Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 november 2017

Vlissingen is klaar om opgekalefaterd te worden!

Vlissingen is klaar om opgekalefaterd te worden. Dat was in het kort de strekking van het betoog dat Niek Peters hield tijdens de algemene beschouwingen voor 2018. Hieronder volgt de volledige tekst:

Meneer de voorzitter

Voor ons ligt de begroting 2018 en verder. Als het mag, meneer de voorzitter, kijk ik even snel terug naar de afgelopen jaren. Belangrijk, want wie het verleden niet (meer) kent, kan het heden niet plaatsen en de toekomst niet zien. Toen D66 na een oplegperiode van 4 jaar, in 2010 weer aan boord van het Raadsschip stapte, merkte we meteen toen we de valreep opkwamen dat het schip er slecht uit zag. Veel roest, veel achterstallig onderhoud, geen goed vaarplan en toen we om verf vroegen bleek er alleen maar schulden te zijn en geen kasgeld voor de noodzakelijke aanpassingen van het schip. D66 heeft vanaf toen hard gewerkt om deze verkeerde situatie onder de aandacht te brengen van de aandeelhouders van het schip, de bemanning en de leiding. We hebben de reddingsboei gebruikt en het toenmalige college ook het verhaal van de Titanic voor gehouden. In 2014 kwam er verbetering. Wij traden toe bij het College en in de Agenda van Herstel was het hoofdthema: Vlissingen weer financieel gezond te maken. Vanaf dat moment is dat ook met spoed en allure in gang gezet.

Financiële positie

Ondanks het feit dat de veranderingen in gang zijn gezet kan en moet de aandacht voor de financiële positie en de hoge tekorten niet verslappen.  De weg die het college kiest met de nota: ‘de markt trekt aan’ levert bij ons toch de nodige vragen op. De tijdelijkheid van het nieuw aan te trekken personeel wordt gesteld op drie tot vijf jaar. Naast het feit dat de D66 fractie dit niet verstaat onder tijdelijkheid worden deze arbeidsplaatsen weer ten laste gebracht van posten die pas na vele jaren vrijvallen, te weten: de grondexploitaties. Het principe ‘money-in money-out’ komt hiermee danig onder druk te staan. Ook de te verwachten kosten, die wij zullen moeten dragen voor de meer jaren onderhoudsplannen voor openbaar groen, wegen, straten, pleinen en vooral de kades van onze havens, zijn nog niet bekend en dit kan nadelig uitpakken voor de financiële positie in de komende jaarschijven. Daarnaast is nog onbekend welke investeringen er moeten worden gedaan om al het achterstallig onderhoud te doen waarmee we de ingezette kapitaalvernietiging uit het verleden een halt toe roepen.

Sociaal domein en participatie.

 Voorzitter, de afgelopen jaren zijn wij als raad regelmatig opgeschrikt door oplopende tekorten bij Orionis. Zelfs na het vaststellen van het plan van Aanpak worden we opnieuw geconfronteerd met een tekort voor de komende jaren van meer dan anderhalf miljoen Euro. Graag vernemen we van het college welke beheersmaatregelen (in de zin van governance) er nodig zijn om ons te behoeden voor nog meer onaangename verassingen. Daarnaast willen we natuurlijk graag weten hoe, en met welke maatregelen, deze tekorten in de jaarschijven zullen worden verwerkt.

Porthos

Voor Porthos en de samenwerking op Walcheren wachten wij het procesvoorstel van de drie samenwerkende colleges af en hopen dat 2018 het jaar zal worden van verbetering van de onderlinge verhoudingen. Zodat gebruikers van de zorgvoorzieningen en het personeel ook met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

De hele situatie rondom de gemeentelijke samenwerking op Walcheren. Waarbij het gedoe rondom Porthos de kroon spant. Maar ook de schurende samenwerking op het gebied van cultuur, ten aanzien van de woningbouwafspraken en de situatie bij Orionis sterkt ons in ons idee dat één bestuur voor Walcheren de beste garantie is om een groot deel van de voor een stad nodige voorzieningen ook voor Vlissingen te behouden en te versterken.

Binnenstad opgekalefaterd

In onze raad zijn partijen die bij de Adviesraad veel vragen hebben ingediend, maar pagina 97 geheel zijn vergeten.  Daar ontvouwt het College welke plannen zijn heeft met de Binnenstad. En ja meneer de voorzitter, terwijl we zuchten onder bezuinigingen, staat er toch mooi een enorme investering voor verbetering van de Binnenstad op de begroting. Dat mag ook wel eens gezegd worden, dat dit College dat toch aandurft. D66 is verheugd dat het Scheldekwartier langzamerhand tot leven komt! De bebouwing aan de Willem Ruysstraat is bijna gereed en ook op andere plekken kunnen we binnenkort meer bouwactiviteit verwachten. Ondanks dat de markt aantrekt vragen we zorgvuldigheid en een zekere mate van terughoudendheid met inhuur van externe krachten. Zeker waar deze ten laste van de grondexploitaties worden gebracht.

Bibliotheek en MuZEEum

De bezuiniging op Bibliotheek zijn gehaald. We hebben in Vlissingen nog steeds een laagdrempelig bibliofiel, cultureel en sociaal centrum en uitbreiding van het aantal boeken op alle scholen. We hebben een Kustvisie en een Kustpact weten te realiseren dat voldoende houvast moet geven voor bescherming van de kwetsbare gebieden. Het hoofdpijndossier Panta Rhei hebben we nu eindelijk weten af te ronden en we hebben inzicht verworven in het woud van gemeentelijke accommodaties en de bezettingsgraad.

Wel een grote zorg voor D66 is de langslepende situatie rondom het MuZEEum. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het in standhouden van MuZEEum. Cruciaal hierbij is het rapport wat SCEZ heeft opgesteld ten aanzien van de kosten voor het beheer van de gemeentelijke collectie, welke door het MuZEEum op deskundige wijze wordt uitgevoerd. Kunnen wij het rapport ontvangen voor de bespreking van het rappoort NewAe, waar o.a. over het MuZEEum wordt gesproken?

D66 is een groot voorstander van uitbreiding en investering in preventieve activiteiten. Roat is hier slechts een van de mogelijke aanbieders. D66 wil binnenkort ook kijken naar de door Roat behaalde resultaten. Een evaluatie van werkzaamheden lijkt ons hiertoe de meest geëigende weg. D66 zal wil wel kritisch blijven kijken naar de uitvoering en vraagt daarom ook aandacht voor mogelijke alternatieven.

Het afgelopen jaar is pijnlijk duidelijk geworden dat we wel beheersmaatregelen nemen maar niet zorgen voor de daarbij behorende handhaving. De politieformatie zal binnen de bestaande regelingen niet verder uitbreiden en een aantal handhavingstaken wordt terug gelegd bij de gemeente. D66 wil daarom pleiten voor meer Boa’s.

Ambtelijke organisatie

Tot slot een woord van dank aan de mensen die hier werken. De veerkracht waarmee zij de ingezette reorganisatie vormgeven en de wijze waarop zij met ons werken aan het gezond maken van de financiën verdient werkelijk alle lof. En heel veel dank aan de Griffie medewerk(st)ers.

Mag ik afsluiten, meneer de voorzitter, met een persoonlijke noot. Dit was mijn laatste algemene beschouwingen die ik heb uitgesproken, snif. Mijn Zwanenzang. Hoewel ik wel in maart de Raad ga verlaten, waarschuw ik u maar alvast, reken u niet rijk, ik blijf in de buurt

Dank u wel.