Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Middelburg – Raadsrelaas Januari 2015

MOLENWATERPARK
In de gemeenteraadsvergadering van januari was de planaanpak geagendeerd voor het Molenwaterpark, het park tegenover het theater aan het Molenwater. Een initiatiefgroep ( Vereniging Stadspark Molenwater) wilde de gehele planontwikkeling zelf, na het horen van de inwoners van Middelburg, tot stand brengen (keuze architect, ontwerp etc.), waarbij de gemeente mee kon kijken. Het zou voor het eerst zijn dat op deze wijze een ruimte in de stad ingevuld wordt. D66 omarmt het initiatief en stelde, om in de uitvoering ervan geen gedoe te hebben, veel vragen bij de aanpak. (Democratisch gehalte, waaronder inspraak, juridische structuur, kosten aanpak en zo meer.) Bij andere fracties zal dat ook het geval zijn geweest. Om die reden heeft de vereniging uitstel van behandeling gevraagd om in maart a.s. terug te kunnen komen met een aanpak die rekening houdt met de gestelde vragen. Als fractie willen we dit initiatief graag een kans geven, zonder de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van de gemeenteraad geweld aan te doen.

SCHOUWBURG
Ook in januari vroeg de wethouder van het theater, na consultatie van alle politieke partijen, een kredietbedrag om in juni a.s. met een afrondend voorstel te komen over de vraag hoe nu met de Schouwburg verder te gaan. Dit was in de vorm van een raadsvoorstel. Zo was het tijdspad tot dan ook afgesproken. Niettemin dienden, o.l.v. de PvdA, CDA, Groen Links, VVD en de Lokale Partij Middelburg een wijzigingsvoorstel ( amendement) in op dit raadsvoorstel. Strekking ervan was om op dit moment (opnieuw) miljoenen euro’s te besteden aan renovatie van de Schouwburg (de gemeente moet hiervoor opnieuw miljoenen lenen op de kapitaalmarkt). Deze gelegenheidscoalitie o.l.v. PvdA heeft een meerderheid in de Raad en aldus werd dit amendement aangenomen. Als fractie zaten wij al langer op de lijn van wél geld naar Cultuur, niet meer naar stenen. Bovendien heeft de Raad eerder besloten om vastgoed af te gaan stoten, de schuldpositie van de gemeente te saneren en zich te heroriënteren op de gemeentelijke taken. (Als je naar de balans kijkt van de gemeente Middelburg lijken die huidige taken die van grondspeculant en vastgoedexploitant, zo ziet de fractie dit.) Kortom, wij onthielden onze goedkeuring aan dat amendement, geheel in lijn met eerdere raadsbesluiten. Het mocht niet baten, opnieuw gaan miljoenen naar stenen in plaats van naar cultuurbevordering. Het is een beetje wrang te moeten constateren dat de PvdA, die door het optreden van hun toenmalige wethouder De Vries en het stemgedrag van hun toenmalige fractievoorzitter Szarafinski ( thans wethouder), de Middelburger al voor ruim 20 miljoen euro in het schip heeft laten gaan (bouwput) en er ook nu weer voor heeft gezorgd dat miljoenen naar stenen gaan. Dit geld had ook naar mensen in de stad kunnen gaan.
BETROUWBAARHEID RAPPORTEN B&W
D66 stelde vragen aan het College van B&W over de betrouwbaarheid van rapporten die zij aan de gemeenteraad beschikbaar stelt. Deze rapporten horen vaak bij raadsvoorstellen en in dit geval was dat een raadsvoorstel om de komst van een Franse , grote sportzaak, Decathlon, mogelijk te maken in de Mortiere, bij Mini Mundi (de meest dichtbij zijnde vestiging is momenteel Antwerpen). In één van die rapporten zat een verkeerde berekening en die was over het hoofd gezien door het College. Het rapport werd, evenals het raadsvoorstel zelf, teruggetrokken… Er werden hierover aanvullende vragen gesteld door de Lokale Partij Middelburg. Daarna werd het een vertrouwenskwestie, de raad moet blind kunnen vertrouwen op degelijke informatie om besluiten te kunnen nemen. In de gemeenteraadsvergadering vroeg de Lokale Partij Middelburg via een motie om een raadsonderzoek. D66 vond dit een te zwaar instrument voor het onderwerp Decathlon en bovendien tijdrovend. En zo ook meerdere fracties, waardoor dit onderzoek van de baan is. Anderzijds, betrokken wethouder was naar de mening van D66 ook bij eerdere raadsvoorstellen (bijv. investering in Waterpark Veerse Meer) niet helemaal zuiver en mede om die reden steunden wij wél de motie van wantrouwen die de Lokale Partij na afwijzing van het raadsonderzoek indiende, samen met andere oppositie partijen. Curieus was de opstelling van de Christen Unie: vóór toetreding tot het College verklaard wantrouwer van betrokken wethouder, ná toetreding ineens niet meer… Kortom, de motie haalde het niet en dit College (met een nagenoeg vlak ECG, aldus D66) mag blijven met 5 wethouders. (Minstens één teveel, zo vindt de fractie van D66).

VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND
Middelburg betaalt aan de Veiligheidsregio Zeeland ruim een miljoen meer voor dezelfde veiligheid als in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met een besluit van de raad op voorstel van de burgemeester, die ook lid is van het algemeen bestuur van deze Veiligheidsregio. De gemeenteraad én de vorige burgemeester spraken zich consequent uit tegen de verhoging van de lasten op deze manier. Dit voorjaar werd een rapport opgesteld door twee externe bemiddelaars op verzoek van de Veiligheidsregio. Mede op basis van de bevindingen in dit overigens geheime rapport, ging de gemeenteraad van Middelburg nu wel akkoord met de forse nota voor de Veiligheidsregio. (D66 stemde, in lijn met de onveranderde situatie rond veiligheid, overigens tegen dat extra miljoen.) Samen met de SP heeft D66 nu openbaarheid van het rapport van de bemiddelaars gevraagd. We stellen deze vraag aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en aan Gedeputeerde Staten in Zeeland. Het rapport is nu alleen te lezen voor raadsleden en hen wordt het onmogelijk gemaakt zich te verantwoorden, er mag niet gelekt worden uit geheime rapporten. Het rapport gaat over de wijze waarop burgemeesters tegen veiligheid in Zeeland aankijken, hun bereidheid tot samenwerken en, uiteraard, de verdeling van kosten.
VERKEERSPLAN MIDDELBURG
Binnen nu en enkele maanden komt in de gemeenteraad een voorstel om het verkeersplan voor Middelburg vast te stellen. Dit plan gaat over welke type wegen ( doorgaand, wijkontsluitend) waar liggen en hoe langzaam of hard je er mag rijden. D66 wil met name een discussie over de Schroeweg (van McDonalds naar de brug) en de Laan der Verenigde Naties (van Swerfrust naar Europaplein). Hier klopt de maximum snelheid (50) niet met de waarneming over de verkeersveiligheid van de verkeersdeelnemer (in dit geval uitsluitend automobilisten). De huidige situatie leidt tot irritatie bij inwoners en toeristen, die bij thuiskomst in plaats van de groeten, verkeersboetes uit Middelburg krijgen. Geef gerust je mening!

 

HUIDIGE FRACTIE
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
• Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs
Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
• Anje Bareman, ondersteund door Leo Hannewijk
Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
• Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik:
Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie.

Gepubliceerd op 23-02-2015 - Laatst gewijzigd op 17-04-2016