Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

Jeugdzorg en Wmo in Middelburg

Vanaf 2015 is het toekennen van jeugdzorg en huishoudelijke zorg, en het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook de Participatiewet (begeleiding naar werk) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden.

“De zorg komt zo dichter bij de inwoner, en is daardoor beter”, zo was de redenering van de PvdA en VVD.

In Middelburg werden er vooral vragen gesteld over waar de risico’s liggen, hoe we die konden afdekken, welke verordeningen gemaakt moesten worden, wat er gedaan moest worden bij bezwaar, etc. Kortom, ambtelijke manieren van denken en geen vragen over hoe we het de inwoners en hulpverleners makkelijker maken. In het Middelburgse College van B&W kwam onder leiding van de PvdA een bureaucratie op gang en de opvatting dat zorg dicht bij inwoners beter zou zijn, werd al gauw verlaten. Het plan werd opgevat de zorg samen met Veere en Vlissingen te gaan doen. Dit werd Porthos. Daarbij moesten ook ambtenaren ingezet worden om de zorg te superviseren en de zorgverleners werden beladen met formulieren en procedures. Het samenwerken alleen al kostte miljoenen euro’s; geld dat aan zorgbudgetten onttrokken werd. Forse tekorten ontstonden dus op bijvoorbeeld Jeugdzorg.

D66 heeft fors aan de bel getrokken bij deze ontwikkeling en geprobeerd het tij te keren. Dat is gedeeltelijk ook gelukt. We probeerden ambtenaren uit de zorg te halen, de visie over de functie van Porthos te herzien en extra geld voor bureaucratie af te keuren. We kregen daar op delen een meerderheid voor in de gemeenteraad. Natuurlijk traden toen allerlei politieke en ambtelijke remmechanismen in werking: boze buurgemeenten, een boze PvdA- en VVD-fractie en wethouders en boze medewerkers van Porthos. Maar ons signaal is duidelijk: stop met de bureaucratie, vertrouw op de inwoner en de zorgverlener en maak het hen makkelijk!

In 2018 wordt een begin gemaakt met het voorstel van D66 om ambtenaren terug te trekken uit de zorgverlening. Door de samenwerkingsafspraken met Veere en Vlissingen wordt dit besluit van de gemeenteraad van Middelburg als “experiment” uitgevoerd in Porthos. Als fractie streven we naar optimale aanwending van zorggeld naar inwoners die zorg vragen. Iedere euro voor bureaucratie is een euro minder voor zorg. We zullen dus scherp kijken naar zowel het “experiment” als naar de samenwerking in Porthos. Op basis van ervaring denken we soms dat de wettelijke taken op het gebied van zorg beter en goedkoper door Middelburg alleen uitgevoerd kunnen worden. Het gaat dan om: informatie geven, de noodzakelijke zorg toekennen die een inwoner en zijn/haar hulpverlener noodzakelijk achten, de rekening controleren en uitbetalen. Al het andere dat nu plaatsvindt is defensieve politieke zorg van PvdA en VVD om claims te voorkomen en wantrouwen ten opzichte van inwoners van Middelburg en hun professionele zorgverleners.

Ondertussen verdwijnen er miljoenen aan zorggeld naar ambtenaren van Porthos, printers, mobieltjes, de glazenwasser en schoonmakers, huisvesting, reisvergoedingen, kerstpakketten, laptops, bureaustoelen, verzekeringen, gas en water, etc.

Keer het tij, zegt (onder andere) D66 Middelburg.

Thema

Zorg en welzijn

De uitvoering van de Wet maatschappelijke opvang wordt een taak van de gemeenten. Op Walcheren werken we samen aan zorg.

Lees meer