Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

Raadsrelaas fractie D66 Gemeenteraad Middelburg mei 2019

Raadsrelaas gemeenteraadsfractie D66 mei 2019

Afgelopen maand bracht het College van B&W slechts één inhoudelijk agendapunt in voor de gemeenteraad van Middelburg. De raadsfracties van de politieke partijen zorgden via 14 moties zelf maar voor een volwaardige agenda… Hieronder een verslag over hoe we als fractie opereerden.

De Rekenkamer over het Middelburgs Participatiefonds

Dit fonds werd in 2003 opgericht om verhuizingen financieel te faciliteren van ouderen in Middelburg die van een goedkoop, maar verouderd appartement naar een van de nieuw te bouwen woon/zorgvoorzieningen in Middelburgse wijken wilden verhuizen. Die nieuwe, en ruimere, appartementen hadden natuurlijk een iets hogere huur. Rijk, Provincie en de Gemeente Middelburg stortten geld in dit fonds.

De Rekenkamer, een door de gemeenteraad ingesteld onafhankelijk orgaan, deed op initiatief van D66 onderzoek naar bestedingen in dit fonds. Zij constateerde dat het fonds juiste verstrekkingen deed én, met de nog lopende verplichtingen, in ieder geval ruim € 630.000 over zou houden. Wij stelden als fractie voor om hiervan € 500.000 te bestemmen voor een op te richten Middelburgs Energie-transitiefonds. De redenering hierachter was dat de noodzaak om klimaatmaatregelen te nemen onverminderd groot is, het Rijk dat allemaal niet gaat betalen en dat we moeten voorkomen dat inwoners, louter vanwege de kosten, af zouden moeten zien van te nemen klimaatmaatregelen in eigen huis/omgeving. Iedereen doet mee! Bovendien zou het de gemeenteraad sieren om zelf de toon te zetten i.p.v. af te wachten waar het College mee komt. De betrokken wethouder meende dat het D66-idee uitvoerbaar was, maar ontraadde het: “laten we de eindevaluatie van dit Participatiefonds maar afwachten”. De gezagstrouwe coalitiepartijen (VVD, CDA, SGP en Lokale Partij Middelburg) gingen hierin mee. Ook een partij als GroenLinks bleek niet bereid geld voor het klimaat te oormerken.

Schouwburg

De gemeente, eigenaar van het gebouw, heeft ruim binnen het budget de renovatie van de schouwburg enkele maanden geleden afgerond. Nu speelde nog een kwestie rond een investering in een nieuwe trekkenwand, waarlangs decors opgetrokken en neergelaten kunnen worden. Kost een half miljoen. De exploitant van de schouwburg, Zeeland Theaters, zag graag dat de gemeente dit ging betalen, de gemeente op haar beurt vond dat de trekkenwand roerend goed is en er eerder afspraken gemaakt waren dat deze wand niet bij de renovatie hoorde. De politieke partijen werden geïnformeerd door zowel gemeente als Zeeland Theaters en er kwam een motie om het verschil van inzicht tussen eigenaar en exploitant bij de rechter weg te houden door bemiddeling of arbitrage. Hoewel we meenden dat de Gemeente een sterke zaak had, stemden wij toch voor deze motie. In deze fase was het o.i. beter om te praten dan te procederen.

 

Bloemhagen en bijenbestand

Samen met Groen Links en de Lokale Partij Middelburg dienden wij een motie in om op insectvriendelijke manier het onderhoud van bermen en gemeentelijk groen uit te voeren bij snoeien en maaien. Daarnaast wilden wij een van de punten uit ons verkiezingsprogramma, de aanleg van bloemhagen, hier realiseren. De wethouder gaf aan dat de gemeente al zoveel als mogelijk rekening hield met flora en fauna bij het snoeien en maaien en dat er voor aanvullende maatregelen zoals die bloembermen en hagen geen geld beschikbaar was.

Met die stand van zaken haalde de motie geen meerderheid en dus gaan we , met name waar het om bloembermen en bloemhagen betreft, bij de begrotingbesprekingen in november as. opnieuw hiervoor aandacht vragen en voorstellen geld toe te voegen aan het groenbudget van de gemeente. Ondertussen kan met de wijktafels in Middelburg overleg plaatsvinden over geschikte plekken voor deze bermen en hagen.

Molenwaterpark

Het park tegenover de schouwburg wordt komend jaar helemaal opnieuw ingericht en er komt een groot bassin in voor opslag/overloop van regenwater. De gemeenteraad heeft wat extra geld beschikbaar gesteld nu om het definitief ontwerp te realiseren. Dit was nodig omdat de aanbesteding van de werkzaamheden hoger uitviel dan verwacht. Tegelijk stemde de Raad over een motie van de PvdA, die mede door D66 werd ingediend, om de klinkerbestrating van de Koepoortlaan ( het Kastanjepad tussen Koepoort en Bleek, te handhaven en niet om, zoals in het definitief ontwerp, halfverharding toe te passen ( bijv. door schelpen) De Koepoortlaan is de belangrijkste fietsverbinding tussen stad en Nieuw Middelburg, Veerse Poort, Klarenbeek en Prooijenspark.

Hier moet het fietscomfort domineren, zo vond D66, en een schelpenpad hindert dat. Een meerderheid van de Raad was het met D66 en PvdA eens dus Koepoortlaan blijft zoals deze nu is: comfortabel fietsen van wijk naar stad en weer terug!

Horecabeleidsplan Middelburg

De gemeenteraad ontving nog niet zolang geleden een overzicht van ontwikkelingen in de horeca, de wetgeving hierbij en verdere gemeentelijke besluiten over de horeca. Onze fractie meende dat het de moeite waard was om het 15 jaar oude horecabeleidsplan van de stad in een nieuw jasje te steken, temeer daar door de Raad bij het vaststellen van het actieplan Binnenstad gesteld werd de horecafunctie van de stad te willen versterken! We dienden dus hierover een motie in. Vooraf hadden we al wat gesondeerd bij de burgemeester. Die was er wel voor in, maar gaf aan dat er in het “gemeentelijk apparaat” onvoldoende beleidscapaciteit was om er mee aan de slag te gaan. Om die reden gaven we in de motie ook een dekking aan voor de te maken kosten voor inhuur van externe capaciteit en actieve betrokkenheid van ondernemers/inwoners van de binnenstad. De fracties van VVD en CDA wilden het wat beperkter qua beleid: alleen beleid over Air B&B en de bread en breakfastgelegenheden zou volstaan. De SGP houdt niet zo van levendigheid en de Christen Unie wilde eigenlijk alleen aandacht voor alcoholpreventie. Ook de SP-leden bleken geen feestnummers en Groen Links had weinig behoefte aan nieuw beleid. Kortom, alleen de Lokale Partij Middelburg, de PvdA en D66 stemden vóór de motie, te weinig voor een meerderheid

Heb je ideeën, standpunten en/of waardevolle ervaringen met wat een goede binnenstad moet bieden juist voor inwoners: we horen het heel graag dan! De volgende gemeenteraadsvergadering is op 26 juni. Kom eens bij een fractievergadering in het stadskantoor en dat kan op dinsdag 11 juni om 20.00 uur of op donderdag 20 juni, ook om 20.00 uur. Ingang stadskantoor aan de zijde van het benzinestation.De raadsfractie van D66 in Middelburg bestaat uit:

Bas van der Reest: 06-38622793, basvanderreest@live.nl

Rob van Eijkelenburg: 06-10887963, rijke06@zeelandnet.nl

Zij worden ondersteund door Ad van de Kreeke ( 06-22244220) en Rene Romijn (06-12165697)

D66: Altijd in voor goede ideeën voor de stad