Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 september 2019

Raadsrelaas D66 Middelburg september 2019

Raadsrelaas fractie D66 gemeenteraad Middelburg september 2019

Na een politieke stilte van 6 weken in de zomermaanden hervatte de gemeenteraad haar activiteiten deze maand weer met een raadsvergadering over 27 onderwerpen. Hieronder de belangrijkste kwesties en onze benadering daarbij.

Servicebus

In Middelburg Noord en centrum is er geen openbaar vervoersvoorziening. De gemeente voorziet zelf , met materiaal van Connexion, een servicebus. Daar moet geld bij, de exploitatiekosten houden de inkomsten niet bij. Het college besloot in de stille zomermaanden het contract met Connexion op te zeggen tegen 1 juli 2020. Dit was voor D66 aanleiding een motie in te dienen om het college van B&W op te dragen om voor die tijd de Gemeenteraad alternatieve financiering voor deze bus voor te stellen en daar in de begroting voor 2020 mee te gaan rekenen. Het zijn met name oudere inwoners die een grote mate van vrijheid ervaren door deze geregelde busdienst. Het alternatief, een buurttaxi op oproep, beknotte die vrijheid: niet weten excact hoelaat die taxi komt, niet weten hoe lang die taxi over een traject doet ( moet meerder adressen langs).

Het college gaf n.a.v. onze motie aan naar alternatieven onderzoek te gaan doen en met die toezegging konden we deze motie intrekken.

Extra krediet voor ontwikkeling gebied Cleene Hooge

 

Het college stelde de Raad voor om extra kosten ( ruim 5.5 miljoen euro) te gaan maken om in eigen beheer delen van het Nationaal Landschap Cleene Hooge, ten westen van Middelburg, te ontwikkelen voor (deels) woningbouw. En dan nog zou de gemeente veel geld verliezen. Onze fractie wilde weten hoe dat financieel plaatje er uit zou komen te zien als de gemeente niet zelf ontwikkelt maar de grond weer te koop zet. Eerder al weigerde het college die vraag te beantwoorden en jawel, datzelfde speelde zich nu in de gemeenteraad af bij de collegepartijen CDA, VVD, Lokale Partij Middelburg en SGP. Deze partijen hadden geen behoefte aan een afgewogen besluitvorming en volgden het college-standpunt. De Raad had immers voor de zomer besloten dit gebied te ontwikkelen, zo stelde men. D66 gaf aan dat dit besluit misschien anders had kunnen zijn als de Raad toen óók een overzicht had over de extra miljoenen die nu gevraagd werden en waar wij zagen dat er miljoenen verdwijnen naar rentekosten en ambtenarensalarissen ( die zouden bij verkoop nu van grond wegvallen). Maar nee hoor, te veel weten is niet goed blijkbaar en wij kregen alleen Groen Links, SP, CU en PvdA mee met ons verzoek. Er werd dus gestemd langs de klassieke oppositie-coalitieverhouding. Jammer….na 17 jaar een duaal stelsel waarin college los staat van raadsfracties….. D66, en de andere oppositiepartijen stemde tegen de extra uitgaven van ruim 5.5 miljoen.

 

Kosten voor omgevingsvergunning

Het amendement van D66 dat wél werd aangenomen ging over een plafond in de kosten van leges, zeg maar de schrijfkosten die de gemeente maakt als bedrijven of particulieren plannen maken voor bouw of andere activiteiten. Soms zijn er heel grote plannen met veel kosten en het voorstel van het college, n.a.v. de plan Waterpark Veerse Meer, om aan die kosten een zg. plafond toe te kennen. Het D66 voorstel was om dit plafond alleen te hanteren als die kosten voor de gemeente lager zijn dan dit plafond. Daar waren in ieder geval Groen Links, de Lokale Partij Middelburg, CU en SP het mee eens en dat betekende een meerderheid voor dit amendement.

Onderzoek naar Orionis ( vm. WSW en nu ook arbeidsreintegratiebedrijf en uitvoering Bijstandswet)

Nog een succesje voor D66 deze maand in de Raad. De 3 gemeenten op Walcheren willen een meerjarig onderzoek naar het functioneren van Orionis. Aan de Raad werd daarvoor geld gevraagd en het College stelde voor om in te stemmen met een opdrachtformulering. Deze laatste vond onze fractie wat mager. Wij wilden de onderliggende problematiek onderzocht hebben: “zijn taakstelling, doelstelling en beschikbaar geld voor Orionis in balans??? En daar dienden we een amendement voor in. We raakten blijkbaar een goede snaar in de Raad: dit amendement werd unaniem aangenomen! We krijgen dus deze raadsperiode niet alleen zicht op de vraag of Orionis de juiste taken doet maar óók of de taken juist gedaan worden.

Bestuurscultuur in Middelburg

Inwoners van de stad moeten geen last hebben van hun gemeente, zo luidt een van de D66 uitgangspunten in de gemeenteraad. Het is voor inwoners geen goed verhaal wanneer zij in de krant lezen dat een gemeentebestuur ruziet of besluiteloos is. In de vorige periode van de gemeenteraad was dat helaas nogal eens het geval. Als fracties in de Raad goed samenwerken, elkaars posities respecteren en zich ook zo gedragen verloopt alle besluitvorming duidelijk en soepel. Het gaat dus over de cultuur waarin je wilt samenwerken, zo was onze conclusie, én, wat daar voor nodig is. D66 nam toen het initiatief om dat, die gewenste samenwerking en cultuur, op de agenda te zetten. Dat leidde tot een besluit van de Raad om voor die gevoelige materie, een werkgroep in te stellen. Die werkgroep, onder voorzitterschap van D66, rapporteerde deze maand aan de Raad, met 34 aanbevelingen voor een betere bestuurscultuur. Die aanbevelingen zijn te lezen op de site van Middelburg.nl., en zij werden unaniem overgenomen met de opdracht aan de Raad om deze aanbevelingen verder uit te werken. Belangrijk punthierbij is dat, anders dan nu, politieke partijen in de Raad gáán voor hun afspraken naar kiezers en dus proberen hun verkiezingsprogram uit te voeren. Nu is het nog zo dat enkele grotere partijen andere partijen die een wethouder willen leveren, hun wil opleggen en zij akkoord moeten gaan ook met zaken waar ze tégen zijn, gelet op hun program, en dat geeft scheve verhoudingen en wantrouwen in de gemeenteraadsvergaderingen. Onze fractie hoopt dat in de uitwerking van de aanbevelingen het beeld gaat ontstaan dat de gemeenteraad als één volksvertegenwoordiging kan opereren in plaats van nu in oppositie-coalitieverhoudingen. Daarmee wordt recht gedaan aan de dualisering van de gemeenteraad die sinds 2002 geldt. Middelburg liep een beetje achter…….

Toegang winkelgebied in MiddelburgUit oogpunt van veiligheid is het centrum van de stad, het winkelgebied, op dit moment geblokkeerd voor auto door rechtopstaande palen ( bollards geheten)die alleen met een vergunning naar beneden zakken.

 

Het college stelde voor om op 9 van de 16 plekken deze bollards te vervangen door poortjes waarbij kentekenregistratie plaatsvindt: geen vergunning en toch doorrijden=boete. Een mooi systeem vond onze fractie. En tegelijk: bevordert dit nu de fysieke veiligheid van inwoners en toeristen in het winkelgebied??? Iemand die iets slechts van zin is, knalt nu op een bollard en kan niet verder. In het nieuwe systeem kan die persoon gewoon de Lange Delft inrijden met de auto, mensen aanrijden en dan van de gemeente een boete krijgen ( want: geen vergunning). En dan hopen dat Justitie strafrechtelijk vervolgt. Mosterd na de maaltijd en niet in het belang inwoners en toeristen. Onze fractie stemde om die reden tegen dit nieuwe systeem.

 

Heb je ideeën, standpunten en/of waardevolle ervaringen met wat een goede binnenstad moet bieden juist voor inwoners: we horen het heel graag dan! De volgende gemeenteraadsvergadering is op 10 oktoberi. Kom eens bij een fractievergadering in het stadskantoor en dat kan op maandag 23 september om 20.00 uur of op donderdag 3 oktober, ook om 20.00 uur. Ingang stadskantoor aan de zijde van het benzinestation.De raadsfractie van D66 in Middelburg bestaat uit:

Bas van der Reest: 06-38622793, basvanderreest@live.nl

Rob van Eijkelenburg: 06-10887963, rijke06@zeelandnet.nl

Zij worden ondersteund door Ad van de Kreeke ( 06-22244220) en Rene Romijn (06-12165697)

 

D66: Altijd in voor goede ideeën voor de stad