Steun ons en help Nederland vooruit

Ad van de Kreeke

Raadslid

70 jaar

Het democratische proces binnen de Gemeenteraad wordt teveel beheerst door een regentencultuur. Duidelijke informatieverstrekking door het College, een voorwaarde voor het democratisch functioneren van de Raad, is bij de belangrijke beleidsonderwerpen ver te zoeken. Twee partijen, die sinds 1945 in het bestuur domineren, zijn hier debet aan. Dit leidt tot nepotisme en een weinig kritisch vermogen. Ik heb de ambitie om deze sfeer in de komende raadsperiode te willen doorbreken.

Tengevolge van onze veranderende economische omgeving zijn er dossiers die fundamentele bijsturing behoeven, zoals grondbedrijf, de stagnerende bevolkingsgroei met inherent hieraan de gevolgen voor de woningmarkt . Deze bijsturing vraagt creativiteit en bestuurlijke kracht. Ik wil deze uitdaging aangaan.

Het decentralisatie streven van de Rijksoverheid betekent dat substantiële delen van de zorg onder regie van de gemeente komen. Dit zal in komende  periode een belangrijk en regelmatig terugkerend onderwerp op de Raadagenda  zijn. Gezien mijn ruime beleidsmatige ervaring in de zorg meen ik op dit dossier een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Het zal de verdeling van de schaarste worden.

Gegeven de verwachte financiële krapte zal de D66 fractie een belangrijke functie moeten vervullen om de meer immateriële dossiers zoals kunst en cultuur op een verantwoord kwaliteitsniveau te houden.

Meer van Ad van de Kreeke