Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Vlissingen

Inwoners en het bestuur

Eén gemeente Walcheren

Wij gaan voor één bestuur op Walcheren. Een gemeente met meer dan 100.000 inwoners levert in de richting van de landelijke overheid financiële en bestuurlijke voordelen op.

Voor het behoud van de identiteit van de kernen kiezen we voor frontoffices en vergaderlocaties van de gemeenteraad in de grotere kernen en organiseren we een uitstekende digitale dienstverlening.

 

Burgerparticipatie

D66 zet in op co-creatie. Op deze manier ontwikkelen inwoners, onderwijs, ondernemers samen met de gebruikers van onze voorzieningen en het bestuur oplossingen voor de slimme, groene en leefbare stad.

D66 ziet de gemeentelijke overheid als een dienstbare en actieve partner van de inwoner. Wij stellen daarmee de inwoner altijd centraal.

D66 wil ‘Right to Challenge’ invoeren. Het recht om uit te dagen. Wij stimuleren bewoners(-organisaties) om zelf het initiatief nemen om diensten uit te voeren, als zij dat beter of goedkoper kunnen.

 

Financiën

Schuldenlast

We zijn realistisch over de schuld van de gemeente. Hier komen we niet op eigen kracht uit. Dat zou een enorme aanslag zijn op de portemonnee van alle inwoners. We zien de art 12-status als een reddingsboei voor de gemeente. Ons uitgangspunt voor nu en voor de toekomst is budgetdiscipline. Controleerbaarheid van begroting en jaarstukken zijn van groot belang!

 

Belasting

D66 wil dat de gemeente werk maakt van een differentiatie in afvalstoffenheffing. Bewoners en bedrijven worden beloond als zij minder restafval aanbieden en/of zelf eerst hun afvalstromen scheiden.

Wij willen de OZB liever niet laten stijgen tot 150%. Afhankelijk van de rol van andere overheden in de aankoop van het Scheldekwartier zullen wij bij de art. 12 inspecteur blijven pleiten voor 140%.

 

Milieu en duurzaamheid

Nollebos

D66 is voor duurzaam groen en meer bomen. Wij willen samenwerken aan een mooi Nollebos. Wij zien erop toe dat alle belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om serieus mee te praten over het Nollebos.

Wij zien de zorgen van de inwoners. We erkennen ook de rechten die de ondernemers hebben en lopen niet weg voor de consequenties. Wij willen graag het Nollebos overdragen aan Staatsbosbeheer.

We zijn wars van ‘fake news’ en fabeltjes over het Nollebos. Wij zijn voor beter onderhoud, beter groen en een beter Nollebos.

 

Groene stad

D66 wil het aantal bomen in de gemeente uitbreiden. Bomen leveren een bijdrage aan de biodiversiteit; zorgen voor schaduw, verkoeling en dragen bij aan CO2-reductie en de lucht- en woonkwaliteit.

Wij willen ruimte voor ‘tiny forests’ (stadse bossen), ‘Urban gardening’ (stads-moestuinen) en maatregelen om hittestress in de stad tegen te gaan.

 

Duurzame energie

D66 Vlissingen is groot voorstander van duurzame energieopwekking. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld hierin geven. Wij willen ook dat nieuwbouwwijken worden losgekoppeld van het aardgasnet.

 

Zorg en Welzijn

Porthos

D66 wil Porthos behouden als inkooporganisatie. Dit moet eind 2018 zijn gerealiseerd. De pentekening van 2014 moet hiervoor worden doorontwikkeld en de gastgemeenteconstructie moet worden aangepast.

 

Kwaliteitscriteria voor goede zorg

D66 wil dat de drie gemeenten expliciete kwaliteitscriteria formuleren die door zorgaanbieders kunnen worden uitgevoerd. We willen ook een onafhankelijk centraal klachtennummer.

 

Mantelzorg

D66 wil een goede en zinvolle ondersteuning voor mantelzorgers bijvoorbeeld door respijtzorg. Wij willen voorkomen dat partners onnodig worden gescheiden door opname in verschillende instellingen.

 

Kunst en Cultuur

Cultuurhistorisch erfgoed

D66 wil dat UNESCO het Zeefront gaat beschermen. Dit biedt Vlissingen vele voordelen. Naast extra reclame kan er dan een beroep worden gedaan op financiële middelen voor het behoud van het Zeefront.

 

Cultuur

D66 vindt dat stedelijke aantrekkelijkheid en culturele ontwikkelingen alleen tot stand kunnen komen door samenwerking tussen gemeenten en Provincie. D66 kiest hiermee voor culturele schaalvergroting.

D66 juicht podiumactiviteiten op het gebied van kunst en cultuur toe en is voorstander van behoud van een poporganisatie zoals ‘de Piek’.

 

Archief en MuZEEuM

Archief en MuZEEuM behouden hun taken als beheerders van erfgoed. D66 wil onderzoeken of een nauwere samenwerking tussen het MuZEEuM, het Zeeuws Archief en het Zeeuws Museum mogelijk is.

 

Verkeer, vervoer en mobiliteit

D66 kiest voor een slimme, groene stad! Wij willen betere en veiligere fietsverbindingen en zo mogelijk de fietser voorrang geven op de automobilist. Wij bevorderen elektrisch rijden en deelauto’s.

D66 wil autoluwe boulevards, een aangepaste circulatie en op de zondagen in de vakantieperiodes de boulevards autovrij. Ook het tijdstip kan wat ons betreft worden uitgebreid van 10:00 tot 20:00 uur.

 

Financiën, economie en werkgelegenheid

Toerisme

De Vlissingse economie kan niet zonder toerisme. Dit deel van het bedrijfsleven is gebaat bij goede bereikbaarheid. Om dit te bereiken zet D66 zich in voor een verbetering van de groene mobiliteit.

D66 is voorstander van projecten met mengvormen tussen horeca en detailhandel (zogenaamde Blurring). Wij dringen er bij onze Kamerleden op aan om dit door middel van wetgeving mogelijk te maken.

 

Horecabeleid

D66 is voor het loslaten van sluitingstijden in de horeca. Wij zijn voor een non-regeling. Met andere woorden wij willen dat ondernemers zelf hun openingstijden moeten kunnen bepalen.

 

Bedrijventerrein

D66 Vlissingen wil samen met buurgemeenten komen tot eensgezinde aanpak van bedrijventerreinen. Wij willen onderlinge concurrentie over bedrijfsvestigingen voorkomen. Ook daarom gaan wij voor één gemeente Walcheren.

 

Onderwijs op Walcheren

Basisonderwijs

D66 zet in op goed, bereikbaar en gedifferentieerd onderwijs voor iedereen. Wij zijn voor alles-in-één-scholen en het samengaan van openbare en bijzondere scholen in zogenaamde samenwerkingsscholen.

 

Campus Zeeland

D66 wil dat Scalda, de Hogeschool Zeeland, DOK 41 en bedrijven op de Kenniswerf een bijdrage kunnen blijven leveren aan het Campus Zeeland project. D66 zet zich in voor overige studentenvoorzieningen.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018