Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Middelburg – Raadsrelaas februari 2015

De gemeenteraad van Middelburg had deze maand een korte agenda. Een aantal zaken is doorgeschoven naar de volgende maanden, waaronder de vestiging van Decathlon, een grote Franse sportzaak, en het burgerinitiatief Molenwaterpark.

ONDERWIJSHUISVESTING
Het onderwijshuisvestingsplan stond de afgelopen maand ook op de agenda. We zien dat Middelbare scholen al goed samenwerken op het gebied van huisvesting, de basisscholen zitten nog te veel in de eigen denominaties. Bij krimp of uitbreiding richt men dan een verzoek aan de gemeente om de huisvestingskosten te betalen. Met steun van D66 werd het raadsvoorstel aangepast en kreeg het College van B&W de opdracht om een flexibel huisvestingsplan (waaronder gebouwenruil en gezamenlijk gebruik van gebouwen) te gaan bespreken met betrokken onderwijsbesturen/directies. De kneuterigheid voorbij, en dat boekt D66 als winst in.

SCHULDPOSITIE, CULTUREEL PROFIEL, WELSTANDSEISEN EN SUBSIDIES
De fractie slaagde er ook in, deels met CDA, om de schuldpositie van de gemeente te agenderen en daar een raadsvoorstel voor te krijgen van B&W. Niet alleen dat, ook het cultureel profiel van de stad en de welstandseisen worden geagendeerd en binnenkort besproken. Het College van B&W deed het laatste jaar toezeggingen over die onderwerpen. D66 wilde boter bij de vis. En dat lukte! Ook de vraag aan wie en waarom er subsidies gegeven worden in onze stad staat dit jaar als discussie en besluitstuk op de rol. We houden van duidelijkheid!

ONDERWIJS VOOR KINDEREN VAN ASIELZOEKERS IN MIDDELBURG
Verder bereikte de Raad dat het onderwijs aan kinderen van asielzoekers vlakbij huis gegeven gaat worden in plaats van in Goes. Niet dus, zoals B&W voorstelde, de kinderen naar docenten in Goes, maar de Goese docenten naar de kinderen in Middelburg. Binnen 2 maanden wordt het voormalig verzorgingshuis Swerfrust geopend als asielopvangcentrum, wel zo handig als daar in de buurt een school is waar de kinderen terecht kunnen en ouders ze kunnen halen en brengen.
Foto: Omroep Zeeland

ALGEMENE PLAATSELIJKE POLITIEVERORDENING
De Algemene Plaatselijke Verordening, beter bekend als APV, regelt wat mag en niet mag in de openbare ruimte in de stad. Deze APV was aan herziening toe. B&W wilde minder regeltjes. D66 ook. De fractie van de SP had de moeite genomen om niet alleen te kijken naar minder regeltjes, maar vooral ook naar overbodige regels in die APV. Zij dienden daar een uitgebreid amendement voor in, wat voor veel fracties te laat werd aangeboden. D66 had wél de tijd genomen om het voorstel van SP goed te bekijken en concludeerde dat de SP haar huiswerk voor die overbodige regeltjes goed gedaan had. Wij steunden hen. De overige partijen helaas niet ( ook de VVD niet, een partij die toch meestal tegen minder en zeker overbodige regeltjes is…)
De PvdA in Middelburg wilde over de APV een “ontregelconferentie”voor inwoners houden. Kost wat! De D66 fractie steunde dit niet. Onze waarneming was dat inwoners zich meer druk maken over het handhaven van afspraken in de APV dan over de APV zelf. En daar ging die motie niet over.

TOPINKOMENS
Ook wilde de PvdA n.a.v. een publicatie in de PZC over topinkomens in de (semi)publieke sector, dat het College van B&W raden van toezicht ging aanspreken over topinkomens en ze op te dragen maatregelen te nemen. Nou doet de wet normering topinkomens dat al, dus hoeft dat niet ook nog eens lokaal te worden afgesproken, D66 vond dit een verdachte en enigszins hypocriete motie. Verdacht, omdat ze net voor verkiezingstijd werd ingediend door de PvdA, terwijl ook vorig jaar zo’n lijstje met topinkomens verscheen, en hypocriet omdat op dat lijstje een oververtegenwoordiging van (vermoede) PvdA leden/stemmers staat. Bijvoorbeeld nagenoeg alle directeuren van woningbouw-corporaties in Zeeland. Dat kan men beter in de eigen ledenvergadering regelen, zo meende D66…

MINDER AMBTENAREN IS RAADSBESLUIT
Ook geen steun van D66 kreeg een motie van de Lokale Partij Middelburg om te onderzoeken of de schoonmakers van gemeentegebouwen in dienst genomen konden worden door de gemeente (en dus ambtenaar zouden worden). D66 wil niet meer ambtenaren, dat is ook een raadsbesluit. En wat je niet wenst hoeft ook niet onderzocht te worden. Wij steunden deze motie niet en hij werd ook niet aangenomen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA VERTALEN NAAR ACTIES
Naast dit politieke handwerk gaat de D66 raadsfractie de komende maand punten uit het verkiezingsprogramma vertalen naar acties in de gemeenteraad. We kunnen je daar volgende maand meer concreet over informeren!

Gepubliceerd op 24-03-2015 - Laatst gewijzigd op 17-04-2016