Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Resultaten D66 fractie Middelburg in 2e helft 2014

De nieuwe fractie van D66 inn de gemeenteraad van Middelburg bestaat uit Anje Bareman, ( 06 29008866) Ad van de Kreeke ( 06 22244220)en Rob van Eijkelenburg ( 06 10887963
Anje is aanspreekpunt o.a. voor maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs en een aantal gemeenschappelijke regelingen , waaronder Orionis. Ad is dat voor verkeer, ruimtelijke ordening, grondbedrijf en Rob voor openbare orde, veiligheid en financiën.

In de gemeenteraad legden we accent op het tegengaan van dreigende “verloedering”van de openbare ruimte in stad en wijken. Zo wilden we in juli het positief saldo van de gemeente over 2013 toevoegen aan het budget onderhoud en wegen/(fiets)paden en in december opnieuw bezuinigingen tegengaan op dit onderhoud. Dit laatste voorstel van D66 werd in de gemeenteraad aangenomen.
Als fractie stelde we de gemeenteraad voor om een digitale inspraakmogelijkheid voor inwoners te realiseren: “Middelburg Meent: “geheten. Helaas vonden teveel andere politieke partijen in de Raad dat te geleerd en dit voorstel haalde het niet.
Wat wél lukte was onze motie om te bereiken dat er door het verschuiven van Jeugdzorg, AWBZ en Participatie van Rijk naar Gemeente er niet méér medewerkers met een ambtenarenstatus aangesteld worden en dat inkoopeisen helder geformuleerd worden. Hier stemde een meerderheid van de Raad mee in.
Bij die verschuiving van Zorg en Participatie ( werkgelegenheid) moet je als inwoner met je billen bloot bij de gemeente, als je een beroep op regelingen moet doen. D66 heeft haar zorg uitgesproken over uw privacy en bereikt dat de gemeente in haar privacybeleid gecontroleerd wordt door een externe accountant. Die zal de gemeenteraad rapporteren over de wijze waarop de gemeente Middelburg hier de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitvoert. Op die manier kan de gemeenteraad dit controleren voor u en waar nodig ingrijpen. Dit initiatief van D66 werd unaniem aangenomen. Ook werd de motie van o.a. D66 aangenomen om de uitvoering van de verschuivingen naar de gemeente van Jeugdzorg, Participatie en AWBZ goed in de gaten te houden, er kort op te zitten.

Verder werd D66 erg boos toen er een voorstel van het college van B&W kwam om per saldo 1.2 miljoen euro meer te gaan betalen voor dezelfde brandweerzorg als nu. Dat had te maken het het opgaan van de brandweer in de Veiligheidsregio Zeeland. De Middelburgse gemeenteraad heeft zich steeds en unaniem fel verzet tegen deze verhoging, echter, de burgemeester heeft als vertegenwoordiger van Middelburg hier een zeperd opgelopen door akkoord te gaan met deze verspilling van geld. Er lag een geheim rapport over en D66 heeft met een motie verzocht dit rapport openbaar te maken. Alleen SP en D66 vonden dit blijkbaar belangrijk, andere partijen niet. We laten het er niet bij zitten!

Afgelopen november stemde D66 vóór de mogelijkheid dat ZZP-ers ook kwijtschelding kunnen krijgen van gemeentelijke belastingen en vóór een verruiming van het terrassenbeleid in de binnenstad, in goed overleg met de horeca. En in December braken we een lans, met succes, voor het kindpakket en de mooie plannen van UCR ( Roosevelt Academy) . Eerder al werd het initiatief van D66 beloond om oplossingen te bereiken voor dak-en-thuislozen in de gemeente.

Met SGP samen was D66 de aanstichter van de discussie over de gemeentelijketaken, eendiscussie die nu loopt in de stad en die helder moet maken wat je als inwoner mag verwachten van je gemeente. Begin 2015 liggen de resultaten op tafel en kan de gemeente Middelburg bewuster geld uitgeven of bezuinigen. D66 zal ook actief bijdragen aan een discussie over de bestuurscultuur in Middelburg. Elke raadsvergadering blijkt ons dat hard nodig is…….

Anders denken, anders doen!
D66 heeft zich in 2014 ook hard gemaakt om niet alleen transities, maar vooral een andere manier van denken (= transformatie) tot stand te brengen. Zij gaf d.m.v. een motie het college de opdracht om met een format te komen waarop we kunnen monitoren of de transities de beoogde doelstelling bereiken, namelijk een samenleving waarin mensen zelf kunnen aangeven wat ze nodig hebben en we op de hoogte gehouden worden over o.a. kwaliteit, de kwantiteit en kosten. Deze motie is unaniem aangenomen.

En tot slot stemde D66 in met het in erfpacht uitgeven van het terrein van Swerfrust. We hebben het college van B&W wel de mening kenbaar gemaakt dat we graag onderzocht zouden hebben hoe een kleiner aantal vluchtelingen hier gehuisvest kan worden. Rustig aan beginnen , dachten we, maar het College , en met name PvdA , vonden dat niet nodig…..

Gepubliceerd op 03-01-2015 - Laatst gewijzigd op 03-01-2015