Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 mei 2017

Middelburg Raadsrelaas April

1 Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg april 2017

Wethouders vacature

D66 is succesvol in de gemeenteraad, veel punten van ons programma zijn gerealiseerd. Als de landelijke trend zich doorzet dan kunnen we in Middelburg bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 een goed resultaat neerzetten en mogelijk gevraagd worden om deel te nemen in het dagelijks bestuur van de stad (College van B&W). Onze huidige 3 raadsleden vinden het werk als volksvertegenwoordiger veel te leuk om dat in te ruilen voor een dagelijks bestaan als wethouder. Daarom aan jou, als Middelburgs D66 lid, de vraag of je iemand kent waarvan je denkt dat die over diplomatieke/bestuurlijke kwaliteiten beschikt en die wil omzetten naar een mogelijke wethouders functie. Overigens, mogelijk ben je dat zelf wel en ben je bij ons nog niet “in beeld”. Die “bekende” hoeft niet perse in Middelburg te wonen op basis van artikel 36a van de Gemeentewet. Hij of zij moet er wel schik in hebben de publieke zaak te dienen vanuit een progressief en sociaal-liberale insteek. Ken je zo iemand of ken je iemand die zo iemand kent? Onze fractievoorzitter Rob van Eijkelenburg ziet een telefoontje graag tegemoet op 0610887963! Lukt het ons niet een Middelburgse kandidaat te vinden dan leggen we ons oor te luister bij het landelijk bureau van D66. Daar wordt een bestand beheerd van ex-of potentiële wethouders.

WETHOUDER GEZOCHT

Ken je zo iemand of ken je iemand die zo iemand kent? Onze fractievoorzitter Rob van Eijkelenburg ziet een telefoontje graag tegemoet op 0610887963!

Rol gemeente bij uitvoering Jeugdwet en WMO

Nadat afgelopen februari onze fractie het initiatief nam om de rol van de gemeente bij de Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning fors te verminderen, en professionals daarmee ruim baan gaf, lag deze maand een raadsvoorstel op tafel van het College van B&W voor nieuwe vormgeving van die gemeentetaken. De ene vorm was een 1 op 1 vertaling van het D66 initiatief (gesteund door CDA, SP, GroenLinks en LPM), de tweede vorm ging ook uit van die vertaling maar dan met extra zogenaamde preventiewerkers in de Jeugdzorg. En ook in die vorm blijven gemeenteambtenaren soms achter uw voordeur meekijken hoe het met uw kind/gezin gaat… Het standpunt van onze fractie bij dit laatste was voorspelbaar: dat gaan we niet meemaken! De privacy van inwoners is niet op orde bij de uitvoering van deze gemeentetaken, ondanks stevige verzoeken vanuit de

2

gemeenteraad. Maar ook was in het collegevoorstel geen sprake van een analyse over wat er de laatste jaren aan preventie ontbrak, en wat nieuwe mensen daar in gingen betekenen. Deze tweede vorm leek wél een meerderheid te gaan halen in de Raad, zodat wij een wijzigingsvoorstel maakten. Die wijziging was: in ieder geval bemoeien ambtenaren zich niet met de uitvoering van zorg.

Jammer maar helaas, het CDA liet zich inpakken door hun coalitiegenoten, draaide en ging niet mee met het wijzigingsvoorstel. Dat werd daarmee verworpen: coalitie (CDA, PvdA, VVD, SGP en CU) hielden vast aan het collegevoorstel, dus: extra preventiewerkers én ambtenaren bij besprekingen over inhoud van zorg. Naast het draaien van het CDA (helaas hebben we dat wel vaker geconstateerd bij deze partij) viel ook het stemgedrag van de VVD op. De VVD vindt het prima dat geld voor uitvoering van zorg naar extra ambtenaren gaat, de VVD vindt het prima dat privacy op de tocht staat en erger, de VVD neemt ook hier weer geen enkel initiatief in Middelburg. We zullen het er helaas mee moeten doen.

Openlucht zwembad Arnemuiden

D66 nam in 2015 het initiatief om een einde te maken aan het noodlijdende openlucht zwembad in Arnemuiden. De gemeenteraad volgde ons en besloot vanaf 2017 geen geld meer te stoppen in dit zwembad. Er ligt inmiddels een sloopplan klaar. Toch meenden de LPM, SP, VVD en CU dat inwoners van Arnemuiden nog extra tijd moesten krijgen om zelf met een plan te komen om dit zwembad open te houden. Mission Impossible volgens onze fractie. We waren de enige partij die niet wilde morrelen aan het eerdere sluitingsbesluit, de andere partijen in de Raad wilden de volle publieke tribune met zwemmers niet teleurstellen en stemden voor een verder onderzoek. Wij noemen dat “bühne politiek”.

Verdere afbouw vastgoedbezit

Ook besloot de gemeenteraad om het vastgoedbezit van de gemeente verder af te bouwen. De gemeente bezit talloze gebouwen: huizen, kantoorpanden, sporthallen, kantines, wijk/buurtcentra, schouwburg, concertzaal etc. Op initiatief van D66 werd onderzocht wat de wettelijke taken hierbij zijn en het antwoord was nul! Vervolgens is met veel gebruikers van dit vastgoed gesproken en werd door het College van B&W het voorstel gedaan om dit bezit geleidelijk te gelde te maken. Dat voorstel kon uiteraard op instemming van ons rekenen. De gemeente moet geen huisbaas willen spelen en daar ambtenaren

3

voor in dienst houden. Wij zijn vanzelfsprekend wel voor zorgvuldigheid in dit proces, inmiddels zijn met dit proces goede ervaringen opgedaan, zo beaamde ook de wethouder.

Sinterklaas in april

En tot slot waren er een aantal moties te bespreken over kleinere kwesties in de stad. We melden er één: de PvdA wilde van uw belastinggeld een feestje laten bouwen in de wijk Dauwendaele, die wijk immers bestond 50 jaar. D66 heeft beleefd aan de PvdA gevraagd of zij dit toch maar uit de eigen partijkas wilde betalen… Ook de overige fracties in de Raad (behalve de lokale partij) meldden aan de PvdA dat Sinterklaas toch echt 6 december weer vertrokken was.

Horeca sluitingstijd weer op de agenda

Komende maand bespreekt de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van D66 om de sluitingstijden van de horeca in het horeca-concentratiegebied (Vlasmakt/Tympaanplein) op 3 dagen per week van 02.00 uur naar 03.00 uur te herzien. We zullen zien of deze maatregel (in veel steden in Nederland al lang van toepassing) ook in Middelburg als normaal ervaren gaat worden!

Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom, bel even met 0620617590 als je voor de deur staat want die staat niet standaard open (stadskantoor, zijde tankstation).

Eerstvolgende vergaderingen:

Fractievergaderingen: maandag 15 mei en woensdag 24 mei, 20.00 uur

Gemeenteraadsvergadering: maandag 29 mei, 19.30 uur

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:

 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), 0610887963

Algemene zaken (AB), begroting/financiën, openbare orde en veiligheid

 Paul van Niftrik

Maatschappelijke zaken (MZ), cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein

 Ad van der Kreeke, 0622244220

Commissie ruimte (RUIMTE), verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

René Romijn (rene@smz-it.nl) ondersteunt op RUIMTE Ad, Hannah Vaas (hannahv@live.nl) is bij MZ aan Paul toegevoegd en Frits Broos assisteert Rob op AB. Richard Geevers en Bas van der Reest zijn fractievolger. Murat Dankoz en Onur Arslan, 2 nieuwe leden, wonen sinds kort ook de fractievergaderingen bij. Zij overwegen om fractievolger te worden.

4

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie. Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2017 downloaden: https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad