Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 augustus 2019

Raadsrelaas juni 2019 D66 Middelburg

Raadsrelaas gemeenteraadsfractie D66 juni 2019

Op 26 en 27 juni jl. waren er 42 onderwerpen geagendeerd voor de gemeenteraad om te besluiten. De belangrijkste waren: de financiële positie van Middelburg, het wel/niet bouwen in het Nationaal Landschap Cleene Hooge, de onafhankelijke ondersteuning van inwoners die zorg behoeven vanuit WMO of Jeugdzorg en, als laatste, de toegang tot die zorg. Onderstaand zie je hoe we als fractie hiermee omgegaan zijn.

De financiële positie van Middelburg

Tot dit jaar stond Middelburg onder preventief toezicht van de Provincie qua besteding van haar geld. De (meerjaren) begroting van 2019 was sluitend en daarmee verviel dit toezicht. Middelburg was weer baas in eigen huis. Op basis van nieuwe informatie over het geld dat Middelburg komende jaren krijgt uit “den Haag” tekent zich echter weer een somber beeld af. Met name de zorgkosten ( WMO/Jeugdzorg) worden veel hoger dan budgetten uit Den Haag en de gemeente kan niet sturen op de zorgvraag, zij moet altijd leveren als een indicatie voor zorg gesteld is. Tot tweemaal toe afgelopen maand gaf de wethouder van financiën de gemeenteraad de boodschap dat de gemeente op deze manier failliet dreigt te gaan…..

Onze fractie nam en neemt die zorgen serieus. Qua WMO/Jeugdzorg stuurden we met succes op forse verlaging van de organisatiekosten en we gaan sturen op vermindering van gemeentelijke taken en daarmee verlaging van (personeels)kosten. Wist u dat de gemeente een crematorium runt, waar zij alleen de wettelijke verplichting heeft begraafplaatsen in stand te houden? Nou, dat is zo en verkoop van het crematorium ( er zijn gegadigden) levert tussen 3 en 5 miljoen op. Wist u dat de gemeente het werk doet van projectontwikkelaars en grootgrondbezitters? Nou, dat doet zij, en niet succesvol natuurlijk. Dus, verkoop die grond en laat beheer, risico en exploitatie aan deskundige partijen over. Scheelt ook miljoenen aan (personeels)kosten en rente.

Klein lichtpuntje in de discussie over de financiële positie was het positief saldo over 2018. Een plusje van 2.8 miljoen, waarvan 2.4 miljoen al bestemd was voor een project in Dauwendale, een aardgasvrije wijk door restwarmte van de Eastman-fabriek op Arnestein. D66 stelde voor om de resterende 4 ton niet in de grote pot te doen, maar de helft daarvan te besteden aan extra handhavingscapaciteit/toezicht in wijk en stad. We kregen de SP en Groen Links mee in dit voorstel, te weinig helaas voor een meerderheid. Ook de VVD, de zelf verklaarde law&order partij, stemde tegen….

Bouwen in Nationaal Landschap Cleene Hooge

Vorige Colleges van B&W, overwegend bestaande uit PvdA, CDA en VVD, stelden de gemeenteraad voor grond te kopen in het gebied ten westen van Middelburg, nationaal landschap Cleene Hooge, als reservelocatie voor bouw. Later werd dit in de boeken gewoon bouwgrond. Steeds heeft D66 de opvatting weergegeven dat de gemeente geen grondspeculant moest spelen en daarnaast, dat er geen sprake is van woningnood en dat die er ook niet komt. Er is hoogstens een tendens van gezinsverdunning en daarmee kleinere woningen/appartementen. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door eerst verouderde huisvesting te slopen en dan nieuw te bouwen.

Nu lag er een raadsvoorstel om toch in Nationaal Landschap te bouwen. De Raad kon kiezen uit een aantal varianten. Van nul tot veel huizen. Voor de nul-variant zou zeker geen meerderheid komen, zo stelden wij vast, dus gewoon tégen stemmen zou, behalve voor onze gemoedsrust, geen effect hebben. Er lag een amendement op tafel om, afwijkend van het Collegestandpunt,in de hoek van de Domburgse Watergang een aantal huizen te bouwen en de rest van de grond te verkopen. Dat kwam in ieder geval een beetje in de buurt van ons fractiestandpunt. We dienden dit amendement mee in stemden vóór. Er lag ook een ander amendement op tafel , van 3 van de 4 collegepartijen. Dat ging over zichtlijnen in het gebied en voorlopig aanhouden van het grondbezit. Het hield het collegevoorstel intact en , sneaky, de 4e collegepartij ( CDA), liet weten voor te gaan stemmen en daarmee was er een meerderheid om de betonmolens het Nationaal Landschap in te rijden binnen afzienbare tijd. Daarnaast, door het in bezit houden van grond, is er een reëel risico dat er op de langere duur nog meer gebouwd wordt in dit gebied. Heel jammer dat fouten uit het verleden ( gemeente als grondspeculant) nu opgelost worden door fouten voor toekomstige generaties.

Onafhankelijke cliëntondersteuning en toegang tot zorg

Het lukte het vorige college niet om een goed voorstel te aan te bieden voor een onafhankelijke ondersteuning van inwoners die zorg behoefden. De gemeente mag dit niet zelf doen, zij heeft immers een belang bij de zorgverstrekking. Nu lag er gelukkig een voorstel waar de meeste partijen goed mee konden leven. De oppositiepartijen dienden nog wel een motie in om de raad in de positie te brengen dat zij korter op de activiteiten van de gemeente bij zorgtoewijzing kon zitten ( gelet op de vervelende historie bij dit thema, maar ook om de controlerende rol beter inhoud te kunnen geven). De collegepartijen vonden dat niet nodig.

Een motie van D66 om te borgen dat niet ambtenaren, maar alleen inwoner( en eventueel naasten) en behandelaar in de behandelkamer bij zorg aanwezig zijn, haalde het ook niet. Alleen Groen Links steunde. Ook hier liet de VVD verstek gaan.

Gemeenteraad volgen?

Dat kan op meerdere manieren. Je bent altijd welkom bij de fractievergaderingen. Daarnaast zijn alle raadsvoorstellen te lezen op de website www.middelburg.nl. Ga dan Bestuur en Organisatie en klik op Gemeenteraad en daarna op Gemeenteraadsvergaderingen. In blauwe letters zie je dan “raadsinformatiesysteem” en een klik daarop laat een kalender zien waarop je op data van raadsvergaderingen klikt en dan agenda en alle raadsvoorstellen ziet. Je kunt een vergadering ook terugluisteren daar.

Heb je ideeën, standpunten en/of waardevolle ervaringen met wat een goede binnenstad moet bieden juist voor inwoners: we horen het heel graag dan! De volgende gemeenteraadsvergadering is op 26 juni. Kom eens bij een fractievergadering in het stadskantoor en dat kan op maandag 26 augustus om 20.00 uur of op donderdag 5 september, ook om 20.00 uur. Ingang stadskantoor aan de zijde van het benzinestation.De raadsfractie van D66 in Middelburg bestaat uit:

Bas van der Reest: 06-38622793, basvanderreest@live.nl

Rob van Eijkelenburg: 06-10887963, rijke06@zeelandnet.nl

Zij worden ondersteund door Ad van de Kreeke ( 06-22244220) en René Romijn (06-12165697) rene@smz-it.nl

D66: Altijd in voor goede ideeën voor de stad