijven met hun handen af van professionele zorg. Laten ze zich maar drukker maken over gegarandeerde privacy voor inwoners in dit geval!
Dit waren de echte discussiepunten in de afgelopen raadsvergadering.
Democratisch Openluchtpodium
We deden in november een oproep aan u om het initiatief om op het Helmplein achter het stadhuis een openlucht leslokaal te realiseren (democratisch openluchtpodium) financieel te ondersteunen door een vrijwillige bijdrage. Die oproep was niet voor niets: dank zij uw bijdrage kan D66 Middelburg deze maand bijna € 400 overmaken aan de initiatiefnemers van het University College Roosevelt voor onderhoud van dit podium! D66 Middelburg schaart zich hiermee onder de grotere donateurs!
Uw ideeën over gebruik van dit podium zijn nog van harte welkom. Wij houden u op de hoogte van de wijze waarop u of anderen gebruik kunnen maken van deze Middelburgse variant van Speakerscorner maar voor nu, hartelijk dank!
Die taken van Porthos (gemeente) zijn: informatie geven over toegang tot zorg en zorgvoorzieningen, zorg inkopen van zorgaanbieders, aangevraagde verstrekkingen en indicaties toetsen op de verordeningen en nota’s controleren en betalen.
4
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom, bel even met 0620617590 als je voor de deur staat want die staat niet standaard open (stadskantoor, zijde tankstation).
Data januari:
Fractievergadering: maandag 16 en donderdag 26 januari, 20.00 uur
Gemeenteraad: maandag 30 januari, 20.00 uur
Op maandag 16 januari vindt een extra gemeenteraad plaats over de VRZ (veiligheidsregio Zeeland), aanvang 18.30 uur in verband met een interpellatieverzoek van de fracties van SP en D66.
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter) Algemene zaken (AB), begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
 Paul van Niftrik
Maatschappelijke zaken (MZ), cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
 Ad van der Kreeke
Commissie ruimte (RUIMTE), verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
Richard Geevers heeft het voornemen om de fractie op regelmatige te gaan volgen. René Romijn zal op RUIMTE Ad ondersteunen, Hannah Vaas is bij MZ aan Paul toegevoegd en Frits Broos gaat Rob assisteren op AB.
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie. Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2017 downloaden: https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad