Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 februari 2018

Thuiszitters: Aantal leerlingen dat thuiszit daalt niet

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen

Cc.: Gemeenteraadsleden gemeente Vlissingen

Datum: 27-2-2018

Van: Fractie D66

Geacht College,

Uit een brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer van februari jl. blijkt dat vorig schooljaar het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorg, niet is gedaald. Oorzaken kunnen zijn o.a. psychische of fysieke problemen, problemen met ouders, hoogbegaafdheid of pestproblematiek. Het is de bedoeling dat scholen, gemeenten en hulpverleners samen een oplossing zoeken, maar dat lukt niet altijd.

De Wet op Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Deze wet behelst dat iedere leerling op de best passende plaats onderwijs krijgt. De leerling met een extra zorgvraag blijkt nog regelmatig te moeten wachten op een passende plek. Het thuiszitterspact getekend op 13 juni 2016 maar de effecten zijn nog niet concreet.

Iedere leerling telt. Iedere leerling heeft recht op onderwijs. In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod.

Vlissingen is een stad waar ieder kind gezien moet worden. In onderwijs en zorg. Daarom stelt D66 de volgende vragen:

  • Is het aantal thuiszitters in Vlissingen gedaald t.o.v. vorig schooljaar? Zo nee, waarom niet?

 

  • Hoeveel thuiszitters met een extra zorgvraag zijn er in de gemeente Vlissingen?

 

  • Welke inspanning levert de gemeente Vlissingen om het aantal thuiszitters terug te dringen?

 

  • Is er beleid om scholen te stimuleren de monitoring van thuiszittende leerlingen te vergroten en deze in een later stadium weer in school te betrekken.

 

  • Is het college het met ons eens dat het overleg tussen school, ouders en zorg laagdrempelig moet zijn, via school en ouders, om de thuiszitperiode zo kort mogelijk te laten zijn?

 

  • Is het college bekend met nieuwe mogelijkheden zoals de robot AV1 van het Noorse bedrijf, No Isolation, waarbij een leerling op afstand de les meebeleeft, vergelijkbaar met het systeem KlasseContact van KPN? Beiden bedoeld voor het in standhouden van het onderwijs contact met langdurig zieke kinderen. Kunnen deze middelen worden ingezet? Zo nee, waarom niet?

 

  • Wanneer is de evaluatie van de aanpak op passend onderwijs Walcheren gereed en wordt het probleem van de thuiszitters hier ook in opgenomen?

 

  • Welke maatregelen denkt het college te gaan nemen om de uitwerking van het Passend Onderwijs, ingegaan op 1-8-2014 en het Thuiszitterspact van 13-6-2016 effectief te kunnen maken in onze gemeente Vlissingen. Uitgaande van een beoogde daling van thuiszitters en het terugdringen van uitval door onderwijs dat niet passend gemaakt kan worden door de zorgvraag of door het ontbreken van een overbrugging naar alternatieven als speciaal onderwijs.

Namens de fractie van D66 Vlissingen,

Niek Peters
Pieter van Eck
Dina Verbrugge