Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Kieswijzer Prodemos

Voor de gemeente Middelburg kunnen jullie onder andere een kieswijzer invullen op https://middelburg.stemwijzer.nl/#intro. Hieronder volgt onze toelichting op de dertig stellingen die in de kieswijzer gepresenteerd worden.

 

De binnenstad van Middelburg moet autovrij worden

D66 is het hier mee eens. Voor een groot deel is de binnenstad al autovrij. Een laatste stap is vermoedelijk niet zo lastig om te nemen, in combinatie met nieuwe parkeergelegenheid aan de oostkant van de stad.

 

Er moet een raadgevend referendum komen in Middelburg

D66 is het hier mee eens, maar we willen nog liever een correctief referendum, om domme besluiten van de gemeenteraad terug te kunnen draaien. Om misbruik te voorkomen, moeten wel goede afspraken gemaakt worden over het gebruik hiervan.

 

Er mag een coffeeshop in Middelburg komen

D66 is het hier mee eens. In Middelburg zijn er enkele duizenden gebruikers. Een coffeeshop in de stad kan hen bedienen. Een coffeeshop bevordert veilig gebruik van cannabis en voorkomt crimineel gedrag. D66 is voor een coffeeshop of cannatheek in het uitgaansgebied. Het vergemakkelijkt toezicht, handhaving en controle.

 

Bij de jaarwisseling moet de gemeente één plek aanwijzen waar vuurwerk afgestoken mag worden

D66 is het hiermee oneens. Op heel veel plaatsen in de stad is vuurwerk een feestelijk iets. De winst is te behalen door accent te leggen op de verkoop van alleen veilig vuurwerk, op voorlichting en op toezicht.

 

In het centrum van Middelburg moet er altijd cameratoezicht zijn

D66 is het hiermee oneens. Cameratoezicht moet er uitsluitend incidenteel zijn, als de noodzaak er is uit het oogpunt van de veiligheid van inwoners of bezoekers.

 

De gemeente moet afgewezen asielzoekers geen opvang bieden

D66 is het hiermee oneens. Wanneer er inhumane situaties ontstaan, gaan fatsoen en mededogen boven de wet.

 

De gemeentelijke belastingen moeten op hetzelfde peil blijven

D66 is het hiermee oneens. Belastingen blijven alleen hetzelfde als Middelburg niet beter presteert. D66 wil betere prestaties op het gebied van wonen, veiligheid en duurzaamheid.

 

De hondenbelasting moet afgeschaft worden

D66 is het hiermee oneens. Honden maken gebruik van de openbare ruimte, die schoongemaakt moet worden.

 

De sluitingstijden van cafés moeten volledig vrij worden

D66 is het hier mee eens. D66 realiseerde al langere openingstijden in horecaconcentratiegebied. Middelburg is steeds meer een studentenstad aan het worden. Laat ze zich ook maar gedragen als een studentenstad.

 

Er mogen geen nieuwe bedrijventerreinen bij komen

D66 is het hiermee oneens. D66 wil geen absoluut verbod. Compacte bedrijventerreinen zijn voor ons denkbaar. Daarbij willen we dat er gekeken wordt naar de totale behoefte op Walcheren en dat er verdeelafspraken gemaakt worden, ook over de milieucategorie van de bedrijven. In Middelburg willen we vooral schone bedrijven op het gebied van handel, dienstverlening, horeca, rechtspraak en openbaar bestuur.

 

Winkeliers mogen zelf beslissen wanneer hun winkel open is

D66 is het hier mee eens. Wel zien we het liefst dat winkeliers hierover zoveel mogelijk afspraken maken met elkaar, zodat publiek niet voor niets naar de binnenstad komt.

 

De gemeente Middelburg moet zich inspannen om een proef te starten voor een vast basisinkomen voor iedereen in plaats van een uitkering

D66 is het hier mee eens. Meer dan vijfhonderd inwoners in Middelburg hebben al langer dan vijf jaar een bijstandsuitkering. Laat hen met rust als zij dat willen en besteedt ambtenarentijd aan iets anders. Of zorg voor minder ambtenaren.

 

Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen

D66 is het hiermee oneens. Dit blijkt wettelijk niet af te dwingen. Wat wel kan: stimuleren, laagdrempelig maken en waar mogelijk belonen.

 

De gemeente moet bijdragen aan het verlagen van het eigen risico voor mensen in de bijstand

D66 is het hiermee oneens. Dit is geen gezondheidsbevorderende maatregel. De gemeente helpt bovendien al om kosten laag te houden door het aanbieden van een collectieve verzekering.

 

De gemeente moet ouders die op of onder het minimum leven geld geven voor de sport of hobby van hun kinderen

D66 is het hiermee oneens. Er zijn al voorzieningen hiervoor, direct vanuit de gemeente en indirect via de gemeente. Er blijft geld over in die potjes, dus we willen vooral de bekendheid vergroten en de voorzieningen laagdrempelig maken.

 

Scholen moeten een bijdrage van de gemeente krijgen om leerlingen op de basisschool muzieklessen te geven

D66 is het hiermee oneens. Dit is wel belangrijk, maar geen kerntaak van scholen. Scholen financieren dit zelf, al dan niet met ouderbijdragen. Er zijn gemeentelijke potjes die het mogelijk maken dat ieder kind muziekonderwijs kan bijwonen wanneer ouders dat niet kunnen betalen. Ouders zijn primair verantwoordelijk.

 

Extra jongerencentra in de wijken zijn onnodig

D66 heeft vooralsnog geen mening. Er zal aantoonbare behoefte moeten zijn in zo’n geval. Het is beter om met jongeren samen te kijken hoe ontmoeting vergemakkelijkt kan worden in de stad, bijvoorbeeld door activiteiten en festiviteiten. Geef cultuur, vorming en educatie hierin een rol. Het gaat niet alleen om plezier.

 

Middelburg moet meer geld uitgeven aan cultuur

D66 is het hier mee eens, met het accent op culturele uitingen buiten het toeristenseizoen. Subsidies gaan naar culturele evenementen en niet op voorhand naar culturele instellingen. We bieden hen wel hulp van de gemeente bij het aanboren van subsidiebronnen.

 

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het vervoer voor ouderen en gehandicapten, de Servicebus, zodat deze vaker gaat rijden en meer haltes krijgt

D66 is het hiermee oneens. Dit gebeurde recent al. Toekomstige problemen op mobiliteitsgebied moeten meteen worden aangepakt.

 

Ouders die buitenschoolse opvang voor kinderen niet kunnen betalen, krijgen dat vergoed door de gemeente

D66 is het hiermee oneens. Dat lijkt ons ingewikkeld worden, omdat de gemeente diep in de privacy van inwoners moet duiken. Dat is wat ons betreft niet wenselijk.

 

Kunst en cultuur die gemeentesubsidie krijgen, moeten niet botsen met religieuze overtuigingen

D66 is het hiermee oneens. Religieuze censuur op uitingen vindt D66 volkomen ongewenst.

 

Middelburg moet meer geld uitgeven aan kunst in de openbare ruimte

D66 is het hiermee eens. Kunst maakt de stad belevenswaardig en daar geniet iedereen van. Ieder plein zijn eigen kunstzinnige fontein!

 

Bewoners die op eigen grond willen bouwen, hoeven geen advies meer te vragen aan de Welstandscommissie

D66 is het hier mee eens. Bouwen op eigen grond gebeurt vaak in het geval van familie- of mantelzorg. In die gevallen moet dat kunnen. Commerciële motieven moeten wel getoetst worden aan bestemmingsplannen. Daarnaast willen we aparte afspraken voor monumentenpanden.

 

De Cleene Hooge moet onbebouwd blijven

D66 is het hiermee eens. Er is geen woningnood in Middelburg, dus er is geen enkele aanleiding om beton te storten in dit geschermde natuurgebied. Daarnaast is er de unieke waarde van dit gebied. In Middelburg hoef je maar maximaal tien minuten te fietsen om in Nationaal Landschap te komen. Houden zo!

 

De gemeente moet scholen alleen geld geven voor renovatie of nieuwbouw als ze duurzaam en energiezuinig bouwen

D66 is het hiermee eens. We bouwen niet voor klimaatverandering, maar voor klimaathandhaving. Scholen moeten wél laten zien dat ze samenwerken in huisvestingsvraagstukken en onderhoud.

 

Wie een boom wil kappen, moet voortaan eerst een kapvergunning aanvragen

D66 is het hiermee oneens. Hier zijn al regels voor en deze behoeven geen uitbreiding. Er is al goed over nagedacht.

 

De gemeentes op Walcheren moeten fuseren tot één gemeente

D66 is het hiermee eens. Eén gemeentebestuur op Walcheren bespaart ruim 1 miljoen euro per jaar op bureaucratie. Bovendien versterkt het een positief wijk- en buurtgevoel en wordt er een hogere kwaliteit van dienstverlening bereikt. Iedere dorp en stad houdt de eigen naam. Eén gemeentebestuur op Walcheren versterkt de democratie doordat er geen ongrijpbare samenwerkingsverbanden meer nodig zijn.

 

Als de provincie of het Rijk plannen maakt voor windmolens in de buitengebieden, dan moet de gemeente dit tegengaan

D66 is het hiermee oneens. Waar dit onbezwaard kan, moeten windmolens komen.

 

De gemeente mag parkeerplaatsen voor auto’s weghalen om ruimte te maken voor fietsparkeerplaatsen

D66 is het hiermee eens. Fietsparkeren is op enkele dagen per week een probleem. Indien er een redelijk alternatief is voor het parkeren van auto’s, willen we dit doen.

 

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer woningen voor hogere inkomens worden gebouwd

D66 is het hiermee eens, maar alleen als er aantoonbare vraag naar is en het past in gemaakte woningbouwafspraken. Voor het koop- en huursegment in de lagere prijsklasse is die behoefte al gebleken. Die sector krijgt van D66 voorrang.